ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

corporate

K AO1 R P ER0 AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -corporate-, *corporate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
corporate(adj) ที่เกี่ยวกับบริษัท
corporate(adj) ที่ร่วมกัน, See also: ที่แชร์ร่วมกัน, Syn. joint, common

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
corporate(คอร์'เพอริท) adj. เกี่ยวกับหมู่คณะ/สมาคม นิติบุคคล/บริษัทหรืออื่น ๆ ,ซึ่งรวมกันเป็นหมู่,ทั้งหมู่,ทั้งคณะ, Syn. collective
body corporaten. ดูcorporation
incorporate 1(อินคอร์' เพอเรท) vt. รวมเข้าด้วยกัน, รวมเข้าเป็นรูปบริษัท, ทำให้รวมกัน. -vi. รวมเข้าด้วยกัน. -adj. ซึ่งรวมเข้าด้วยกัน., See also: incorporative adj., Syn. take in, include
incorporate 2(อินคอร์' เพอเรท) adj. ไม่ใช่วัตถุหรือสสาน, ไม่เป็นตัวตน, Syn. incorporeal
incorporated(อินคอร์' พะเรททิด) adj.เป็นรูปบริษัท, ซึ่งรวมตัวกัน., See also: incorporatedness n., Syn. include, involve

English-Thai: Nontri Dictionary
corporate(adj) เกี่ยวกับหมู่คณะ,ทั้งคณะ,เกี่ยวกับบริษัท
incorporate(vt) รวมเข้าด้วยกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
corporate stateรัฐบรรษัท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Corporate acquisititionการซื้อกิจการบริษัท [เศรษฐศาสตร์]
Corporate bondพันธบัตรบริษัท [เศรษฐศาสตร์]
Corporate bondsพันธบัตรเอกชน [TU Subject Heading]
Corporate cultureวัฒนธรรมองค์กร [การจัดการความรู้]
Corporate cultureวัฒนธรรมองค์การ [TU Subject Heading]
Corporate debtหนี้ของบริษัท [เศรษฐศาสตร์]
Corporate debtหนี้ภาคเอกชน [เศรษฐศาสตร์]
Corporate divestitureการขายกิจการบางส่วน [เศรษฐศาสตร์]
Corporate entryการลงรายการชื่อสถาบันเป็นผู้แต่ง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Corporate financeการเงินบริษัท [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
corporate governanceบรรษัทภิบาล
corporate income tax(n) ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
corporateCorporate bankruptcies continued at a high level last month.
corporateCorporate borrowings from financial institutions are rising due to low interest rate.
corporateCorporate earnings for the first quarter were disappointing.
corporateCorporate earnings in the first quarter improved sharply.
corporateCorporate governance and accountability are being strengthened.
corporateCorporate political donations are coming under heavy scrutiny.
corporateCorporate results deteriorated because of recession.
corporateCorporate results in Japan have improved.
corporateIf you try to defend the seniority-based corporate escalator these days all you'll get is flak from younger employees.
corporateImproving corporate performances are behind the stock market recovery.
corporateI want to build my corporate site to attract customers.
corporateLately it's not so fashionable to measure success by how far you climb up the corporate ladder.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่วมหุ้น(v) enter into partnership with, See also: corporate, Syn. ร่วมทุน, เข้าหุ้น, Example: ท่านร่วมหุ้นกับพรรคพวก ซื้อขายที่ดินเพื่อเก็งกำไร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรษัทภิบาล[bansatphibān] (n) EN: corporate governance
ชื่อบริษัท[cheū børisat] (n, exp) EN: corporate name  FR: nom de la société [m] ; nom de la compagnie [m]
เอกลักษณ์องค์การ[ēkkalak ongkān] (n, exp) EN: corporate identity
การกำกับดูแลกิจการ[kān kamkapdūlaē kitjakān] (n, exp) EN: corporate governance
ความรับผิดชอบต่อสังคม[khwām rapphitchøp tø sangkhom] (n, exp) EN: social responsibility ; Corporate Social Responsibility (CSR)  FR: responsabilité sociale des entreprises (RSE) [f]
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ[køngthun samrøng līengchīp] (n, exp) EN: corporate welfare fund ; provident fund
กลยุทธ์ของบริษัท[konlayut khøng børisat] (n, exp) EN: corporate strategy
ลูกค้าของบริษัท[lūkkhā khøng børisat] (n, exp) EN: corporate customers
นโยบายบริษัท[nayōbāi børisat] (n, exp) EN: business policy ; company policy ; corporate policy  FR: politique de l'entreprise [f]
นิติบุคคล[nitibukkhon] (n) EN: juristic person ; legal entity ; corporate body  FR: personne juridique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CORPORATE K AO1 R P ER0 AH0 T
CORPORATE K AO1 R P R AH0 T
CORPORATES K AO1 R P ER0 AH0 T S
CORPORATEWIDE K AO1 R P ER0 IH0 T W AY2 D
CORPORATEWATCH K AO1 R P R AH0 T W AA2 CH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
corporate (j) kˈɔːpərət (k oo1 p @ r @ t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公司债[gōng sī zhài, ㄍㄨㄥ ㄙ ㄓㄞˋ, / ] corporate bonds (investments), #53,786 [Add to Longdo]
公司治理[gōng sī zhì lǐ, ㄍㄨㄥ ㄙ ㄓˋ ㄌㄧˇ, ] Corporate governance [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Corporate Identity {f}; Unternehmensidentität {f}corporate identity [Add to Longdo]
Firmenanwalt {m}; Firmenanwältin {f}corporate lawyer [Add to Longdo]
Firmenbild {n}; Firmenerscheinungsbild {n}corporate design [Add to Longdo]
Firmenimage {n}corporate identity [Add to Longdo]
Firmenkultur {f}corporate culture [Add to Longdo]
Firmenkundeneinlage {f}corporate account deposit [Add to Longdo]
Firmenwerbung {f}corporate advertising [Add to Longdo]
Gesellschafterversammlung {f}corporate meeting; general meeting [Add to Longdo]
Gesellschaftskapital {n}corporate capital; capital stock [Add to Longdo]
Gesellschaftsvermögen {n}corporate assets [Add to Longdo]
Körperschaft {f}corporate body; subordinate body [Add to Longdo]
Körperschaftsteuer {f}corporate tax [Add to Longdo]
Konzerngesellschaft {f}corporate affiliate [Add to Longdo]
Rechenschaftspflicht {f} eines Unternehmenscorporate accountability [Add to Longdo]
Unternehmensangelegenheiten {pl}; Firmenangelegenheiten {pl}corporate affairs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
NPO法人[エヌピーオーほうじん, enupi-o-houjin] (n) incorporated nonprofit organization [Add to Longdo]
コーポ[ko-po] (n) (abbr) (See コーポラス) corporated house; (P) [Add to Longdo]
コーポラス[ko-porasu] (n) corporated house [Add to Longdo]
コーポレート[ko-pore-to] (adj-f) corporate [Add to Longdo]
コーポレートアイデンティティー[ko-pore-toaidenteitei-] (n) corporate identity; (P) [Add to Longdo]
コーポレートガバナンス[ko-pore-togabanansu] (n) corporate governance [Add to Longdo]
コーポレートバンキング[ko-pore-tobankingu] (n) corporate banking [Add to Longdo]
コーポレートライセンス[ko-pore-toraisensu] (n) {comp} corporate license [Add to Longdo]
メセナ[mesena] (n) corporate patronage of the arts and culture (fre [Add to Longdo]
リストラ[risutora] (n) (abbr) (See リストラクチュアリング) (corporate) restructuring; downsizing; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
機関名[きかんめい, kikanmei] name of corporate body [Add to Longdo]
機関名の階層性[きかんめいのかいそうせい, kikanmeinokaisousei] hierarchy of name of corporate body [Add to Longdo]
全社規模[ぜんしゃきぼ, zenshakibo] corporate-wide (a-no) [Add to Longdo]
団体著者[だんたいちょしゃ, dantaichosha] corporate author [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 corporate
   adj 1: of or belonging to a corporation; "corporate rates";
       "corporate structure"
   2: possessing or existing in bodily form; "what seemed corporal
     melted as breath into the wind"- Shakespeare; "an incarnate
     spirit"; "`corporate' is an archaic term" [syn: {bodied},
     {corporal}, {corporate}, {embodied}, {incarnate}]
   3: done by or characteristic of individuals acting together; "a
     joint identity"; "the collective mind"; "the corporate good"
     [syn: {corporate}, {collective}]
   4: organized and maintained as a legal corporation; "a special
     agency set up in corporate form"; "an incorporated town"
     [syn: {corporate}, {incorporated}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top