ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cowardly

K AW1 ER0 D L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cowardly-, *cowardly*, coward
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cowardly(adj) ขี้ขลาด, Syn. coward, fearful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cowardly(คาว เอิร์ดลี่) adj. ขี้ขลาด,ไร้ความกล้า. adv. อย่างคนขี้ขลาด (่ไร้ความกล้า)

English-Thai: Nontri Dictionary
cowardly(adj) ขี้ขลาด,ไม่กล้า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภีรุกชาติ(adj) cowardly, See also: timid, Syn. ขี้ขลาด, Notes: (บาลี)
ตาขาว(adj) cowardly, See also: chicken, craven, faint-hearted, timid, fearful, spineless, yellow, Syn. ขี้ขลาด, ขลาด, Example: เขาเป็นคนตาขาวเกินกว่าจะอยู่บ้านคนเดียวได้, Thai Definition: ที่แสดงอาการขลาดกลัว
ตาขาว(adj) chicken-hearted, See also: cowardly, craven, pusillanimous, faint-hearted, timid, Syn. ขี้ขลาด, ขลาด, Ant. เก่งกล้า, แกร่งกล้า, กล้าหาญ, Example: เขาเป็นคนตาขาวเกินกว่าจะอยู่บ้านคนเดียวได้, Thai Definition: ที่แสดงอาการขลาดกลัว
ตาขาว(adj) cowardly, See also: chicken, craven, faint-hearted, timid, fearful, spineless, yellow, Syn. ขี้ขลาด, ขลาด, Example: เขาเป็นคนตาขาวเกินกว่าจะอยู่บ้านคนเดียวได้, Thai Definition: ที่แสดงอาการขลาดกลัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้ขลาด[khīkhlāt] (adj) EN: timid ; timorous ; chicken-hearted ; fearful ; afraid ; scared ; cowardly ; craven  FR: peureux ; craintif ; poltron ; couard (litt.) ; trouillard (fam.) ; froussard (fam.)
ขลาด[khlāt] (adj) EN: cowardly ; craven ; timid ; dastardly ; chicken-hearted ; white-liver ; timorous  FR: peureux ; poltron ; lâche ; couard (litt.)
ตาขาว[tākhāo] (adj) EN: cowardly ; chicken-hearted
แหย[yaē] (v) EN: be cowardly ; shrink ; be spineless ; be pusillanimous ; be craven ; be timid

CMU English Pronouncing Dictionary
COWARDLY K AW1 ER0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cowardly (j) kˈauədliː (k au1 @ d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
懦弱[nuò ruò, ㄋㄨㄛˋ ㄖㄨㄛˋ, ] cowardly; weak, #15,012 [Add to Longdo]
鼠胆[shǔ dǎn, ㄕㄨˇ ㄉㄢˇ, / ] cowardly, #163,578 [Add to Longdo]
惊怯[jīng qiè, ㄐㄧㄥ ㄑㄧㄝˋ, / ] cowardly and panicking, #338,475 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
意気地のない[いくじのない, ikujinonai] (adj-i) spineless; backboneless; timid; cowardly; weak-kneed [Add to Longdo]
陰嚢無し[ふぐりなし, fugurinashi] (n) (arch) (derog) cowardly man (lit [Add to Longdo]
犬侍[いぬざむらい, inuzamurai] (n) cowardly or depraved samurai [Add to Longdo]
弱卒[じゃくそつ, jakusotsu] (n) (See 勇将の下に弱卒無し) cowardly soldier [Add to Longdo]
小心[しょうしん, shoushin] (adj-na,n) timid; cowardly [Add to Longdo]
尻の穴が小さい;ケツの穴が小さい[けつのあながちいさい(尻の穴が小さい);ケツのあながちいさい, ketsunoanagachiisai ( shiri no ana ga chiisa i ); ketsu noanagachiisai] (exp,adj-f) (id) small-minded; petty; cowardly; chicken-hearted [Add to Longdo]
[なまくら, namakura] (adj-na) (1) (uk) blunt (e.g. sword); dull; (2) lazy; cowardly; good for nothing [Add to Longdo]
卑劣(P);鄙劣[ひれつ, hiretsu] (adj-na,n) mean; foul play; cowardly; base; (P) [Add to Longdo]
鮒侍[ふなざむらい, funazamurai] (n) cowardly, good-for-nothing samurai from the countryside [Add to Longdo]
勇将の下に弱卒無し;勇将の下に弱卒なし[ゆうしょうのもとにじゃくそつなし, yuushounomotonijakusotsunashi] (exp) there are no cowardly soldiers under a superior general [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cowardly
   adj 1: lacking courage; ignobly timid and faint-hearted;
       "cowardly dogs, ye will not aid me then"- P.B.Shelley
       [syn: {cowardly}, {fearful}] [ant: {brave}, {courageous}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top