ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

counterfeit

K AW1 N T ER0 F IH2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -counterfeit-, *counterfeit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
counterfeit(n) ของปลอมแปลง, See also: เงินปลอม, Syn. forgery, imitation
counterfeit(adj) ซึ่งปลอมแปลง
counterfeit(adj) ซึ่งหลอกลวง
counterfeit(vt) ปลอมแปลง, Syn. fake, forge
counterfeit(vi) ปลอมแปลง, Syn. fake, forge
counterfeit(vi) เสแสร้ง, See also: เสแสร้งทำ
counterfeit(vt) เสแสร้ง, See also: เสแสร้งทำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
counterfeit(เคา'เทอะฟิท) adj. ปลอม,ปลอมแปลง,เก๊,แกล้ง. n. การปลอม,การปลอมแปลง,ของปลอม,นักตุ๋น vt.,vi. ปลอม,ปลอมแปลง,เลียนแบบ,ทำให้เหมือน, See also: counterfeiter n. ดูcounterfeit, Syn. feign

English-Thai: Nontri Dictionary
counterfeit(adj) เก๊,ปลอม,แกล้ง,ปลอมแปลง,เทียม
counterfeit(vt) ปลอมแปลง,ทำเทียม,ทำให้เหมือน,ลอกเลียนแบบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
counterfeitการปลอม (เงินตรา, เอกสาร) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
counterfeitการปลอม (เงินตรา, เอกสาร) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
counterfeitThe counterfeit bills flooded the market over the weekend.
counterfeitYour joys are counterfeit this happiness corrupt political shit.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงินปลอม(n) counterfeit money, See also: counterfeits, forgery, Syn. เงินเก๊, Ant. เงินแท้, Example: เขาต้องเอาเงินเหล่านั้นไปให้ฝ่ายพิสูจน์หลักฐานพิสูจน์ตรวจสอบเสียก่อนว่าไม่ใช่เงินปลอม, Thai Definition: เงินที่ทำขึ้นมาเพื่อให้เหมือนเงินจริง
ปลอม(v) forge (a check, a signature), See also: counterfeit, falsify, imitate, copy, Syn. ลอกเลียน, ปลอมแปลง, Example: สุชาติโดนจับเพราะปลอมลายเซ็นต์เช็คของเจ้านายเป็นจำนวนเงินถึง 2 ล้านบาท, Thai Definition: ทำเลียนแบบให้เหมือนที่คนอื่นทำ หรือเหมือนสิ่งอื่นเพื่อหลอกหรือลวง
ปลอมแปลง(v) counterfeit, See also: sham, Syn. ปลอม, Example: ตำรวจศุลกากรจับกุมผู้ที่กำลังปลอมแปลงกระเป๋าถือของผู้หญิงต่างๆ ได้คาหนังคาเขา, Thai Definition: ทำเลียนแบบให้ดูเหมือนของจริง
ปลอม(adj) fake, See also: counterfeit, artificial, Syn. ลอกเลียน, ปลอมแปลง, Example: กลุ่มคนร้ายเหล่านี้มีทั้งเอกสารปลอมและเครื่องใช้สำหรับการโจรกรรม, Thai Definition: ไม่แท้หรือไม่จริงตามสภาพของสิ่งนั้น
เท็จเทียม(adj) fake, See also: counterfeit, spurious, Syn. ปลอม, Example: ของชิ้นนี้ไม่ใช่ของจริงแต่เป็นของเท็จเทียมที่เขาสร้างขึ้นมา, Thai Definition: ไม่ใช่ของจริง, ไม่ใช่ของแท้
ธรรมปฏิรูป(n) counterfeit of moral rectitude, See also: synthetic dharma, Syn. ธรรมประติรูป, ธรรมปลอม, Thai Definition: สิ่งที่ไม่แท้, ธรรมปลอมที่ไม่ใช่พุทธศาสนา, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
ของปลอม(n) fake, See also: counterfeit, artificial goods, Syn. ของเทียม, ของเก๊, Ant. ของจริง, ของแท้, Example: น้ำหอมเหล่านี้เป็นของปลอมเพราะกลิ่นผิดไปจากของจริงมาก
ของเทียม(n) fake, See also: counterfeit, artificial goods, Syn. ของปลอม, ของเก๊, Ant. ของแท้, ของจริง, Example: ดอกไม้พวกนี้เป็นของเทียมที่ทำเลียนแบบของจริง, Thai Definition: ของที่ทำขึ้นเพื่อเลียนแบบของจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอกสารเก๊[ēkkasān kē] (n, exp) EN: counterfeit documents  FR: faux document [m] ; document contrefait [m]
การปลอมเงิน[kān pløm ngoen] (n, exp) EN: counterfeit  FR: contrefaçon [f]
การปลอมตราสาร[kān pløm trāsān] (n, exp) EN: counterfeit
เก๊[kē] (adj) EN: fake ; false ; counterfeit ; spurious ; sham ; bogus ; forged  FR: faux ; factice ; contrefait
ของเก๊[khøng kē] (n, exp) EN: counterfeit ; imitation ; forgery  FR: faux [m] ; imitation [f] ; contefaçon [f]
ปลอม[pløm] (v) EN: counterfeit ; forge  FR: contrefaire ; faire un faux ; imiter ; altérer
ปลอม[pløm] (adj) EN: fake ; counterfeit ; false ; forged ; bogus ;not genuine ; artificial  FR: faux ; contrefait ; artificiel
ปลอมแปลง[plømplaēng] (v) EN: counterfeit ; sham  FR: falsifier ; maquiller
เหรียญเก๊[rīen kē] (n, exp) EN: bad coin ; counterfeit coin
เทียม[thīem] (v) EN: equal ; emulate ; compare ; be equal to ; imitate ; like ; counterfeit  FR: être égal à ; équivaloir ; émuler ; imiter

CMU English Pronouncing Dictionary
COUNTERFEIT K AW1 N T ER0 F IH2 T
COUNTERFEIT K AW1 N ER0 F IH2 T
COUNTERFEITS K AW1 N ER0 F IH2 T S
COUNTERFEITS K AW1 N T ER0 F IH2 T S
COUNTERFEITER K AW1 N T ER0 F IH2 T ER0
COUNTERFEITED K AW1 N ER0 F IH2 T IH0 D
COUNTERFEITED K AW1 N T ER0 F IH2 T IH0 D
COUNTERFEITER K AW1 N ER0 F IH2 T ER0
COUNTERFEITERS K AW1 N ER0 F IH2 T ER0 Z
COUNTERFEITING K AW1 N T ER0 F IH2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
counterfeit (v) kˈauntəfɪt (k au1 n t @ f i t)
counterfeits (v) kˈauntəfɪts (k au1 n t @ f i t s)
counterfeited (v) kˈauntəfɪtɪd (k au1 n t @ f i t i d)
counterfeiter (n) kˈauntəfɪtər (k au1 n t @ f i t @ r)
counterfeiters (n) kˈauntəfɪtəz (k au1 n t @ f i t @ z)
counterfeiting (v) kˈauntəfɪtɪŋ (k au1 n t @ f i t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
假货[jiǎ huò, ㄐㄧㄚˇ ㄏㄨㄛˋ, / ] counterfeit article; fake; dummy; simulacrum, #20,672 [Add to Longdo]
仿制品[fǎng zhì pǐn, ㄈㄤˇ ㄓˋ ㄆㄧㄣˇ, 仿 / 仿] counterfeit object; fake, #56,021 [Add to Longdo]
伪钞[wěi chāo, ㄨㄟˇ ㄔㄠ, / ] counterfeit, #62,840 [Add to Longdo]
仿冒品[fǎng mào pǐn, ㄈㄤˇ ㄇㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, 仿] counterfeit object; imitation; fake; pirated goods, #101,649 [Add to Longdo]
假冒品[jiǎ mào pǐn, ㄐㄧㄚˇ ㄇㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, ] counterfeit object; fake, #145,612 [Add to Longdo]
伪造品[wěi zào pǐn, ㄨㄟˇ ㄗㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] counterfeit object; forgery; fake, #194,986 [Add to Longdo]
伪币[wěi bì, ㄨㄟˇ ㄅㄧˋ, / ] counterfeit currency [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fälschung {f} | Fälschungen {pl}counterfeit | counterfeits [Add to Longdo]
Falschgeld {n}counterfeit money [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
まやかし[mayakashi] (n,adj-no) deception; make-believe; fake; counterfeit; phony [Add to Longdo]
贋金;偽金[にせがね, nisegane] (n) counterfeit money [Add to Longdo]
贋作[がんさく, gansaku] (n,vs) fake; sham; counterfeit [Add to Longdo]
贋作者[がんさくしゃ, gansakusha] (n) counterfeiter; faker; appropriationist [Add to Longdo]
贋札;偽札[がんさつ(贋札);にせさつ;にせふだ;ぎさつ(偽札), gansatsu ( gan satsu ); nisesatsu ; nisefuda ; gisatsu ( nisesatsu )] (n) counterfeit paper money; forged document [Add to Longdo]
贋造[がんぞう, ganzou] (n,vs) counterfeiting; forgery; fabrication [Add to Longdo]
贋造紙幣[がんぞうしへい, ganzoushihei] (n) counterfeit paper money [Add to Longdo]
偽(P);贋[にせ, nise] (adj-no,n) (1) imitation; fake; phony; counterfeit; forged; bogus; sham; (pref) (2) pseudo-; (P) [Add to Longdo]
偽小切手[ぎこぎって, gikogitte] (n) counterfeit check (cheque); bad paper [Add to Longdo]
偽造[ぎぞう, gizou] (n,vs,adj-no) (See 偽物) forgery; falsification; fabrication; counterfeiting; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 counterfeit
   adj 1: not genuine; imitating something superior; "counterfeit
       emotion"; "counterfeit money"; "counterfeit works of
       art"; "a counterfeit prince" [syn: {counterfeit},
       {imitative}] [ant: {echt}, {genuine}]
   n 1: a copy that is represented as the original [syn:
      {counterfeit}, {forgery}]
   v 1: make a copy of with the intent to deceive; "he faked the
      signature"; "they counterfeited dollar bills"; "She forged
      a Green Card" [syn: {forge}, {fake}, {counterfeit}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top