ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

corruption

K ER0 AH1 P SH AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -corruption-, *corruption*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
corruption(n) การเน่าเปื่อย, See also: การเน่า, การเน่าสลาย, Syn. decay, rottenness
corruption(n) การไม่ซื่อสัตย์, Syn. dishonesty, bribery
corruption(n) ความเสื่อมทราม, See also: ความชั่วช้า, Syn. depravity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
corruption(คะรัพ'เชิน) n. ความเน่าเปื่อย,ความชั่ว,ฉ้อราษฎร์บังหลวง,การใช้ศัพท์ผิด,คำผิด,คำแผลง,ความทุจริต, Syn. putridity, immorality, dishonesty

English-Thai: Nontri Dictionary
corruption(n) ความทุจริต,การรับสินบน,การติดสินบน,การฉ้อราษฎร์บังหลวง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
corruptionการวิบัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
corruptionการทุจริตในตำแหน่งหน้าที่, การฉ้อราษฎร์บังหลวง [ดู graft ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
corruptionการทุจริต, การฉ้อราษฎร์บังหลวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
corruption of bloodการที่ผู้เป็นกบฏหมดสิทธิรับและให้มรดก (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Corruptionการทุจริต [เศรษฐศาสตร์]
corruptionคอร์รัปชัน [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Corruptionการทุจริต [TU Subject Heading]
Corruptionการฉ้อราษฎร์บังหลวง [เศรษฐศาสตร์]
Corruptionคอร์รัปชั่น [การแพทย์]
Corruption investigationการสืบสวนการทุจริต [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
corruptionA man of strong will is not subject to corruption.
corruptionHe dedicated his life to fighting corruption.
corruptionHe exposed corruption in the city government.
corruptionHe has a reputation as being straight as an arrow. He'd never get involved in corruption.
corruptionHe is the first national politician to be named in a widening corruption scandal.
corruptionJason, who was in charge of the project, was dismissed for corruption.
corruptionThe new government promised to rid the country of corruption.
corruptionThe speaker hinted at corruption in the political world.
corruptionWe are sick and tired of political corruption.
corruptionWhat is most troublesome is the corruption of the best.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอร์รัปชั่น(n) corruption, Syn. ฉ้อราษฎร์บังหลวง, Example: ประชาชนเห็นว่า คอร์รัปชั่นมีอยู่ทั่วไปในทุกรัฐบาลทั้งไทยและเทศ, Thai Definition: การทุจริตหรือคดโกงในตำแหน่ง ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่, Notes: (อังกฤษ)
คอรัปชั่น(n) corruption, See also: dishonesty, defraudation, swindle, Syn. การฉ้อราษฎร์บังหลวง, การกินสินบน, Example: รัฐมนตรีคนหนึ่งพูดถึงเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นในวงการรัฐบาลระหว่างมีการอภิปรายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Notes: (อังกฤษ)
ความทุจริต(n) dishonesty, See also: corruption, Syn. การคดโกง, การฉ้อฉล, Ant. ความสุจริต, ความซื่อสัตย์, Example: รัฐบาลกำลังถอนรากความทุจริตในวงราชการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การฉ้อราษฎร์บังหลวง[kān chørātbanglūang] (n) EN: corruption
การให้สินบน[kān hai sinbon] (n, exp) EN: bribery  FR: corruption [f] ; graissage de patte [m] (fam.)
การกินสินบน[kān kin sinbon] (n, exp) EN: corruption  FR: corruption [f]
การทุจริต[kān thutjarit] (n) EN: corruption ; depravity  FR: corruption [f]
กรณีอื้อฉาวรับสินบน[karanī eūchāo rap sinbon] (n, exp) EN: corruption scandal
คดีรับสินบน[khadī rap sinbon] (n, exp) EN: corruption scandal
คอรัปชั่น = คอรัปชัน = คอร์รับชั่น[khørapchan] (n) EN: corruption  FR: corruption [f]
มือสะอาด[meū sa-āt] (x) EN: clean ; honest ; uncorrupt ; free from corruption ; honest and upright  FR: qui a les mains propres ; qui n'est pas corrompu ; intègre ; clean (angl. - fam.)
เพี้ยน[phīen] (v) EN: be a corruption ; slightly distort ; departing from the truth  FR: différer
ป.ป.ช.[pø. pø. chø] (n, prop) EN: NCCC (National Counter Corruption Commission)  FR: NCCC (Commission nationale de lutte contre la corruption)

CMU English Pronouncing Dictionary
CORRUPTION K ER0 AH1 P SH AH0 N
CORRUPTIONS K ER0 AH1 P SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
corruption (n) kˈərˈʌpʃən (k @1 r uh1 p sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
腐败[fǔ bài, ㄈㄨˇ ㄅㄞˋ, / ] corruption; corrupt; rotten, #3,633 [Add to Longdo]
贪赃枉法[tān zāng wǎng fǎ, ㄊㄢ ㄗㄤ ㄨㄤˇ ㄈㄚˇ, / ] corruption and abuse of the law (成语 saw); to take bribes and bend the law, #53,660 [Add to Longdo]
贪腐[tān fǔ, ㄊㄢ ㄈㄨˇ, / ] corruption [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bestechung {f}; Korruption {f} | Bestechungen {pl}corruption | corruptions [Add to Longdo]
Sittenverderbnis {n}corruption of morals [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
データの汚染[データのおせん, de-ta noosen] (n) {comp} data corruption; data contamination [Add to Longdo]
悪化(P);あっ化[あっか, akka] (n,vs,adj-no) (suffer) deterioration; growing worse; aggravation; degeneration; corruption; (P) [Add to Longdo]
悪徳[あくとく, akutoku] (adj-na,n,adj-no) vice; immorality; corruption; (P) [Add to Longdo]
汚職[おしょく, oshoku] (n,adj-no) corruption; (P) [Add to Longdo]
汚職疑惑[おしょくぎわく, oshokugiwaku] (n) suspicion of corruption [Add to Longdo]
汚濁[おだく, odaku] (n,vs) pollution; contamination; corruption; graft; (P) [Add to Longdo]
黄白[こうはく, kouhaku] (n) (1) yellow and white; gold and silver; (2) bribery; corruption [Add to Longdo]
壊乱;潰乱[かいらん, kairan] (n,vs) (1) corruption (of order, customs, etc.); (2) to fall apart (organization, system, etc.) [Add to Longdo]
灰色高官[はいいろこうかん, haiirokoukan] (n) high official suspected of corruption [Add to Longdo]
官紀紊乱[かんきびんらん, kankibinran] (n) laxity in official discipline; civil service corruption [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データの汚染[データのおせん, de-ta noosen] data corruption, data contamination [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 corruption
   n 1: lack of integrity or honesty (especially susceptibility to
      bribery); use of a position of trust for dishonest gain
      [syn: {corruptness}, {corruption}] [ant: {incorruption},
      {incorruptness}]
   2: in a state of progressive putrefaction [syn: {putrescence},
     {putridness}, {rottenness}, {corruption}]
   3: decay of matter (as by rot or oxidation)
   4: moral perversion; impairment of virtue and moral principles;
     "the luxury and corruption among the upper classes"; "moral
     degeneracy followed intellectual degeneration"; "its
     brothels, its opium parlors, its depravity"; "Rome had fallen
     into moral putrefaction" [syn: {corruption}, {degeneracy},
     {depravation}, {depravity}, {putrefaction}]
   5: destroying someone's (or some group's) honesty or loyalty;
     undermining moral integrity; "corruption of a minor"; "the
     big city's subversion of rural innocence" [syn: {corruption},
     {subversion}]
   6: inducement (as of a public official) by improper means (as
     bribery) to violate duty (as by commiting a felony); "he was
     held on charges of corruption and racketeering"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top