ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cornered

K AO1 R N ER0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cornered-, *cornered*, corner, cornere
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cornered(adj) ซึ่งตกในสถานการณ์ที่ยากลำบาก, See also: จนตรอก, Syn. trapped
cornered(adj) ซึ่งมีหลายมุม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cornered(คอร์'เนอดฺ) adj. เป็นมุม,ซึ่งถูกต้อนเข้ามุม,จนตรอก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
corneredA cornered rat will bite a cat. [Proverb]
cornered"I don't think she's an opponent you can ignore like that ..." "That's right, they say a cornered rat bites back, don't they?"
corneredWe have been completely cornered.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จนแต้ม[jontaēm] (v) EN: be cornered  FR: acculer
จนตรอก[jontrøk] (v) EN: be cornered
สามเส้า[sāmsao] (adj) EN: tripartite ; three-cornered ; trilateral  FR: triparti ; tripartite ; trilatéral

CMU English Pronouncing Dictionary
CORNERED K AO1 R N ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cornered (v) kˈɔːnəd (k oo1 n @ d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
角形[かくけい;かっけい, kakukei ; kakkei] (n) (1) (N)-cornered polygon, incl. triangle; (2) (esp. かくけい) Japanese rectangular envelope (opening on the short dimension; numbered 0-8, A3, A4, each with different sizes) [Add to Longdo]
窮鼠[きゅうそ, kyuuso] (n) cornered rat or mouse [Add to Longdo]
窮鼠噛猫[きゅうそごうびょう, kyuusogoubyou] (exp) A cornered rat will bite the cat; One who is cornered will fight like a devil [Add to Longdo]
窮鼠猫を噛む[きゅうそねこをかむ, kyuusonekowokamu] (exp) (id) a cornered rat will bite a cat; despair turns cowards courageous [Add to Longdo]
窮鳥[きゅうちょう, kyuuchou] (n) cornered bird [Add to Longdo]
窮追[きゅうつい, kyuutsui] (n,vs) cornered; driven to the wall [Add to Longdo]
三つどもえの争い;三つ巴の争い[みつどもえのあらそい, mitsudomoenoarasoi] (n) (See 三つ巴戦) three-cornered battle [Add to Longdo]
三角形(P);3角形[さんかくけい(P);さんかっけい, sankakukei (P); sankakkei] (n,adj-no) triangle; three-cornered polygon; (P) [Add to Longdo]
三角闘争[さんかくとうそう, sankakutousou] (n) three-cornered fight [Add to Longdo]
三角帽[さんかくぼう, sankakubou] (n) three-cornered hat; tricorne [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cornered
   adj 1: forced to turn and face attackers; "a stag at bay"; "she
       had me cornered between the porch and her car"; "like a
       trapped animal" [syn: {at bay(p)}, {cornered}, {trapped},
       {treed}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top