ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

covenant

K AH1 V AH0 N AH0 N T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -covenant-, *covenant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
covenant(n) ข้อตกลงร่วมกัน, Syn. compact, agreement, contract
covenant(vi) ทำสัญญา, See also: ทำข้อตกลง
covenant(vt) ทำสัญญา, See also: ทำข้อตกลง
covenanted(adj) ที่ทำสัญญาไว้, See also: ที่ทำข้อตกลงไว้, Syn. promised, pledged
covenantee(n) ผู้ที่อยู่ในสัญญา
covenanter(n) ผู้ทำสัญญา
covenant for(phrv) ทำสัญญา (กฎหมาย) เพื่อ, See also: ทำข้อตกลงเพื่อ, Syn. covenant with
covenant with(phrv) ทำสัญญา (กฎหมาย) เพื่อ, See also: ทำข้อตกลงเพื่อ, Syn. covenant for

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
covenant(คัพ'วะเนินทฺ) n. ข้อตกลง,สัญญา,ข้อกำหนด,บทบัญญัติในกฎหมายโบราณ,สัญญาของพระเจ้าในพระคัมภีร์ vi. ทำสัญญา,ทำข้อตกลง. vt. ตกลง (โดยสัญญา) ,ให้คำมั่น,กำหนด, Syn. compact, agreement, agree
covenanted(คัฟ'วะเนินทิด) adj. ซึ่งได้ทำสัญญาหรือ ตกลงไว้แล้ว,ซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามสัญญา
covenantee(คัฟวะเนินที') n. ผู้ที่ถูกกำหนดหรือให้คำมั่นไว้ในสัญญา
covenanter(คัฟ'วะเนินเทอะ) n. ผู้ทำสัญญา

English-Thai: Nontri Dictionary
covenant(n) สนธิสัญญา,ข้อตกลง,ข้อกำหนด,บทบัญญัติ
covenant(vi) ให้คำมั่น,ให้สัญญา,ทำสัญญา,ทำข้อตกลง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
covenantกติกา, ข้อตกลงที่ทำเป็นหนังสือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
covenantกติกา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Covenant of the League of Nationsกติกาสันนิบาตชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
covenant running with the landข้อตกลงเกี่ยวกับที่ดิน [ดู touching and concerning land] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
covenantกติกาสัญญา (สนธิสัญญาประเภทหนึ่ง) [การทูต]
Covenants not to competeข้อสัญญาห้ามการแข่งขันทางธุรกิจ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
covenantAnd to the people whose married life is not going well, let's remember the marriage covenant sworn solemnly before God at the wedding ceremony.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กติกา[katikā] (n) EN: agreement ; pact ; convention ; covenant ; contract ; rules  FR: convention [f] ; pacte [m] ; accord [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COVENANT K AH1 V AH0 N AH0 N T
COVENANTS K AH1 V AH0 N AH0 N T S
COVENANTER K AH1 V AH0 N AH0 N T ER0
COVENANTERS K AH1 V AH0 N AH0 N T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
covenant (v) kˈʌvənənt (k uh1 v @ n @ n t)
covenants (v) kˈʌvənənts (k uh1 v @ n @ n t s)
covenanted (v) kˈʌvənəntɪd (k uh1 v @ n @ n t i d)
covenanting (v) kˈʌvənəntɪŋ (k uh1 v @ n @ n t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圣约[shèng yuē, ㄕㄥˋ ㄩㄝ, / ] covenant, #105,732 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwur {m}; Bund {m} | einen Bund schließencovenant | to covenant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
旧約[きゅうやく, kyuuyaku] (n) (1) old promise; old agreement; old covenant; (2) (abbr) (See 旧約聖書) Old Testament; (P) [Add to Longdo]
国際人権規約[こくさいじんけんきやく, kokusaijinkenkiyaku] (n) (1) International Covenants on Human Rights; ICCPR; (2) International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; ICESCR [Add to Longdo]
聖櫃[せいひつ, seihitsu] (n) (1) Ark of the Covenant (Judaism); (2) tabernacle (Catholicism) [Add to Longdo]
誓約[せいやく, seiyaku] (n,vs) written vow; pledge; covenant; (P) [Add to Longdo]
誓約書[せいやくしょ, seiyakusho] (n) written oath; covenant; pledge [Add to Longdo]
盟約[めいやく, meiyaku] (n,vs) oath; pledge; pact; covenant; (P) [Add to Longdo]
連判状[れんばんじょう, renbanjou] (n) jointly sealed covenant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 covenant
   n 1: a signed written agreement between two or more parties
      (nations) to perform some action [syn: {covenant},
      {compact}, {concordat}]
   2: (Bible) an agreement between God and his people in which God
     makes certain promises and requires certain behavior from
     them in return
   v 1: enter into a covenant
   2: enter into a covenant or formal agreement; "They covenanted
     with Judas for 30 pieces of silver"; "The nations covenanted
     to fight terrorism around the world"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top