ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

covert

K OW1 V ER0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -covert-, *covert*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
covert(adj) ซึ่งซ่อนเร้น, See also: ที่เป็นความลับ, Syn. secret, clandestine
covert(n) ที่กำบัง, See also: ที่หลบซ่อน
covertly(adv) อย่างซ่อนเร้น, Syn. secretly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
covert(คัฟ'เวิร์ท) adj. ซึ่งหลบซ่อน,ซึ่งซ่อนเร้นอย่างลับ ๆ ,แอบแฝง,ภายใต้การคุ้มครองของสามี n. สิ่งปกคลุม,ที่กำบัง,ที่หลบซ่อน,การปิดบัง,การปลอมตัว,พุ่มไม้สำหรับสัตว์ที่จะล่า, See also: covertness n. ดูcovert, Syn. clandestine, hid
covert clothn. (คัฟ'เวร์ท-) ผ้าคลุม, Syn. covert
coverture(คัฟ'เวอะเชอ) n. สิ่งปกคลุม,การซ่อนเร้น
feme covertn. (คัฟ' เวิร์ท) n. หญิงที่แต่งงานแล้ว,หญิงที่มีสามี

English-Thai: Nontri Dictionary
covert(adj) กำบัง,แอบแฝง,อย่างลับๆ,ซึ่งซ่อนเร้น,ซึ่งหลบซ่อน
covert(n) ที่กำบัง,ที่หลบซ่อน,สิ่งปกคลุม
coverture(n) การปิดบัง,การหลบซ่อน,การซ่อนเร้น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I greased the house committee for covert appropriations. they think the funds are for more stealth bombers.ผมให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้ว คาดว่าเป็นขีปนาวุธข้ามทวีป Spies Like Us (1985)
A covert operation.ภาระกิจแอบแฝง! Mannequin (1987)
It's an essential step for us to determine... certain covert sector applications for Angelo's work.มันเป็นสิ่งที่เราต้องการจะรู้.. ..ถ้าอยากจะให้ โครงการของแอนเจโลดำเนินต่อไป The Lawnmower Man (1992)
Covert intel.ที่ถูกปกปิดเป็นข้อมูลลับ V for Vendetta (2005)
The American government authorized a series of covert operations... to liquidate those responsible.รัฐบาลอเมริกันตกลงที่จะใช้แผนการลับ ในการทำลายล้างองค์กรก่อการร้าย House of Fury (2005)
Covert reconnaissance. Close-quarter hand-to-hand combat.ออกลาดตระเวน ต่อสู้ประชิดตัว ด้วยมือเปล่า The Marine (2006)
A year later, Reisner started up again with covert funding from the DOD.1 ปีต่อมาไรซ์เนอร์ทำการทดลองอีกครั้ง ด้วยเงินอุดหนุนลับๆจากหน่วยดีโอดี Hollow Man II (2006)
No, she's a gamer. She'll give it to her bosses, move up the DEA's covert ranks.เปล่า เอาไปให้หัวหน้าเพื่อขอเลื่อนขั้น Chuck Versus the Wookiee (2007)
On the basis that Nicky Parsons has compromised a covert operation.บนหลักเกณฑ์ที่ว่านิกกี้ พาร์สันให้ความร่วมมือในปฏิบัติการหลบซ่อนไงเล่า The Bourne Ultimatum (2007)
You're not concerned to involve a civilian in a covert government investigation?คุณไม่กังวลเรื่องที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับ ผู้คนในที่สอบสวนลับของรัฐบาลใช่มั้ย? Chuck Versus the Fat Lady (2008)
That's the saving grace of a covert operation.นั่นเป็นการรักษาหน้า ของปฎิบัติการลับ Deal or No Deal (2008)
We're not exactly the world's most covert secret couple.ยังไงเราก็ไม่ใช่คู่ที่ประหลาดที่สุดในโลกอยู่แล้ว The Dark Night (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความลับ(n) secret, See also: covertness, clandestineness, Example: แพทย์ต้องช่วยรักษาความลับของคนไข้ไว้, Thai Definition: เรื่องที่ควรปกปิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[aēp] (v) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as  FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[aēp-aēp søn-søn] (adv) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily  FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
ดอด[døt] (v) EN: steal ; go stealthily ; do secretly ; do covertly ; sneak in/away  FR: se glisser ; se faufiler
โคนหางด้านบน[khōn hāng dān bon] (n, exp) EN: uppertail-covert
โคนหางด้านล่าง[khōn hāng dān lāng] (n, exp) EN: undertail-covert
ขนคลุมหู[khon khlum hū] (n, exp) EN: ear-covert
ขนคลุมปีก[khon khlum pīk] (n, exp) EN: coverts
ความลับ[khwāmlap] (n) EN: secret ; covertness ; clandestineness  FR: secret [m]
หญิงที่แต่งงานแล้ว[ying thī taeng-ngān laēo] (n, exp) EN: married woman ; feme covert

CMU English Pronouncing Dictionary
COVERT K OW1 V ER0 T
COVERTLY K OW0 V ER1 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
covert (n) kˈʌvət (k uh1 v @ t)
coverts (n) kˈʌvəts (k uh1 v @ t s)
covertly (a) kˈʌvətliː (k uh1 v @ t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
カバート[kaba-to] (adj-no) covert [Add to Longdo]
陰に陽に[いんにように, inniyouni] (adv) openly and covertly; implicitly and explicitly [Add to Longdo]
隠密行動[おんみつこうどう, onmitsukoudou] (n) covert action (behavior); espionage activities [Add to Longdo]
窺う;覗う[うかがう, ukagau] (v5u,vt) (1) to peep (through); to peek; to examine (esp. covertly); (2) to await (one's chance); (3) (usu. used passively) to guess; to infer; to gather; to surmise [Add to Longdo]
工作員[こうさくいん, kousakuin] (n) spy; agent provocateur; covert operative; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 covert
   adj 1: secret or hidden; not openly practiced or engaged in or
       shown or avowed; "covert actions by the CIA"; "covert
       funding for the rebels" [ant: {open}, {overt}]
   2: (of a wife) being under the protection of her husband; "a
     woman covert"
   n 1: a flock of coots
   2: a covering that serves to conceal or shelter something; "a
     screen of trees afforded privacy"; "under cover of darkness";
     "the brush provided a covert for game"; "the simplest
     concealment is to match perfectly the color of the
     background" [syn: {screen}, {cover}, {covert}, {concealment}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top