ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

countryside

K AH1 N T R IY0 S AY2 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -countryside-, *countryside*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
countryside(n) ชนบท, See also: บ้านนอก, ต่างจังหวัด, Syn. rural area, rural district

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
countryside(คัน'ทรีไซดฺ) n. ส่วนที่เป็นชนบท,ชาวชนบท

English-Thai: Nontri Dictionary
countryside(n) เมือง,ชนบท,ชาวชนบท,คนชนบท

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
countrysideHe loves to hike in the quite countryside.
countrysideHis car broke down in remote countryside.
countrysideHis health gradually changed for the better after he went to live in the countryside.
countrysideI can't help feeling affection for the English countryside.
countrysideI never see this photo without being reminded of my happy days in the countryside.
countrysideIt is difficult to find a happy medium between city and countryside.
countrysideLiving as he did in remote countryside, he seldom came up to town.
countrysideMore roads were made, and the countryside was divided into lots.
countrysideMy uncle took me for a ride in the countryside.
countrysideTelevision is a very important medium between city and countryside.
countrysideTell me the reason why you want to live in the countryside.
countrysideThe countenance of the countryside has changed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บ้านนอก(n) country, See also: countryside, Syn. ชนบท, ต่างจังหวัด, บ้านป่า, ชานเมือง, นอกเมือง, Ant. เมืองกรุง, Example: เขาสมัครเป็นครูสอนในโรงเรียนที่บ้านนอกตามที่ตั้งใจไว้, Thai Definition: เขตแดนที่พ้นจากเมืองหลวงออกไป, เขตที่อยู่นอกตัวเมือง
ชนบท(n) countryside, See also: up-country, the country, rural areas, Syn. บ้านนอก, ต่างจังหวัด, Ant. เมือง, เมืองหลวง, กรุง, Example: คนในชนบทส่วนใหญ่ยังมีอาชีพเกษตรกรอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านนอก[bānnøk] (n) EN: countryside ; country  FR: campagne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
COUNTRYSIDE K AH1 N T R IY0 S AY2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
countryside (n) kˈʌntrɪsaɪd (k uh1 n t r i s ai d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
野外[yě wài, ㄧㄝˇ ㄨㄞˋ, ] countryside; areas outside the city, #11,832 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お国;御国[おくに, okuni] (n) (1) (hon) your native country; your hometown; (2) (pol) my home country (i.e. Japan); (3) countryside; country; (4) (arch) daimyo's territory (Edo period) [Add to Longdo]
お上りさん[おのぼりさん, onoborisan] (n) countryside people (in town); visitor from the country; out-of-towner; country bumpkin (visiting the big city); yokel [Add to Longdo]
ど田舎;超田舎(iK);度田舎(iK);怒田舎(iK)[どいなか, doinaka] (n) (See ど) remote countryside; boondocks; the sticks [Add to Longdo]
縁故疎開[えんこそかい, enkosokai] (n,vs) evacuating to the homes of one's relatives in the countryside in wartime [Add to Longdo]
[ごう, gou] (n) (1) countryside; country; (2) (See 郷里制) 50-home township (comprised of 2-3 neighbourhoods) [Add to Longdo]
近郷[きんごう, kingou] (n) neighboring districts; neighbouring districts; countryside [Add to Longdo]
[ざい, zai] (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [Add to Longdo]
在地[ざいち, zaichi] (n) (1) residence; (2) (See 在郷) countryside [Add to Longdo]
山出し[やまだし, yamadashi] (n) (See 田舎者) bumpkin; person from the country; unrefined person recently arrived from the countryside [Add to Longdo]
山野[さんや, sanya] (n) hills and fields; countryside; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  countryside
      n 1: rural regions

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top