ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

courtesy

K ER1 T AH0 S IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -courtesy-, *courtesy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
courtesy(n) ความมีมารยาท, See also: ความนอบน้อม, ความสุภาพ, Syn. politeness, civility
courtesy(adj) ซึ่งมีมารยาท
courtesy(adj) โดยไม่คิดเงิน, See also: โดยไม่คิดค่าบริการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
courtesy(เคอ'ทิซี) n. มารยาท,ความสุภาพ,ความเอื้อเฟื้อ,อัธยาศัย. -Id. (drop a courtesy ถอนสายบัว), Syn. politeness, graciousness
discourtesy(ดิสเคอร์'ทิซี) n. ความไม่สุภาพ,การไร้มารยาท,ความหยาบคาย, Syn. incivility

English-Thai: Nontri Dictionary
courtesy(n) ความอ่อนโยน,ความสุภาพ,ความเอื้อเฟื้อ,มารยาท,อัธยาศัย
discourtesy(n) ความไม่สุภาพ,ความหยาบคาย,ความไม่มีมารยาท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
courtesyอัธยาศัยไมตรี, มารยาท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
courtesy bookหนังสือสอนมารยาท [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
courtesy lightไฟเก๋ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
courtesy, senatorialมารยาทของวุฒิสภา (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Courtesyความสุภาพ [TU Subject Heading]
courtesy callการเยี่ยมคารวะ เป็นการเข้าพบเพื่อทำความรู้จักกันของบุคคลสำคัญหรือนักการทูต เช่น การเข้าพบระหว่างนักการทูตด้วยกัน หรือนักการทูตเข้าพบรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีของประเทศอื่นเข้าพบนายกรัฐมนตรี ฯลฯ [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
courtesyCan you tell me where the nearest courtesy phone is?
courtesyCourtesy marked his manner.
courtesyHe is wanting in courtesy.
courtesyIn Japan bowing is common courtesy.
courtesyShe bowed to me with courtesy when she saw me.
courtesyShe did me the courtesy of answering my letter.
courtesyShe didn't even have the courtesy to say that she was sorry.
courtesyThe English are known for their courtesy.
courtesyThe President did me the courtesy of replying to my letter.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยมารยาท[dōi mārayāt] (adv) EN: as a matter of courtesy
คารวะ[khārawa] (n) EN: respect ; regard ; esteem ; courtesy ; compliment ; reverence ; veneration  FR: respect [m] ; déférence [f]
มรรยาท[manyāt] (n) EN: behaviour ; manner ; etiquette ; courtesy ; politeness ; conduct ; civility  FR: moeurs [fpl] ; conduite [f] ; comportement [m] ; manières [fpl] ; éducation [f] ; bonnes manières [fpl] ; courtoisie [f] ; savoir-vivre [m] ; civisme [m] ; politesse [f]
มารยาท[mārayāt] (n) EN: conduct ; manner ; behaviour ; politeness ; courtesy ; civility ; ethics  FR: savoir-vivre [m] ; éducation [f] ; politesse [f] ; courtoisie [f] ; conduite [m] ; manières [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
COURTESY K ER1 T AH0 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
courtesy (n) kˈɜːʳtəsiː (k @@1 t @ s ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
礼貌[lǐ mào, ㄌㄧˇ ㄇㄠˋ, / ] courtesy; manners, #10,015 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Höflichkeit {f}; Verbindlichkeit {f} | Höflichkeiten {pl} | aus Höflichkeit; aus Gefälligkeitcourtesy | courtesies | by courtesy [Add to Longdo]
Höflichkeitstitel {m}; Ehrentitel {m}courtesy title [Add to Longdo]
Höflichkeitsbesuch {m}; Anstandsbesuch {m}courtesy visit; courtesy call [Add to Longdo]
Innenlampe {f} [auto]courtesy light [Add to Longdo]
Rücksichtnahme im Verkehrcourtesy on the road [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お志;御志[おこころざし, okokorozashi] (n) (hon) kindness; courtesy [Add to Longdo]
カーテシ[ka-teshi] (n) courtesy [Add to Longdo]
愛想[あいそ(P);あいそう(P), aiso (P); aisou (P)] (n) (See 愛想を尽かす) civility; courtesy; compliments; sociability; graces; (P) [Add to Longdo]
愛嬌;愛敬;愛きょう[あいきょう, aikyou] (n,adj-no) (1) charm; attractiveness; amiability; winsomeness; (2) courtesy; ingratiating behaviour; (n) (3) (usu. as 御愛嬌) (See 御愛嬌) entertainment; amusement; fun [Add to Longdo]
挨拶まわり;あいさつ回り;挨拶回り[あいさつまわり, aisatsumawari] (n) New Year courtesy calls [Add to Longdo]
允恭[いんきょう, inkyou] (n) courtesy; sincerity [Add to Longdo]
下にも置かない;下にもおかない[したにもおかない, shitanimookanai] (exp) giving a royal welcome; extending every courtesy [Add to Longdo]
儀礼[ぎれい, girei] (n) etiquette; courtesy; (P) [Add to Longdo]
義理[ぎり, giri] (n,adj-no) duty; sense of duty; honor; honour; decency; courtesy; debt of gratitude; social obligation; (P) [Add to Longdo]
欠礼[けつれい, ketsurei] (n,vs) failure to pay one's compliments; omission of courtesy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 courtesy
   n 1: a courteous or respectful or considerate act
   2: a courteous or respectful or considerate remark
   3: a courteous manner [syn: {courtesy}, {good manners}] [ant:
     {discourtesy}, {rudeness}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top