ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

countryman

K AH1 N T R IY0 M AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -countryman-, *countryman*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
countryman(n) คนต่างจังหวัด, Syn. rustic, farmer
countryman(n) เพื่อนร่วมชาติ, Syn. fellow citizen, national

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
countryman(คัน'ทรีเมิน) n. เพื่อนร่วมชาติ,เพื่อนร่วมประเทศ,ประชากรของประเทศ,คนที่อยู่ในชนบท, Syn. compatriot, rustic -pl. countrymen

English-Thai: Nontri Dictionary
countryman(n) ประชากร,คนชนบท,คนบ้านนอก,เพื่อนร่วมชาติ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนต่างจังหวัด(n) countryman, See also: country person, rustic, rural person, Syn. คนบ้านนอก, คนชนบท, Ant. คนเมือง, คนกรุง, Example: หมอชิตเป็นที่ชุมนุมของคนต่างจังหวัดและเป็นย่านการขนส่งที่คับคั่ง, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนต่างจังหวัด[khon tāngjangwat] (n, exp) EN: countryman  FR: provincial [m] ; provinciale [f]
เพื่อนร่วมชาติ[pheūoen ruam chāt] (n, exp) EN: compatriot ; fellow-countryman ; countryman  FR: compatriote [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COUNTRYMAN K AH1 N T R IY0 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
countryman (n) kˈʌntrɪmən (k uh1 n t r i m @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
侨胞[qiáo bāo, ㄑㄧㄠˊ ㄅㄠ, / ] countryman living abroad, #20,102 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Landwirt {m} | Landwirte {pl}countryman | countrymen [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
在郷者[ざいごうしゃ, zaigousha] (n) rustic; countryman [Add to Longdo]
田舎者;いなか者[いなかもの, inakamono] (n,adj-no) countryman; provincial; person from the country; provincial person; bumpkin; hick; hillbilly [Add to Longdo]
同国人[どうこくじん, doukokujin] (n) fellow countryman; compatriot; person from same province [Add to Longdo]
邦人[ほうじん, houjin] (n) (1) fellow countryman; (2) Japanese (nationals or residents); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 countryman
   n 1: a man from your own country
   2: a man who lives in the country and has country ways [syn:
     {countryman}, {ruralist}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top