ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coward

K AW1 ER0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coward-, *coward*, cowar
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coward(adj) ขี้ขลาด, Syn. cowardly, fearful
coward(n) คนขี้ขลาด
cowardly(adj) ขี้ขลาด, Syn. coward, fearful
cowardice(n) ความขี้ขลาด, Syn. cowardliness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coward(คาว'เอิร์ด) n. คนขี้ขลาด,คนอ่อนแอ. adj. ขี้ขลาด,มีความกลัว,อ่อนแอ,ไร้ความกล้า
cowardice(คาว'วัดดิซฺ) n. ความขี้ขลาด,การไร้ความกล้าที่จะเผชิญกับอันตราย ความลำบาก การต่อต้านหรืออื่น ๆ, Syn. poltroon, Ant. daredevil
cowardly(คาว เอิร์ดลี่) adj. ขี้ขลาด,ไร้ความกล้า. adv. อย่างคนขี้ขลาด (่ไร้ความกล้า)

English-Thai: Nontri Dictionary
coward(n) คนขี้ขลาดตาขาว
cowardice(n) ความขี้ขลาด,ความไม่กล้า
cowardly(adj) ขี้ขลาด,ไม่กล้า

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cowardAre you suggesting that I'm a coward?
cowardCowards die many times before their deaths.
cowardHe always shows cowardice.
cowardHe called me a coward.
cowardHe is a bit of a coward.
cowardHe is nothing more than a coward.
cowardHe is not the coward that he was ten years ago.
cowardHe is too much of a coward to attempt it.
cowardHe resented being called a coward.
cowardHe was accused of cowardice.
cowardHe was denounced as a coward.
cowardHe went so far as to that I was coward.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภีรุกชาติ(adj) cowardly, See also: timid, Syn. ขี้ขลาด, Notes: (บาลี)
คนขี้ขลาด(n) coward, See also: craven, poltroon, Syn. คนขี้กลัว, คนขลาด, คนตาขาว, Ant. คนกล้าหาญ, Example: ข้าไม่มีวันไปคบกับคนขี้ขลาดอย่างพวกมันหรอก, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มักกลัว ไม่กล้าทำสิ่งต่างๆ
ตาขาว(adj) cowardly, See also: chicken, craven, faint-hearted, timid, fearful, spineless, yellow, Syn. ขี้ขลาด, ขลาด, Example: เขาเป็นคนตาขาวเกินกว่าจะอยู่บ้านคนเดียวได้, Thai Definition: ที่แสดงอาการขลาดกลัว
ตาขาว(adj) chicken-hearted, See also: cowardly, craven, pusillanimous, faint-hearted, timid, Syn. ขี้ขลาด, ขลาด, Ant. เก่งกล้า, แกร่งกล้า, กล้าหาญ, Example: เขาเป็นคนตาขาวเกินกว่าจะอยู่บ้านคนเดียวได้, Thai Definition: ที่แสดงอาการขลาดกลัว
ตาขาว(adj) cowardly, See also: chicken, craven, faint-hearted, timid, fearful, spineless, yellow, Syn. ขี้ขลาด, ขลาด, Example: เขาเป็นคนตาขาวเกินกว่าจะอยู่บ้านคนเดียวได้, Thai Definition: ที่แสดงอาการขลาดกลัว
ความขี้ขลาด(n) cowardice, See also: cravenness, timorousness, timidity, uncourteousness, timorousness, Syn. ความขลาด, ความไม่กล้า, Ant. ความองอาจ, ความกล้าหาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้ขลาด[khīkhlāt] (adj) EN: timid ; timorous ; chicken-hearted ; fearful ; afraid ; scared ; cowardly ; craven  FR: peureux ; craintif ; poltron ; couard (litt.) ; trouillard (fam.) ; froussard (fam.)
ขี้กลัว[khīklūa] (adj) EN: timid ; easily startled ; lacking self-confidence ; fearful ; afraid ; scared ; timorous ; coward ; spineless  FR: timoré ; timide ; manquant d'assurance ; peureux ; trouillard (fam.)
ขลาด[khlāt] (adj) EN: cowardly ; craven ; timid ; dastardly ; chicken-hearted ; white-liver ; timorous  FR: peureux ; poltron ; lâche ; couard (litt.)
คนขี้ขลาด[khon khīkhlāt] (n, exp) EN: coward  FR: peureux [m] ; peureuse [f] ; poltron [m] ; poltronne [f] ; lâche [m] ; froussard [m] (fam.) ; froussarde [f] (fam.) ; trouillard [m] (fam.) ; trouillarde [f] (fam.) ; dégonflé [m] ; couard [m] (litt.) ; couarde [f] (litt.) ; pétochard [m] (fam.) ; pétocha
คนขี้กลัว[khon khīklūa] (n, exp) EN: coward
คนขลาด[khon khlāt] (n, exp) EN: coward  FR: peureux [m] ; peureuse [f] ; poltron [m] ; poltronne [f] ; lâche [m] ; froussard [m] (fam.) ; froussarde [f] (fam.) ; trouillard [m] (fam.) ; trouillarde [f] (fam.) ; dégonflé [m] ; couard [m] (litt.) ; couarde [f] (litt.) ; pétochard [m] (fam.) ; pétocha
คนตาขาว[khon tākhāo] (n, exp) EN: coward
ตาขาว[tākhāo] (adj) EN: cowardly ; chicken-hearted
แหย[yaē] (v) EN: be cowardly ; shrink ; be spineless ; be pusillanimous ; be craven ; be timid

CMU English Pronouncing Dictionary
COWARD K AW1 ER0 D
COWARDS K AW1 ER0 D Z
COWARD'S K AW1 ER0 D Z
COWARDLY K AW1 ER0 D L IY0
COWARDICE K AW1 ER0 D AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coward (n) kˈauəd (k au1 @ d)
cowards (n) kˈauədz (k au1 @ d z)
cowardly (j) kˈauədliː (k au1 @ d l ii)
cowardice (n) kˈauədɪs (k au1 @ d i s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
懦弱[nuò ruò, ㄋㄨㄛˋ ㄖㄨㄛˋ, ] cowardly; weak, #15,012 [Add to Longdo]
胆小[dǎn xiǎo, ㄉㄢˇ ㄒㄧㄠˇ, / ] cowardice; timid, #18,318 [Add to Longdo]
懦夫[nuò fū, ㄋㄨㄛˋ ㄈㄨ, ] coward, #38,647 [Add to Longdo]
胆小鬼[dǎn xiǎo guǐ, ㄉㄢˇ ㄒㄧㄠˇ ㄍㄨㄟˇ, / ] coward, #41,800 [Add to Longdo]
孬种[nāo zhǒng, ㄋㄠ ㄓㄨㄥˇ, / ] coward; useless scoundrel, #59,811 [Add to Longdo]
[chán, ㄔㄢˊ, ] coward; weak, #117,394 [Add to Longdo]
鼠胆[shǔ dǎn, ㄕㄨˇ ㄉㄢˇ, / ] cowardly, #163,578 [Add to Longdo]
惊怯[jīng qiè, ㄐㄧㄥ ㄑㄧㄝˋ, / ] cowardly and panicking, #338,475 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
意気地なし;意気地無し[いくじなし, ikujinashi] (n) coward; timid creature [Add to Longdo]
意気地のない[いくじのない, ikujinonai] (adj-i) spineless; backboneless; timid; cowardly; weak-kneed [Add to Longdo]
陰嚢無し[ふぐりなし, fugurinashi] (n) (arch) (derog) cowardly man (lit [Add to Longdo]
臆病(P);憶病;おく病[おくびょう, okubyou] (adj-na,n) cowardice; timidity; (P) [Add to Longdo]
臆病者[おくびょうもの, okubyoumono] (n) coward; (P) [Add to Longdo]
窮鼠猫を噛む[きゅうそねこをかむ, kyuusonekowokamu] (exp) (id) a cornered rat will bite a cat; despair turns cowards courageous [Add to Longdo]
怯弱[きょうじゃく;きょじゃく, kyoujaku ; kyojaku] (n) coward [Add to Longdo]
怯懦[きょうだ, kyouda] (adj-na,n) cowardice [Add to Longdo]
恐がり;怖がり[こわがり, kowagari] (n) coward; timid person [Add to Longdo]
犬侍[いぬざむらい, inuzamurai] (n) cowardly or depraved samurai [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coward
   n 1: a person who shows fear or timidity
   2: English dramatist and actor and composer noted for his witty
     and sophisticated comedies (1899-1973) [syn: {Coward}, {Noel
     Coward}, {Sir Noel Pierce Coward}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top