ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

costly

K AA1 S T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -costly-, *costly*, cost
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
costly(adj) ซึ่งใช้เวลาหรือความพยายาม
costly(adj) ซึ่งทำลายล้าง, Syn. damaging
costly(adj) แพง, See also: ราคาสูง, Syn. expensive, high-priced, pricy
costly(adj) ฟุ่มเฟือย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
costly(คอสทฺ'ลี) adj. แพง,มีราคาสูง,เป็นบทเรียนราคาแพง,มีค่ามาก,ฟุ่มเฟือย., See also: costliness n. ดูcostly, Syn. expensive, rich

English-Thai: Nontri Dictionary
costly(adj) แพง,มีค่ามาก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
costlyHe made many costly purchases.
costlyParking fines are very costly.
costlySalt was a rare and costly commodity in ancient times.
costlyThe broccoli is either costly or of poor quality.
costlyThe Japanese distribution system, characterized by layers of wholesale, is complex and costly.
costlyThis computer will prove costly in the long run.
costlyWith his income, he cannot afford the costly dinners.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีราคา(adj) expensive, See also: costly, dear, high-priced, exorbitant, lavish, overpriced, steep, Syn. แพง, Example: พวกดารามักใส่เสื้อผ้ามีราคากันทั้งนั้นแหละ, Thai Definition: ที่มีมูลค่ามาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีค่า[mī khā] (adj) EN: valuable ; precious ; costly ; dear; expensive ; high-priced  FR: précieux ; de valeur ; onéreux
มีราคา[mī rākhā] (adj) EN: expensive ; costly ; dear ; high-priced ; exorbitant ; lavish ; overpriced ; steep  FR: précieux ; de valeur ; onéreux
หรู[rū] (x) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous  FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; de luxe ; pompeux
หรูหรา[rūrā] (x) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous ; smart ; showy ; in great style  FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; de luxe ; pompeux

CMU English Pronouncing Dictionary
COSTLY K AA1 S T L IY0
COSTLY K AO1 S T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
costly (j) kˈɒstliː (k o1 s t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aufwändig; aufwendig [alt]; kostspielig {adj} | aufwändiger; aufwendiger [alt]; kostspieliger | am aufwändigsten; am aufwendigsten [alt]; am kostspieligstencostly | costlier | costliest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
高くつく;高く付く[たかくつく, takakutsuku] (exp,v5k) to be expensive; to be costly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 costly
   adj 1: entailing great loss or sacrifice; "a dearly-won victory"
       [syn: {dearly-won}, {costly}]
   2: having a high price; "costly jewelry"; "high-priced
     merchandise"; "much too dear for my pocketbook"; "a pricey
     restaurant" [syn: {costly}, {dear(p)}, {high-priced},
     {pricey}, {pricy}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top