ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

correspond

K AO2 R AH0 S P AA1 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -correspond-, *correspond*, correspon
English-Thai: Longdo Dictionary
correspondent account(n) บัญชีคู่สัญญา เช่น A significant role in the development of the correspondent account system is played by the current needs of the customers of the Bank.
corresponding(adj) ที่สอดคล้อง เช่น with a corresponding salary

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
correspond(vi) ติดต่อกันทางจดหมาย, See also: โต้ตอบจดหมาย
correspond(vi) เหมือนกัน, See also: เท่ากัน, สอดคล้องกัน, มีลักษณะเช่นเดียวกัน, Syn. equate, resemble
correspond to(phrv) สัมพันธ์กับ, See also: เข้ากันได้กับ, Syn. agree with, answer to
correspondent(n) นักข่าว, Syn. newspaperman, newspaperwoman, newswriter, pressman
correspondent(n) ผู้ติดต่อจดหมาย, Syn. letter writer
correspondent(adj) เหมือนกัน, See also: คล้ายกัน, Syn. analogous, corresponding
corresponding(adj) เหมือนกัน, See also: คล้ายกัน, Syn. analogous, correspondent
correspondence(n) การติดต่อกันทางจดหมาย
correspondence(n) ความสอดคล้อง, See also: ความลงรอยกัน, Syn. agreement, conformity
correspond with(phrv) เขียนจดหมายโต้ตอบกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
correspond(คอรีสฺพอนดฺ') {corresponded,corresponding,corresponds} vi. ตรงกัน,ลงรอยกัน,เหมือนกับ,มีลักษณะเช่นเดียวกัน,ติดต่อกันทางจดหมาย, Syn. agree, Ant. differ
correspondence(คอริสพอน'เดินซฺ) n. การติดต่อกันทางจดหมาย,ความตรงกัน,ความลงรอยกัน,ความสอดคล้องกัน,ความเหมือนกัน, Syn. agreement, conformity
correspondent(คอริสพอน'เดินทฺ) n. ผู้ติดต่อกันทางจดหมาย,ผู้ส่งจดหมาย,นักข่าว,สิ่งที่เป็นคู่กัน,สิ่งตรงกัน,บุคคลหรือบริษัทที่ติดต่อกัน,ลูกค้า adj. ซึ่งตรงกัน,ซึ่งลงรอยกัน,ซึ่งเหมือนกัน, Syn. corresponding
corresponding(คอริสพอน'ดิง) adj. ตรงกัน,เหมือนกัน,สอดคล้องกัน,ลงรอยกัน,เกี่ยวกับการติดต่อทางไปรษณีย์,เกี่ยวกับการส่งจดหมาย

English-Thai: Nontri Dictionary
correspond(vi) โต้ตอบทางจดหมาย,ตรงกัน,ลงรอยกัน,มีลักษณะเช่นเดียวกัน
correspondence(n) การโต้ตอบทางจดหมาย,ความเกี่ยวพัน,ความเหมือนกัน
correspondent(n) ผู้โต้ตอบจดหมาย,ลูกค้า,ผู้สื่อข่าว,นักข่าว,สิ่งที่คู่กัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
correspondสมนัย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
correspondenceความสมนัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
correspondenceการสมนัย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
correspondence theory of truthทฤษฎีความจริงแบบสมนัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Correspondคล้องจอง [การแพทย์]
Correspondenceการติดต่อกันทางจดหมาย [TU Subject Heading]
Correspondence schools and coursesการศึกษาทางไปรษณีย์ [TU Subject Heading]
Correspondent bankธนาคารตัวแทน [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All points correspond to those locations where we traced back the calls.ทุกๆจุดมีลักษณะแบบเดียวกับที่ๆเราแกะรอยกลับไป Ghost in the Shell (1995)
What you just played corresponds to a tempo like this.ที่เธอเพิ่งเล่นไปน่ะ ต้องเล่นให้สอดคล้องเป็นจังหวะแบบนี้ The Red Violin (1998)
Each of these three numbers corresponds to a word in a key.อักษร3ตัวของแต่ละชุด บอกถึงคำของกุญแจ. National Treasure (2004)
For it to correspond with the ones on the map, it should form a perfect V.ถ้าจะให้ตรงกับสัญลักษณ์ในแผนที่ มันต้องเป็นรูป V. National Treasure: Book of Secrets (2007)
So, each entry corresponds to a brownout.แต่ละอันรวมเป็นข้อมูลที่ที่จะปิดไฟ Look What He Dug Up This Time (2009)
His jaws do not correspond to the bites on the victim.ขากรรไกรไม่ตรง \ รอยกัดบนเหยื่อ Dogtooth (2009)
Clark, if there's spinal damage that corresponds to the compression fractures on the lung bones, we could have cause of death.คลาร์ค ถ้ากระดูกสันหลังเกิดความเสียหาย นั่นเป็นความรับผิดชอบ อาจเกิดรอยแตกหัก ที่กระดูกช่วงปอด เราสามารถหาสาเหตุการตายได้ The Plain in the Prodigy (2009)
I don't know. Anything that corresponds with reality.ไม่รู้สิ อะไรก็ได้ที่มัน เป็นปฏิสัมพันธ์จริงๆ Hot Tub Time Machine (2010)
Each of these time stamps corresponds to a day a key piece of information was leaked.ในแต่ละครั้ง ที่ระบุเวลาตรงนี้ คือในวันหนึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของกุญแจ ที่ทำให้ข้อมูลรั่วไหลออกไป Queen Sacrifice (2010)
The dates he chooses probably correspond to an eventวันที่เขาเลือก ต้องเป็นวันที่เกี่ยวข้องกับ The Fight (2010)
In a way that corresponds to the datesในวันที่เกี่ยวข้องกับ The Fight (2010)
One circle could correspond to electrons.มองเช่นเดียวกับวิธีที่ อนุภาคพื้นฐานต่างๆโต้ตอบ Is There a Creator? (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
correspondA correspondent must soon adjust himself to life abroad.
correspondBird's wings correspond to man's arms.
correspondHe is a good correspondent.
correspondHer answer corresponds to my expectation.
correspondHer words correspond with her actions.
correspondHe was sent abroad as a correspondent.
correspondHis actions do not always correspond with his words.
correspondHis actions do not correspond with his words.
correspondHis behavior did not correspond with his words.
correspondHis new white hat corresponds with his white jacket.
correspondHis statement corresponded to what actually took place.
correspondHis tie corresponds well with his suit.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรงเรียนทางไปรษณีย์(n) correspondence school, Count Unit: โรง, แห่ง
คนเขียนข่าว(n) correspondent, See also: journalist, reporter, pressman/presswoman, Syn. นักข่าว
เข้ากัน(v) conform, See also: correspond, match, Syn. เหมาะ, ถูกกัน, สัมพันธ์กัน, Ant. ขัดกัน, Example: เนื้อหาและสำนวนที่ใช้เข้ากันดี ทำให้เรื่องน่าอ่านขึ้นอีกเยอะ, Thai Definition: สอดคล้องกันเหมาะเจาะพอดี, ลงตัวพอดีกัน
จดหมาย(n) letter, See also: correspondence, mail, Syn. หนังสือ, Example: ทางมหาวิทยาลัยจะจัดส่งจดหมายแจ้งผลการสอบให้นักศึกษาทราบ, Count Unit: ฉบับ, แผ่น, Thai Definition: หนังสือที่มีไปมาถึงกัน
สมนัย(v) correspond, Syn. สอดคล้องกับ, สอดคล้องกัน
นักข่าว(n) reporter, See also: correspondent, news man, pressman, Syn. ผู้สื่อข่าว, ผู้รายงานข่าว, Example: รัฐมนตรีให้สัมภาษณ์นักข่าวอย่างใจเย็น, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จดหมาย[jotmāi] (n) EN: letter ; mail ; correspondance  FR: lettre [f] ; courrier [m] ; envoi [m] ; correspondance [f]
จดหมายโต้ตอบ[jotmāi tōtøp] (n, exp) EN: correspondence  FR: correspondance [f]
การเขียนจดหมาย[kān khīen jotmāi] (n, exp) EN: correspondence  FR: correspondance [f] ; rédaction d'une lettre [f]
การเขียนจดหมายธุรกิจ[kān khīen jotmāi thurakit] (n, exp) EN: business letter writing  FR: correspondance commerciale [f]
เข้ากัน[khaokan] (v) EN: conform ; correspond ; match  FR: être compatible ; être concordant ; être conforme
มุมที่สมนัยกัน[mum thī somnai kan] (n, exp) EN: corresponding angles
นักข่าว[nakkhāo] (n) EN: reporter ; correspondent ; news man ; pressman ; journalist  FR: reporter [m] ; reporteur [m] ; journaliste [m,f]
เพื่อนทางจดหมาย[pheūoen thāng jot māi] (n) EN: penpal  FR: correspondant
ผู้สื่อข่าว[phūseūkhāo] (n) EN: journalist ; reporter ; pressman; correspondent ; newsman ; newspaperman  FR: journaliste [m, f] ; reporter [m, f]
โรงเรียนทางไปรษณีย์[rōngrīen thāng praisanī] (n, exp) EN: correspondence school  FR: école par correspondance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CORRESPOND K AO2 R AH0 S P AA1 N D
CORRESPONDS K AO2 R AH0 S P AA1 N D Z
CORRESPONDED K AO2 R AH0 S P AA1 N D IH0 D
CORRESPONDENT K AO2 R AH0 S P AA1 N D AH0 N T
CORRESPONDING K AO2 R AH0 S P AA1 N D IH0 NG
CORRESPONDENCE K AO2 R AH0 S P AA1 N D AH0 N S
CORRESPONDENTS K AO2 R AH0 S P AA1 N D AH0 N T S
CORRESPONDENTS' K AO2 R AH0 S P AA1 N D AH0 N T S
CORRESPONDINGLY K AO2 R AH0 S P AA1 N D IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
correspond (v) kˌɒrɪspˈɒnd (k o2 r i s p o1 n d)
corresponds (v) kˌɒrɪspˈɒndz (k o2 r i s p o1 n d z)
corresponded (v) kˌɒrɪspˈɒndɪd (k o2 r i s p o1 n d i d)
correspondent (n) kˌɒrɪspˈɒndənt (k o2 r i s p o1 n d @ n t)
corresponding (v) kˌɒrɪspˈɒndɪŋ (k o2 r i s p o1 n d i ng)
correspondence (n) kˌɒrɪspˈɒndəns (k o2 r i s p o1 n d @ n s)
correspondents (n) kˌɒrɪspˈɒndənts (k o2 r i s p o1 n d @ n t s)
correspondences (n) kˌɒrɪspˈɒndənsɪz (k o2 r i s p o1 n d @ n s i z)
correspondingly (a) kˌɒrɪspˈɒndɪŋliː (k o2 r i s p o1 n d i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
函授[hán shòu, ㄏㄢˊ ㄕㄡˋ, ] correspondence course, #28,996 [Add to Longdo]
记者站[jì zhě zhàn, ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ ㄓㄢˋ, / ] correspondent post; correspondent station [Add to Longdo]
通讯院士[tōng xùn yuàn shì, ㄊㄨㄥ ㄒㄩㄣˋ ㄩㄢˋ ㄕˋ, / ] corresponding member (of an academy); junior academician [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
enseignement par correspondance(n) le, = การเรียนการสอนทางไกล,ทางไปรษณีย์

Japanese-English: EDICT Dictionary
ではまた;じゃまた[dehamata ; jamata] (exp) (abbr) see you later (used in casual correspondence and conversation); goodbye; sincerely [Add to Longdo]
ふつおた;フツオタ[futsuota ; futsuota] (n) (from 普通のお便り) listeners' corner (portion of radio programming for correspondence from listeners) [Add to Longdo]
アマルナ文書[アマルナぶんしょ, amaruna bunsho] (n) Amarna letters (archive of Egyptian correspondence, recorded on clay tablets) [Add to Longdo]
コルレス[koruresu] (n) (abbr) correspondent [Add to Longdo]
コルレス契約[コルレスけいやく, koruresu keiyaku] (n) correspondent arrangement [Add to Longdo]
コレスポンデンス[koresupondensu] (n) correspondence [Add to Longdo]
コレスポンデント[koresupondento] (n) correspondent [Add to Longdo]
コレポン[korepon] (n) (abbr) correspondence [Add to Longdo]
メール交換[メールこうかん, me-ru koukan] (n) exchange of letters; correspondence [Add to Longdo]
メル友;メール友[メルとも(メル友);メールとも(メール友), meru tomo ( meru tomo ); me-ru tomo ( me-ru tomo )] (n) a friend with whom one corresponds by e-mail; email friend [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
接続関係にあるNエンティティ[せつぞくかんけいにあるNエンティティ, setsuzokukankeiniaru N enteitei] correspondent (N)-entities [Add to Longdo]
不整合[ふせいごう, fuseigou] non-conformance, non-alignment, non-correspondence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 correspond
   v 1: be compatible, similar or consistent; coincide in their
      characteristics; "The two stories don't agree in many
      details"; "The handwriting checks with the signature on the
      check"; "The suspect's fingerprints don't match those on
      the gun" [syn: {match}, {fit}, {correspond}, {check},
      {jibe}, {gibe}, {tally}, {agree}] [ant: {disaccord},
      {disagree}, {discord}]
   2: be equivalent or parallel, in mathematics [syn: {equate},
     {correspond}]
   3: exchange messages; "My Russian pen pal and I have been
     corresponding for several years"
   4: take the place of or be parallel or equivalent to; "Because
     of the sound changes in the course of history, an 'h' in
     Greek stands for an 's' in Latin" [syn: {represent}, {stand
     for}, {correspond}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top