ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

counsel

K AW1 N S AH0 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -counsel-, *counsel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
counsel(n) ข้อเสนอแนะ, Syn. advice
counsel(n) ทนายความ, Syn. lawyer, attorney
counsel(n) ที่ปรึกษา, Syn. guidance, advice
counselor(n) ทนายความ, Syn. attorney, counsellor
counselor(n) ผู้ให้คำปรึกษา, Syn. counsellor
counsellor(n) ทนายความ, Syn. attorney, counselor
counsellor(n) ผู้ให้คำปรึกษา, Syn. counselor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
counsel(เคา'เซิล) {counselled,counselling,counsels} n. คำแนะนำ,คำปรึกษา,คำตักเตือน,วัตถุประสงค์,แผนการ,ข้อคิดเห็น,ทนายความ,ที่ปรึกษากฎหมาย -v. ให้คำแนะนำ,ให้คำปรึกษา,แนะนำ., See also: counselable, counsellable adj., Syn. suggesti
counsellor(เคา'เซิลเลอะ) n. ที่ปรึกษา,ผู้แนะนำ,อุปทูต,ตำแหน่งอุปทูต,ทนายความ,ที่ปรึกษากฎหมาย., See also: counselorship n. ดูcounselor counsellorship n. ดูcounselor, Syn. counsel
counselor(เคา'เซิลเลอะ) n. ที่ปรึกษา,ผู้แนะนำ,อุปทูต,ตำแหน่งอุปทูต,ทนายความ,ที่ปรึกษากฎหมาย., See also: counselorship n. ดูcounselor counsellorship n. ดูcounselor, Syn. counsel

English-Thai: Nontri Dictionary
counsel(n) คำแนะนำ,คำปรึกษา,การปรึกษาหารือ,ที่ปรึกษากฎหมาย,ทนายความ
counsel(vt) ให้คำแนะนำ,ให้คำปรึกษา
counsellor(n) ผู้แนะนำ,สมาชิกสภา,ที่ปรึกษากฎหมาย,ทนายความ
counselor(n) ผู้แนะนำ,สมาชิกสภา,ที่ปรึกษากฎหมาย,ทนายความ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
counselทนายความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
counsel, legislativeที่ปรึกษาฝ่ายนิติบัญญัติ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
counsel, parliamentaryที่ปรึกษาฝ่ายรัฐสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
counsel, right toสิทธิที่จะปรึกษาทนายความ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
counsel, right toสิทธิที่จะปรึกษาทนายความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
counsellor of embassyที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
counsellor of legationที่ปรึกษาสถานอัครราชทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
counsellor, ministerอัครราชทูตที่ปรึกษา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Counselingแนะแนว,การปรึกษา,การให้คำปรึกษา [การแพทย์]
Counseling ; Counseling ofการให้คำปรึกษา [TU Subject Heading]
Counseling and Reassurance, Psychologicคำแนะนำและความมั่นใจ [การแพทย์]
Counseling in elementary educationการให้คำปรึกษาในการศึกษาขั้นประถมศึกษา [TU Subject Heading]
Counseling in higher educationการให้คำปรึกษาในการศึกษาขั้นอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
Counseling in secondary educationการให้คำปรึกษาในการศึกษาขั้นมัธยมศึกษา [TU Subject Heading]
Counseling in vocational educationการให้คำปรึกษาในการศึกษาทางอาชีพ [TU Subject Heading]
Counseling Serviceให้คำปรึกษา [การแพทย์]
Counseling, Client-Centeredการปรึกษาแบบผู้ขอปรึกษาเป็นศูนย์กลาง [การแพทย์]
Counseling, Continuing Consistentได้รับกำลังใจและคำแนะนำอย่างสม่ำเสมอ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
counselHe makes himself accessible to all who seek his counsel.
counselI counseled her to wait a little longer.
counselIf you sum up feminist counselling in a few words, I suppose it would be counselling done from a woman's standpoint.
counsel"I'm going to see your father today, about career counselling." "You don't need to bother with that."
counselRecently numerous groups have offered counsel.
counselTake counsel with a man who is wise and of a good conscience.
counselThe lawyer counseled the team on the contents of the contract.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ชี้นำ(n) guide, See also: counselor, Syn. ผู้ชี้แนะ, คนชี้แนะ, Example: การสอนวิธีนี้ เน้นบทบาทของครูในการเป็นโค้ช ที่ปรึกษา แนะนำ มากกว่าการเป็น ผู้สอนหรือผู้ชี้นำ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่แนะแนวทางให้
อาจารย์ที่ปรึกษา(n) adviser, See also: counsellor, Example: นักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาปัญหาได้ทุกประเภท, Count Unit: คน, Thai Definition: อาจารย์ที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษากับศิษย์ที่อยู่ในความปกครอง
หารือ(v) consult, See also: counsel, confer, Syn. ปรึกษา, ปรึกษาหารือ, ขอความเห็น, Example: ข้าพเจ้าเอาความข้อนี้ไปหารือท่าน ขอให้ท่านรับเป็นนายก
ข้อเสนอแนะ(n) suggestion, See also: counsel, Syn. ข้อแนะนำ, ข้อเสนอ, Example: จิตแพทย์ต้องการให้ผู้ป่วยรับข้อเสนอแนะเรื่องการนั่งสมาธิเพื่อการบำบัดทางจิต, Count Unit: ข้อ, ประการ, Thai Definition: ข้อชี้แนะแนวทางหรือวิธีการให้ปฏิบัติ
มนตรี(n) counselor, See also: adviser, high government official, Syn. ที่ปรึกษา, ผู้แนะนำ, ผู้ปรึกษาราชการ, ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่, Notes: (สันสกฤต)
ทนาย(n) lawyer, See also: counsel, counselor/counselor, solicitor, attorney, barrister, Syn. ทนายความ, Example: พวกเขาสามารถจ้างทนายที่ดีที่สุด เพื่อช่วยต่อสู้ไม่ให้มีความผิดทางด้านกฎหมายได้, Thai Definition: ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ว่าความแทนคู่ความในศาล
ทนายความ(n) lawyer, See also: counsel, counselor/counselor, solicitor, attorney, barrister, advocate, Syn. ทนาย, Example: สุโขเป็นทนายความประจำบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์, Thai Definition: ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ว่าความแทนคู่ความในศาล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์ที่ปรึกษา[ājān thīpreuksā] (n, exp) EN: adviser ; counsellor  FR: conseiller [m]
ชี้แนะ[chīnae] (v) EN: suggest ; instruct ; give directions ; advise ; direct ; counsel  FR: guider ; éclairer ; conseiller
หารือ[hāreū] (v) EN: consult ; counsel ; confer  FR: consulter ; discuter
จิตวิทยาการปรึกษา[jittawitthayā kān preuksā] (n, exp) EN: counseling psychology
จิตวิทยาการปรึกษาแบบกลุ่ม[jittawitthayā kān preuksā baēp klum] (n, exp) EN: group counseling
การแนะแนวอาชีพ[kān naenaēo āchīp] (n, exp) EN: career counseling , career guidance  FR: conseil en carrière [m]
การตักเตือน[kān takteūoen] (n) EN: warning ; caution ; admonition ; counseling ; advice
คำแนะนำ[khamnaenam] (n) EN: suggestion ; advice ; piece of advice ; direction ; guidance ; counsel ; tip  FR: conseil [m] ; suggestion [f] ; recommandation [f] ; truc [m] (fam.)
คำปรึกษา[khampreuksā] (n) EN: suggestion ; advice ; direction ; guidance ; counsel  FR: conseil [m] ; suggestion [f]
ข้อแนะนำ[khønaenam] (n) EN: suggestion ; advice ; piece of advice ; recommendation ; counsel ; instruction ; direction  FR: conseil [f] ; recommandation [f] ; suggestion [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
COUNSEL K AW1 N S AH0 L
COUNSELS K AW1 N S AH0 L Z
COUNSELL K AW1 N S AH0 L
COUNSELED K AW1 N S AH0 L D
COUNSEL'S K AW1 N S AH0 L Z
COUNSELOR K AW1 N S AH0 L ER0
COUNSELING K AW1 N S AH0 L IH0 NG
COUNSELMAN K AW1 N S AH0 L M AH0 N
COUNSELORS K AW1 N S AH0 L ER0 Z
COUNSELLOR K AW1 N S AH0 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
counsel (v) kˈaunsl (k au1 n s l)
counsels (v) kˈaunslz (k au1 n s l z)
counselled (v) kˈaunsld (k au1 n s l d)
counsellor (n) kˈaunsələr (k au1 n s @ l @ r)
counselling (v) kˈaunsəlɪŋ (k au1 n s @ l i ng)
counsellors (n) kˈaunsələz (k au1 n s @ l @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
家臣[jiā chén, ㄐㄧㄚ ㄔㄣˊ, ] counselor of king or feudal warlord; henchman, #69,366 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anklage {f}; Anklagevertretung {f}; Vertreter {m} der Anklagecounsel for the prosecution [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いのちの電話[いのちのでんわ, inochinodenwa] (n) (See ライフライン) telephone counselling service [Add to Longdo]
インベステメントカウンセラー[inbesutementokaunsera-] (n) investment counselor; investment counsellor [Add to Longdo]
カウンセラー[kaunsera-] (n) counselor; counsellor; (P) [Add to Longdo]
カウンセリング[kaunseringu] (n) counseling; (P) [Add to Longdo]
スクールカウンセラー[suku-rukaunsera-] (n) school counsellor [Add to Longdo]
マリッジカウンセラー[marijjikaunsera-] (n) marriage counselor; marriage counsellor [Add to Longdo]
遺伝相談[いでんそうだん, idensoudan] (n) genetic counseling; genetic counselling [Add to Longdo]
勧告[かんこく, kankoku] (n,vs,adj-no) advice; counsel; remonstrance; recommendation; (P) [Add to Longdo]
勧告者[かんこくしゃ, kankokusha] (n) adviser; advisor; counselor; counsellor [Add to Longdo]
教誨;教戒;教誡[きょうかい, kyoukai] (n,vs) (1) (教誨, 教戒 only) counselling (often of imprisoned criminals by a chaplain, etc.); giving guidance; (2) (教戒, 教誡 only) admonishment; scolding; exhortation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 counsel
   n 1: a lawyer who pleads cases in court [syn: {advocate},
      {counsel}, {counselor}, {counsellor}, {counselor-at-law},
      {pleader}]
   2: something that provides direction or advice as to a decision
     or course of action [syn: {guidance}, {counsel},
     {counseling}, {counselling}, {direction}]
   v 1: give advice to; "The teacher counsels troubled students";
      "The lawyer counselled me when I was accused of tax fraud"
      [syn: {rede}, {advise}, {counsel}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top