ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

countersign

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -countersign-, *countersign*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
countersign(n) คำรหัส, Syn. password, watchword
countersign(vt) ลงนามร่วม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
countersign(เคา'เทอะไซนฺ) n. ลายเซ็นกำกับ,ลายเซ็นกำกับลายเซ็น,การลงลายเซ็นเพิ่ม,การลงนามร่วม,สัญญาณลับ. vt. ลงลายเซ็นร่วม,ลงลายเซ็นกำกับ

English-Thai: Nontri Dictionary
countersign(vt) ลงนามร่วม,ลงชื่อกำกับ,ลงลายเซ็นร่วม,สนองพระบรมราชโองการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
countersign๑. การลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ๒. การลงนามรับรอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
countersignลงนามกำกับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
countersign the Royal Commandลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
countersignSign and a countersign. (The sort where you reply "River" to "Mountain").

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
countersign (v) kˈauntəsaɪn (k au1 n t @ s ai n)
countersigns (v) kˈauntəsaɪnz (k au1 n t @ s ai n z)
countersigned (v) kˈauntəsaɪnd (k au1 n t @ s ai n d)
countersigning (v) kˈauntəsaɪnɪŋ (k au1 n t @ s ai n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
副署[ふくしょ, fukusho] (n,vs) countersignature [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 countersign
   n 1: a secret word or phrase known only to a restricted group;
      "he forgot the password" [syn: {password}, {watchword},
      {word}, {parole}, {countersign}]
   2: a second confirming signature endorsing a document already
     signed [syn: {countersignature}, {countersign}]
   v 1: add one's signature to after another's to attest
      authenticity; "You must countersign on this line of the
      contract"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top