ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cough up

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cough up-, *cough up*
English-Thai: Longdo Dictionary
cough up(vi, slang) จ่ายเงิน, ควักตังค์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cough up(phrv) ส่งเสียงไอ, See also: กระแอมกระไอ, Syn. cough out, spit up
cough up(phrv) ทำอย่างไม่เต็มใจ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. cough out, spit up
cough up(phrv) ยอมรับความผิด (คำไม่เป็นทางการ)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cough up some spare cigarettes.บุหรี่จะทำให้ไอมากขึ้น Gangster High (2006)
So get yourself back down with your disgraced badge to steamboat Willie, and have him cough up every name of every person on that boat coming off.ดังนั้น นั่งลงแล้วเอาความเสื่อมเสียของแกไปอยู่ที่ เรือสตรีมโบท และให้เขาจับตาดูชื่อทุกๆ ชื่อของคนบนเรือที่กำลังจะมาถึง The Sunshine State (2008)
That kid I arrested-- he won't cough up his name.เด็กที่ฉันจับมา เขาไม่ยอมบอกชื่อ Fite Nite (2010)
And you will cough up the location.และนายจะคายตำแหน่งออกมา The Guardian (2010)
Well, if you want people to cough up money,ใช่สิ ถ้าเธออยากให้คนเขาควักกระเป๋าจ่ายตังค์ Monsters in the End (2011)
No, she wouldn't cough up any details.ไม่ เขาไม่ยอมบอกรายละเอียด It's Better to Burn Out Than Fae Away (2011)
Call me if you cough up a lung.โทรมาหาฉันด้วยแล้วกัน ถ้านายเป็นหวัด The Departed (2012)
In a sign of good faith, why don't you cough up the name and the address of the cheater girl?ด้วยความหวังดีนะ บอกชื่อกับที่อยู่ของสาวหลายใจมา The But in the Joke (2012)
You know, I'm surprised that you got Gail Bertram to cough up for a second opinion on a closed case.รู้ไหม, ฉันแปลกใจนะ ที่คุณทำให้ เกล เบอร์เทิร์ม เกิดความคิดรอบที่สอง ในคดีที่ปิดไปแล้วได้ Days of Wine and Roses (2013)
Then, you cough up the DVD and we go tell Abed you're back in your own bodies, so we can go do doable and passable banners.จากนั้นเธอก็เสกดีวีดีขึ้นมา และเราไปบอกอาเบด ว่าเธอคืนร่างเดิมเรียบร้อย แล้วเราก็จะได้กลับไปทำป้ายให้เสร็จ Basic Human Anatomy (2013)
I mean, you'll stop trying to cough up a lung and -- and -- and bumping into furniture?ฉันหมายถึงนายพยายามจะหยุดไอ และ--และ--และชนโน่นชนนี่อย่างเฟอร์นิเจอร์? The Great Escapist (2013)
I can't deny I'm impressed you got H.M.G. to cough up for all this.ผมทึ่งที่คุณของบรัฐบาลมาสร้างงานนี้ได้ Spectre (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระอัก(v) cough up, See also: spit, Example: จิวยี่กระอักโลหิตออกมา, Thai Definition: ทะลักออกมาจากคอ

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cough up
   v 1: give reluctantly; "He coughed up some money for his
      children's tuition" [syn: {cough up}, {pony up}, {spit up}]
   2: discharge (phlegm or sputum) from the lungs and out of the
     mouth [syn: {expectorate}, {cough up}, {cough out}, {spit
     up}, {spit out}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top