ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cottage

K AA1 T AH0 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cottage-, *cottage*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cottage(n) กระท่อม, Syn. bungalow
cottage(n) ที่พักตากอากาศหลังเล็กๆ
cottage(n) บ้านพักเดี่ยว
cottager(n) ผู้ที่มาพักผ่อนอยู่ในกระท่อม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cottage(คอท'ทิจฺ) n. กระท่อม,บ้านในชนบท
cottage allotmentที่ดินที่แบ่งให้ผู้อยู่กระท่อมทำสวน
cottage industryอุตสาหกรรมครอบครัว
cottager(คอท'ทิเจอะ) n. ผู้อยู่กระท่อม,ชาวชนบท,ชาวนารับจ้าง,คนงานชนบท

English-Thai: Nontri Dictionary
cottage(n) กระต๊อบ,กระท่อม
cottager(n) ชาวชนบท,ผู้อาศัยอยู่ในกระท่อม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cottage industryอุตสาหกรรมในครัวเรือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cottage workerคนทำงานที่บ้าน [ดู home worker] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cottage industriesอุตสาหกรรมในครอบครัว [TU Subject Heading]
Cottage industryอุตสาหกรรมในครัวเรือน [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cottageDue to unavoidable circumstances this summer I can't stay in my holiday cottage.
cottageHe was looking forward to spending the weekend with her in their little cottage in Somerset.
cottageHis cottage is neat and comfortable; moreover, it can accommodate as many as ten people.
cottageHis cottage is on the coast.
cottageI saw a cottage in the distance.
cottageI took a cottage for the summer.
cottageIt seemed that that house was small if it was compared with the cottage which he lived in even recently.
cottageSeveral cottages have been isolated by the flood water.
cottageShe has a cottage by the sea.
cottageThe cottage looked as if nobody were living in it.
cottageThe cottage reminded me of the happy times I had spent with her.
cottageThe cottages were blown down one after another.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทับ(n) cottage, See also: hut, shack, Syn. กระท่อม, กระต๊อบ, ทับแพ เรือนแถว, เรือนแพ, เพิง, Count Unit: หลัง, Thai Definition: กระท่อมหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทำอยู่ชั่วคราว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังกะโล[bangkalō] (n) EN: bungalow ; cottage  FR: bungalow [m] ; cottage [m]
การบอยคอต = การบอยคอตต์[kān bøikhøt] (n) EN: boycott  FR: boycottage [m] ; boycott [m] (anglic.)
กระท่อม[krathǿm] (n) EN: cabin ; hut ; cottage  FR: cabane [f] ; hutte [f]
กระต๊อบ[kratøp] (n) EN: hovel ; hut ; cabin ; shack ; shanty ; shed ; cottage  FR: petite hutte [f]
ทับ[thap] (n) EN: cottage ; living quarters  FR: taudis [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COTTAGE K AA1 T AH0 JH
COTTAGE K AA1 T IH0 JH
COTTAGES K AA1 T IH0 JH IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cottage (n) kˈɒtɪʤ (k o1 t i jh)
cottages (n) kˈɒtɪʤɪz (k o1 t i jh i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
茅屋[máo wū, ㄇㄠˊ ㄨ, ] cottage, #37,496 [Add to Longdo]
茅舍[máo shè, ㄇㄠˊ ㄕㄜˋ, ] cottage; hut, #64,573 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dorf {n} | Dörfer {pl}cottage | cottages [Add to Longdo]
Heimindustrie {f}cottage industry [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エレクトロコテージ[erekutorokote-ji] (n) (abbr) electronic cottage [Add to Longdo]
エレクトロニックコテージ[erekutoronikkukote-ji] (n) electronic cottage [Add to Longdo]
コテージ(P);コッテージ[kote-ji (P); kotte-ji] (n) cottage; (P) [Add to Longdo]
コテージチーズ;カッテージチーズ;カテージチーズ;コッテージチーズ[kote-jichi-zu ; katte-jichi-zu ; kate-jichi-zu ; kotte-jichi-zu] (n) cottage cheese [Add to Longdo]
家内工業[かないこうぎょう, kanaikougyou] (n) household or cottage industry [Add to Longdo]
茅屋[ぼうおく;かやや, bouoku ; kayaya] (n) thatched cottage; hovel; my humble cottage [Add to Longdo]
茅舎[ぼうしゃ, bousha] (n) thatched cottage; hovel; my humble cottage [Add to Longdo]
山荘[さんそう, sansou] (n) mountain villa; mountain retreat; mountain cottage; (P) [Add to Longdo]
茶寮[ちゃりょう;さりょう, charyou ; saryou] (n) tea ceremony cottage, hut or room [Add to Longdo]
田家[でんか, denka] (n) rural cottage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  cottage
      n 1: a small house with a single story [syn: {bungalow},
           {cottage}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top