ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

courageous

K ER0 EY1 JH AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -courageous-, *courageous*, courageou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
courageous(adj) กล้าหาญ, See also: เก่งกล้าสามารถ, Syn. brave
courageously(adv) อย่างกล้าหาญ, Syn. bravely

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
courageous(คะเร'เจิส) adj. กล้า,กล้าหาญ,มีความกล้า, See also: courageousness n. ดูcourageous

English-Thai: Nontri Dictionary
courageous(adj) กล้าหาญ,ใจป้ำ,ใจกล้า

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
courageousAll his followers looked up to him as a wise and courageous man.
courageousHe believes himself to be courageous.
courageousHe did a courageous act.
courageousI felt profound reverence for the courageous mother.
courageousIt is courageous of him to oppose his boss.
courageousIt is courageous of you to say such a thing.
courageousTales of her courageous deeds rang through the country.
courageousYou were courageous to tell the truth.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาจ(adj) brave, See also: courageous, bold, Syn. กล้าหาญ, กล้า, อาจหาญ, Ant. ขลาด
เก่งกล้า(adj) brave, See also: courageous, fearless, audacious, daring, bold, Syn. เก่งกล้าสามารถ, หาญกล้า, Ant. ขี้ขลาด, ขลาด, Example: ชนเผ่านี้เป็นทหารที่เก่งกล้าสามารถมากจนเป็นที่ครั่นคร้ามของศัตรูในคราวรบกับญี่ปุ่นที่ประเทศพม่าในมหาสงครามคราวที่แล้ว, Thai Definition: ไม่กลัว, ไม่ครั่นคร้าม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจ[āt] (adj) EN: brave ; courageous ; bold  FR: brave ; courageux
หาญ[hān] (adj) EN: brave ; courageous ; valiant ; bold  FR: courageux ; audacieux ; vaillant
ใจกล้า[jaiklā] (adj) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; plucky ; courageous ; valiant ; adventuresome
กล้า[klā] (adj) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; enterprising ; courageous ; valiant ; gallant ; valorous ; audacious  FR: courageux ; brave ; vaillant ; audacieux ; entreprenant ; volontaire
กล้าหาญ[klāhān] (adj) EN: courageous ;bold  FR: courageux ; audacieux ; brave
องอาจ[ong-āt] (adj) EN: valiant ; brave ; bold ; courageous  FR: courageux ; brave ; vaillant
วีรชน[wīrachon] (n) EN: hero ; heroic person ; heroes ; courageous people
ยง[yong] (v) EN: fight courageously; fight bravely

CMU English Pronouncing Dictionary
COURAGEOUS K ER0 EY1 JH AH0 S
COURAGEOUSLY K ER0 EY1 JH AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
courageous (j) kˈərˈɛɪʤəs (k @1 r ei1 jh @ s)
courageously (a) kˈərˈɛɪʤəsliː (k @1 r ei1 jh @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
果敢[guǒ gǎn, ㄍㄨㄛˇ ㄍㄢˇ, ] courageous; resolute and daring, #29,760 [Add to Longdo]
义勇[yì yǒng, ㄧˋ ㄩㄥˇ, / ] courageous; righteous and courageous, #52,968 [Add to Longdo]
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, ] courageous; valiant, #768,606 [Add to Longdo]
有胆量[yǒu dǎn liàng, ㄧㄡˇ ㄉㄢˇ ㄌㄧㄤˋ, / ] courageous [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mutig; couragiert {adj} | mutiger | am mutigstencourageous | more courageous | most courageous [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
窮鼠猫を噛む[きゅうそねこをかむ, kyuusonekowokamu] (exp) (id) a cornered rat will bite a cat; despair turns cowards courageous [Add to Longdo]
恐れ気もなく[おそれげもなく, osoregemonaku] (adv) courageously; fearlessly; defiantly; boldly [Add to Longdo]
大胆至極[だいたんしごく, daitanshigoku] (n,adj-na) the height of daring; very courageous (reckless), extremely audacious [Add to Longdo]
胆大心小[たんだいしんしょう, tandaishinshou] (exp) being bold and courageous, but also careful and meticulous [Add to Longdo]
猛将[もうしょう, moushou] (n) brave general; brave warrior; courageous general [Add to Longdo]
猛勢[もうせい;もうぜい, mousei ; mouzei] (n) (1) (arch) (usu. もうせい) great strength; (2) (arch) courageous army; valiant troops [Add to Longdo]
勇ましい[いさましい, isamashii] (adj-i) (1) brave; valiant; gallant; courageous; (2) stirring; vigorous; rousing; (P) [Add to Longdo]
勇邁[ゆうまい, yuumai] (adj-na) heroic; courageous [Add to Longdo]
蟷螂の斧[とうろうのおの, tourounoono] (n) courageous but doomed resistance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 courageous
   adj 1: possessing or displaying courage; able to face and deal
       with danger or fear without flinching; "Familiarity with
       danger makes a brave man braver but less daring"- Herman
       Melville; "a frank courageous heart...triumphed over
       pain"- William Wordsworth; "set a courageous example by
       leading them safely into and out of enemy-held territory"
       [syn: {brave}, {courageous}] [ant: {cowardly}, {fearful}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top