ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

corrode

K ER0 OW1 D   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -corrode-, *corrode*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
corrode[VI] กัดกร่อน, Syn. eat, rust
corrode[VT] กัดกร่อน, See also: ทำลาย, Syn. eat, rust

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
corrode(คะโรด') {corroded,corroding,corrodes} vt. กัดกร่อน,กัด,ทำให้ค่อย ๆ ผุพัง,ชะ,ทำให้เสื่อม vi. กลายเป็นผุพังหรือถูกกัดกร่อน, See also: corrodant n. ดูcorrode corroder n. ดูcorrode corrodibility n. ดูcorrode, Syn. deter

English-Thai: Nontri Dictionary
corrode(vt) เซาะ,กร่อน,ทำให้ผุ,ชะ,กัดกร่อน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This substance can corrode the flesh in seconds.สารนี้สามารถกัดกร่อนเนื้อได้ใน 1 วินาที Saw VI (2009)
If I corrode that pipe again, they'll know something's up.ถ้าฉันไปเทกรดท่อนั่นอีกได้มีคนรู้เรื่องแน่ The Rat (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
corrodeHis honor was corroded by greed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นสนิม[V] rust, See also: corrode, Syn. ขึ้นสนิม, Example: พวกเครื่องมือโลหะจะเป็นสนิมได้ง่ายถ้าถูกน้ำฝน, Thai definition: แปรสภาพไปจากเดิมเนื่องด้วยปฏิกิริยาเคมีเป็นสาเหตุให้เกิดการผุกร่อน
กัด[V] corrode, See also: erode, Syn. ขบ, Thai definition: ทำให้โลหะกร่อนหรือทะลุโดยใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรด
กัดกร่อน[V] erode, See also: corrode, Syn. กัดเซาะ, Example: พิษของน้ำประสานทองสามารถกัดกร่อนโลหะได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กัด [v.] (kat) EN: corrode ; erode ; eat away ; harm ; attack   FR: corroder ; mordre ; ronger ; attaquer
กัดกร่อน [v.] (katkrǿn) EN: erode ; corrode   
กร่อน[v.] (krǿn) EN: wear down ; corrode ; erode ; etch ; eat ; undergo attrition   FR: corroder ; ronger ; éroder ; user ; attaquer ; corrompre
กร่อน[adj.] (krǿn) EN: worn ; worn down ; worn away ; abraded ; eroded   FR: corrodé ; rongé ; usé
เป็นสนิม[v.] (pen sanim) EN: rust ; corrode ; become rusty ; gather rust   FR: rouiller ; se rouiller ; corroder
สึกกร่อน [v.] (seukkrǿn) EN: be worn away/down ; be eroded ; be corroded   

CMU English Pronouncing Dictionary
CORRODE    K ER0 OW1 D
CORRODED    K ER0 OW1 D IH0 D
CORRODES    K ER0 OW1 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
corrode    (v) kˈərˈoud (k @1 r ou1 d)
corroded    (v) kˈərˈoudɪd (k @1 r ou1 d i d)
corrodes    (v) kˈərˈoudz (k @1 r ou1 d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
腐らす[くさらす, kusarasu] (v5s,vt) to spoil; to rot; to corrode [Add to Longdo]
腐らせる[くさらせる, kusaraseru] (v1,vt) (See 腐らす) to spoil; to rot; to corrode [Add to Longdo]
腐る[くさる, kusaru] (v5r,vi) (1) to rot; to go bad; to decay; to spoil; to fester; to decompose; to turn sour (e.g. milk); (2) to corrode; to weather; to crumble; (3) to become useless; to blunt; to weaken (from lack of practice); (4) to become depraved; to be degenerate; to be morally bankrupt; to be corrupt; (5) (See 気が腐る・きがくさる) to be depressed; to be dispirited; to feel discouraged; to feel down; (suf,v5r) (6) (uk) (ksb [Add to Longdo]
腐れる[くされる, kusareru] (v1,vi) to spoil; to rot; to corrode [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 corrode
   v 1: cause to deteriorate due to the action of water, air, or an
      acid; "The acid corroded the metal"; "The steady dripping
      of water rusted the metal stopper in the sink" [syn:
      {corrode}, {eat}, {rust}]
   2: become destroyed by water, air, or a corrosive such as an
     acid; "The metal corroded"; "The pipes rusted" [syn:
     {corrode}, {rust}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top