ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

counter

K AW1 N T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -counter-, *counter*
English-Thai: Longdo Dictionary
counterpropaganda(n) การต่อต้านการชวนเชื่อ เช่น He has participated in planning for the Soviet campaign of counterpropaganda and agitation., Syn. counter-propaganda

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
counter(n) เคาน์เตอร์, See also: โต๊ะขนาดยาว
counter(adj) ที่โต้ตอบออกไป
counter(vt) พูดแย้ง, See also: พูดค้าน, พูดโต้ตอบ
counter(vi) พูดแย้ง, See also: พูดค้าน, พูดโต้ตอบ
counter(prf) ต้าน, Syn. contra-
counteract(vt) ลดผลกระทบ, See also: ทำให้ผลน้อยลง, Syn. neutralize
counterfeit(n) ของปลอมแปลง, See also: เงินปลอม, Syn. forgery, imitation
counterfeit(adj) ซึ่งปลอมแปลง
counterfeit(adj) ซึ่งหลอกลวง
counterfeit(vt) ปลอมแปลง, Syn. fake, forge

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
counter(เคา'เทอะ) {countered,countering,counters} n. โต๊ะกั้น (แสดงสินค้า/ ติดต่อกับธุรกิจกับผู้ที่มาหา) ,เคาน์เตอร์,เครื่องนับจำนวน,ผู้นับ adv. ในทางที่ผิด,ในทางกลับ,ตรงกันข้าม adj. ตรงกันข้าม,ต่อต้าน. n. สิ่งที่อยู่ตรงกันข้าม,สิ่งต่อต้าน,ผู้ต่อต้าน,การชกสวน,หมั
counter-Pref. ต่อต้าน,ตรงกันข้าม,กลับกัน,สวนทาง,แทน,ลอกแบบ
counteract(เคา'เทอะแอคทฺ) vt. ต่อต้าน,ขัดขวาง,โต้ตอบ,ตีโต้, See also: counteraction n. ดูcounteract counteractive adj. ดูcounteract, Syn. resist, oppose
counterattack(เคา'เทอะอะแทค) n. การโต้ตอบ,การตีโต้ vt.,vi. โต้ตอบ,ตีโต้
counterbalance(เคา'เทอะแบลเลินซฺ) n. น้ำหนักถ่วง,เครื่องถ่วง,ความเท่าเทียมกัน,ดุลยภาพ vt.,vi. ถ่วงให้เท่ากัน, Syn. counterpoise
countercheck(เคา'เทอะเชค) vt.,n. (การ) หยุดยั้ง,ยับยั้ง,ตรวจสอบซ้ำ,ตรวจทบทวน, Syn. blank check
counterclaim(เคา'เทอะเคลม) vt.,vi.,n. (การ) เรียกร้องแย้ง,อ้างสิทธิแย้ง,แย้งสิทธิ., See also: counterclaimant n. ดูcounterclaim
counterclockwise(เคาเทอะคลอค'ไวซ) adj.,adv. ซึ่งทวนเข็มนาฬิกา,หมุนซ้าย, Syn. contraclockwise
countercurrent(เคาเทอเคอ'เรินทฺ) n. กระแสทวน,กระแสย้อนทิศทาง
counterfeit(เคา'เทอะฟิท) adj. ปลอม,ปลอมแปลง,เก๊,แกล้ง. n. การปลอม,การปลอมแปลง,ของปลอม,นักตุ๋น vt.,vi. ปลอม,ปลอมแปลง,เลียนแบบ,ทำให้เหมือน, See also: counterfeiter n. ดูcounterfeit, Syn. feign

English-Thai: Nontri Dictionary
counter(adv) ในทางตรงกันข้าม,ในทางกลับกัน
counter(n) โต๊ะรับเงิน,เคานต์เตอร์,เครื่องนับ,ผู้ต่อต้าน,ผู้รับเงิน
counter(vt) ตอบโต้,โต้แย้ง,ต่อต้าน,สวน,ฝ่าฝืน,เป็นปรปักษ์
counteract(vt) ตอบโต้,ขัดขวาง,ถ่วง,แก้,ต่อต้าน
counterbalance(n) เครื่องถ่วง,น้ำหนักถ่วง,ความเท่าเทียมกัน,ความถ่วงดุล,ดุลยภาพ
counterbalance(vt) ทำให้เท่ากัน,ทำให้สมดุลกัน,ถ่วง
countercheck(n) การตรวจทาน,การหยุดยั้ง,การยับยั้ง,การว่ากล่าวสั่งสอน
countercheck(vt) ทบทวน,ตรวจทาน,หยุดยั้ง,ยับยั้ง
counterclaim(n) การแย้ง,การเรียกร้องแย้ง
counterclockwise(adj) ซึ่งทวนเข็มนาฬิกา,ซึ่งหมุนซ้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
counter๑. ตัวนับ, เครื่องนับ, อุปกรณ์นับ๒. โปรแกรมนับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
counterเคาน์เตอร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
counter exampleตัวอย่างค้าน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
counter flow; contra flowการไหลสวนทาง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
counter lifeบุคคลสมทบ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
counter offerคำเสนอกลับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
counter proofภาพพิสูจน์แม่พิมพ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
counter stainสีย้อมทับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
counter streamกระแสทวน, กระแสย้อน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
counter-clockwise; anticlockwiseทวนเข็มนาฬิกา, เวียนซ้าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Counterเครื่องนับรังสี, อุปกรณ์ตรวจหาการแผ่รังสี หรือเครื่องสำรวจรังสี ซึ่งตรวจหาและวัดการแผ่รังสี จากการแตกตัวเป็นไอออน โดยแสดงเป็นผลรวมสะสม หรืออัตราการแผ่รังสี [นิวเคลียร์]
Counterทรงสั้น [การแพทย์]
Counter Clockwiseทวน [การแพทย์]
Counter Current Mechanismกลไกทวนกระแส [การแพทย์]
Counter Streamกระแสกลับ, กระแสทวน, Example: ใช้เรียกกลุ่มผู้ย้ายถิ่นระหว่างสองเขต ซึ่งเป็นกลุ่มที่เล็กกว่า ส่วนกลุ่มผู้ย้ายถิ่นที่เป็นกระแสใหญ่กว่า เรียกว่ากระแสหลัก (dominant stream) [สิ่งแวดล้อม]
Counteractต้านฤทธิ์ [การแพทย์]
Countercurrentกลไกการไหลทวน [การแพทย์]
Countererritants, Mildทำให้ผิวหนังแดง [การแพทย์]
Countergradient windลมต้านเกรเดียนท์ [อุตุนิยมวิทยา]
Counterimmunoelectrophoresisเคาน์เตอร์อิมมุโนอิเล็กทรอฟอเรซิส [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
counterintuitive(n) การโต้ตอบตามสัญชาตญาณ
counterpart(n) คู่ฉบับ
counterparty(n) คู่ค้า
counterproductive[เค้า-เท่อะ-โพร-ดั๊ก-ทิฟ] (adj) ไม่สร้างสรรค์
counterstate(n) รัฐบาลเงา A counterstate [or shadow government] is a competing structure that a movement sets up to replace the government. It includes the administrative and bureaucratic trappings of political power and performs the normal functions of a government., Syn. shadow government

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You got Grandpa Irving sitting behind the counter with a fucking Magnum in his hand.คุณมีคุณปู่ lrving นั่งอยู่หลังเคาน์เตอร์ที่มี Magnum ร่วมเพศในมือของเขา Pulp Fiction (1994)
- [ Music Continues ] - put your hand behind your head, approach the counter right now.- [ดนตรีอย่างต่อเนื่อง] - ใส่มือของคุณอยู่ข้างหลังหัวของคุณ วิธีการนับในขณะนี้ Pulp Fiction (1994)
Before your space journey, re-energize yourself... with a slice of pepperoni, now boarding at counter three.ก่อนยานของคุณจะออกเดินทาง ต้องเติมพลังตัวของคุณ... ด้วยเนื้อหมูที่ทำเป็นแผ่นๆ ตอนนี้ อาหารอยู่ตรงเคาน์เตอร์ที่ 3 Toy Story (1995)
I left them on the counter so you´d finally remember to bring them to him.คุณจะได้เอาไปคืนเขา Nothing to Lose (1997)
But we still have time. Time enough to counter Sauron if we act quickly.แต่เรายังพอมีเวลา เพียงพอที่จะตอบโต้ เซารอน ถ้าเราเริ่มก่อน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
I know exactly the counter curse that could've spared her.ผมพอรู้จักคาถาแก้คำสาป ที่อาจช่วยมันไว้ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
And I always counter point out there's no organization on this planet that can neglect its economic foundation.และผมมักโต้แย้งเสมอว่า ไม่มีองค์กรไหนในโลก ที่สามารถละเลยรากฐานทางเศรษฐกิจ The Corporation (2003)
Public institutions can have a counter cyclic propertyสถาบันส่วนรวมสามารถดำเนินธุรกิจโดยต่อต้านวงจรเศรษฐกิจ The Corporation (2003)
Last month I did rounds around the counter of the bar.เมื่อเดือนที่แล้ว ฉันไปๆ มาๆ อยู่รอบๆ เคาน์เตอร์บาร์ Ladder 49 (2004)
We will handle flight re-assignments at Counter 3ได้ถูกระงับ เนื่องจากสภาวะอากาศแปรปวน Crying Out Love in the Center of the World (2004)
That's his counter lung.นั่นเครื่องช่วยหายใจเขานี่ The Cave (2005)
the defense attorneys bring in their so-called blood experts to counter everything i say.อัยการเอาพวกคนที่เรียกว่า ผู้เชี่ยวชาญเลือดมา ชั่งน้ำหนักทุกอย่างที่ผมพูด Morning Comes (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
counterAn analysis of the nature of the heat island phenomenon and countermeasures.
counterCEO's of American corporations are paid several times their Japanese counterparts.
counterHis actions run counter to his words.
counterIn the game of espionage, one side counters the other side by apple cart of military strategies.
counterIn the Tokyo stock market, stocks of about 450 companies are traded over the counter.
counterIs there an information counter?
counterIs there room at the counter?
counterIt's at that counter.
counterJerry is the bean counter for our company.
counterPac-Man, when a certain condition is reached, can counter attack and eat the monsters chasing him.
counterPlease come to the counter at least an hour before your flight.
counterPlease pay at this counter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พนักงานไปรษณีย์(n) counter clerk, See also: counter officer, Thai Definition: เคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่ประจำที่ทำการไปรษณีย์
ทวนเข็มนาฬิกา(adv) anticlockwise, See also: counterclockwise, Example: ถ้าจะเปิดฝาท่อใหญ่ให้ใช้ชะแลงงัดแล้วหมุนทวนเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆ, Thai Definition: อย่างมีทิศทางวนซ้ายซึ่งตรงกันข้ามกับทิศทางเดินของเข็มนาฬิกา
โต้คลื่น(v) counter waves, See also: ride the waves (boat, ship), Thai Definition: ฟันฝ่าคลื่น
โต้กลับ(v) counterattack, See also: retaliate, Example: ทั้งคู่โต้กลับกันไปมาอย่างไม่มีใครยอมแพ้ใคร, Thai Definition: ตีลูกกลับไปให้ฝ่ายตรงข้าม (ใช้ในกีฬา)
การโต้ตอบ(n) counter, See also: response, reply, retort, return, counterattack, Syn. การโต้เถียง, Example: ฝ่ายรัฐบาลเตรียมรับการโต้ตอบจากฝ่ายค้านในการอภิปราย
คาน(v) counterbalance, See also: counterpoise, Syn. ถ่วงดุล, Example: สหรัฐอเมริกาต้องใช้กำลังทหาร 4 แสนกว่านายเข้าไปในพื้นที่เพื่อคานกำลังสร้างดุลยภาพระหว่างกองทัพอันใหญ่โตมโหฬารของอิรักกับชาติอาหรับที่เป็นกลาง, Thai Definition: ต่างฝ่ายต่างคุมกันอยู่, ต่างฝ่ายต่างตรึงกันอยู่
คานอำนาจ(v) counterbalance, See also: counterpoise, Syn. ถ่วงอำนาจ, Example: การแก้ปัญหาทำในแนวคิดที่ว่าให้มีกรรมการหลายชุดและให้กรรมการมาคานอำนาจซึ่งกันและกัน
เคาน์เตอร์(n) counter, See also: desk, Syn. โต๊ะ, Example: ควรมีพนักงานยืนประจำที่เคาน์เตอร์ตลอดเวลา, Count Unit: เคาน์เตอร์
เงินปลอม(n) counterfeit money, See also: counterfeits, forgery, Syn. เงินเก๊, Ant. เงินแท้, Example: เขาต้องเอาเงินเหล่านั้นไปให้ฝ่ายพิสูจน์หลักฐานพิสูจน์ตรวจสอบเสียก่อนว่าไม่ใช่เงินปลอม, Thai Definition: เงินที่ทำขึ้นมาเพื่อให้เหมือนเงินจริง
ปลอม(v) forge (a check, a signature), See also: counterfeit, falsify, imitate, copy, Syn. ลอกเลียน, ปลอมแปลง, Example: สุชาติโดนจับเพราะปลอมลายเซ็นต์เช็คของเจ้านายเป็นจำนวนเงินถึง 2 ล้านบาท, Thai Definition: ทำเลียนแบบให้เหมือนที่คนอื่นทำ หรือเหมือนสิ่งอื่นเพื่อหลอกหรือลวง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี้ย[bīa] (n) EN: counter ; chip  FR: jeton [m]
เอกสารเก๊[ēkkasān kē] (n, exp) EN: counterfeit documents  FR: faux document [m] ; document contrefait [m]
ฟ้องกลับ[føng klap] (v, exp) EN: countercharge ; turn the tables
ฟ้องแย้ง[føngyaēng] (v) EN: counterclaim ; file a cross-action ; file a cross-suit ; countersue
หัวขั้ว[hūakhūa] (n) EN: counterfoil ; stub (Am.)
เจอะ[joe] (v) EN: meet ; encounter ; see ; face  FR: rencontrer ; voir
เจอ[joē] (v) EN: meet ; encounter ; come across ; run into  FR: rencontrer ; tomber sur
เจอะกัน[joe kan] (v, exp) EN: meet ; encounter ; see ; face
การฟ้องกลับ[kān føng klap] (n, exp) EN: counter-suit
การพบเห็น[kān phop hen] (n, exp) EN: seeing ; experience ; encounter ; meeting  FR: rencontre [f] ; entrevue [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
COUNTER K AW1 N T ER0
COUNTERS K AW1 N T ER0 Z
COUNTERED K AW1 N T ER0 D
COUNTERED K AW1 N ER0 D
COUNTERBID K AW2 N T ER0 B IH1 D
COUNTERING K AW1 N T ER0 IH0 NG
COUNTERSUE K AW1 N T ER0 S UW2
COUNTERMAN K AW1 N T ER0 M AE2 N
COUNTERACT K AW1 N T ER0 AE2 K T
COUNTERING K AW1 N ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
counter (v) kˈauntər (k au1 n t @ r)
counter- (j) kˌauntər- (k au2 n t @ r -)
counters (v) kˈauntəz (k au1 n t @ z)
countered (v) kˈauntəd (k au1 n t @ d)
counteract (v) kˌauntərˈækt (k au2 n t @ r a1 k t)
countering (v) kˈauntərɪŋ (k au1 n t @ r i ng)
counteracts (v) kˌauntərˈækts (k au2 n t @ r a1 k t s)
counterfeit (v) kˈauntəfɪt (k au1 n t @ f i t)
counterfoil (n) kˈauntəfɔɪl (k au1 n t @ f oi l)
countermand (v) kˌauntəmˈaːnd (k au2 n t @ m aa1 n d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对方[duì fāng, ㄉㄨㄟˋ ㄈㄤ, / ] counterpart; other person involved; opposite side; other side; receiving party, #933 [Add to Longdo]
对策[duì cè, ㄉㄨㄟˋ ㄘㄜˋ, / ] countermeasure for dealing with a situation, #6,599 [Add to Longdo]
反革命[fǎn gé mìng, ㄈㄢˇ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, ] counter-revolutionary, #7,424 [Add to Longdo]
假货[jiǎ huò, ㄐㄧㄚˇ ㄏㄨㄛˋ, / ] counterfeit article; fake; dummy; simulacrum, #20,672 [Add to Longdo]
吧台[bā tái, ㄅㄚ ㄊㄞˊ, ] counter of a bar (pub), #29,049 [Add to Longdo]
对位[duì wèi, ㄉㄨㄟˋ ㄨㄟˋ, / ] counterpoint (in music), #41,058 [Add to Longdo]
计数器[jì shù qì, ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄑㄧˋ, / ] counter; register, #43,476 [Add to Longdo]
反诉[fǎn sù, ㄈㄢˇ ㄙㄨˋ, / ] counter-claim; counter-charge (in legal case), #46,912 [Add to Longdo]
仿制品[fǎng zhì pǐn, ㄈㄤˇ ㄓˋ ㄆㄧㄣˇ, 仿 / 仿] counterfeit object; fake, #56,021 [Add to Longdo]
伪钞[wěi chāo, ㄨㄟˇ ㄔㄠ, / ] counterfeit, #62,840 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abreißrollenpapier {n}counter roll paper [Add to Longdo]
Einpass {m} [techn.]counter bore [Add to Longdo]
Gegenzelle {f}counter cell [Add to Longdo]
Gegenzeuge {m}counter witness [Add to Longdo]
Kassenraum {m}counter hall [Add to Longdo]
Kontermutter {f} [techn.]counter nut [Add to Longdo]
Schalterdienst {m}counter service [Add to Longdo]
Spionageabwehr {f}counter intelligence corps [Add to Longdo]
Zählwerk {n}counter mechanism; register [Add to Longdo]
mathematischer Uhrzeigersinn (linksdrehend)counter clockwise (CCW) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
OTC[オーティーシー, o-tei-shi-] (n) over-the-counter drug [Add to Longdo]
OTC薬[オーティーシーやく, o-tei-shi-yaku] (n) over-the-counter drug [Add to Longdo]
まやかし[mayakashi] (n,adj-no) deception; make-believe; fake; counterfeit; phony [Add to Longdo]
アクセスカウンター;アクセスカウンタ[akusesukaunta-; akusesukaunta] (n) {comp} access counter; Web counter [Add to Longdo]
アドレスカウンタ[adoresukaunta] (n) {comp} address counter [Add to Longdo]
インフレ対策[インフレたいさく, infure taisaku] (n) counter-inflation measures [Add to Longdo]
エンカウンター[enkaunta-] (n) encounter [Add to Longdo]
エンカウンターグループ[enkaunta-guru-pu] (n) encounter group [Add to Longdo]
エンカウント[enkaunto] (n) (1) (abbr) (sl) (See エンカウンター) an encounter (usu. in computer games) (wasei [Add to Longdo]
カウンター(P);カウンタ[kaunta-(P); kaunta] (n) (1) counter; (2) service counter (e.g. at a bank); (3) counter (at a bar, cafe, etc.); (4) {comp} (See カウ,モニター・3) automatically responding with an upload slot to someone who allows you to download (e.g. in P2P systems); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレスカウンタ[あどれすかうんた, adoresukaunta] address counter [Add to Longdo]
カウンタ[かうんた, kaunta] counter [Add to Longdo]
セット[せっと, setto] set (vs) (e.g. a counter) [Add to Longdo]
プログラムカウンタ[ぷろぐらむかうんた, puroguramukaunta] program counter [Add to Longdo]
モジュロN計数器[もじゅろNけいすうき, mojuro N keisuuki] modulo-n counter [Add to Longdo]
リングカウンタ[りんぐかうんた, ringukaunta] ring counter [Add to Longdo]
可逆カウンタ[かぎゃくかうんた, kagyakukaunta] counter [reversible counter] [Add to Longdo]
可逆計数器[かぎゃくけいすうき, kagyakukeisuuki] reversible counter [Add to Longdo]
環状計数器[かんじょうけいすうき, kanjoukeisuuki] ring counter [Add to Longdo]
局留め[きょくどめ, kyokudome] counter collection, PD PR [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 counter
   adv 1: in the opposite direction; "run counter"
   adj 1: indicating opposition or resistance [syn: {antagonistic},
       {counter}]
   n 1: table consisting of a horizontal surface over which
      business is transacted
   2: game equipment (as a piece of wood, plastic, or ivory) used
     for keeping a count or reserving a space in various card or
     board games
   3: a calculator that keeps a record of the number of times
     something happens [syn: {counter}, {tabulator}]
   4: a piece of furniture that stands at the side of a dining
     room; has shelves and drawers [syn: {buffet}, {counter},
     {sideboard}]
   5: a person who counts things
   6: a quick reply to a question or remark (especially a witty or
     critical one); "it brought a sharp rejoinder from the
     teacher" [syn: {rejoinder}, {retort}, {return}, {riposte},
     {replication}, {comeback}, {counter}]
   7: (computer science) a register whose contents go through a
     regular series of states (usually states indicating
     consecutive integers)
   8: a piece of leather forming the back of a shoe or boot; "a
     counter may be used to stiffen the material around the heel
     and to give support to the foot" [syn: {counter}, {heel
     counter}]
   9: a return punch (especially by a boxer) [syn: {counterpunch},
     {parry}, {counter}]
   v 1: speak in response; "He countered with some very persuasive
      arguments"
   2: act in advance of; deal with ahead of time [syn:
     {anticipate}, {foresee}, {forestall}, {counter}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top