ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cor

K AO1 R   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cor-, *cor*
English-Thai: Longdo Dictionary
core value(n) ค่านิยมหรือความเชื่อหลัก (อันเป็นสิ่งที่ดีงาม) ขององค์การ หากไม่มีองค์การจะไม่สามารถคงอยู่ได้ เช่น core value ของธนาคาร คือ ความซื่อสัตย์ ถ้าขาดไปจะไม่มีลูกค้ามาใช้บริการอย่างแน่นอน, We conduct our business guided by the following core values to serve our customers.
corny(n) เชย, ที่ล้าสมัย เช่น The movie was okay, but the love scene was really corny.
coronary artery disease(n, phrase) โรคหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจอุดตัน, โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ย่อด้วย CAD, Syn. Coronary heart disease CHD
Coronation Day(n) วันฉัตรมงคล
corpsman(n) ทหารเรือที่ทำหน้าที่เป็นเภสัชกรหรือผู้ช่วยในโรงพยาบาล, ทหารเสนารักษ์
correspondent account(n) บัญชีคู่สัญญา เช่น A significant role in the development of the correspondent account system is played by the current needs of the customers of the Bank.
corresponding(adj) ที่สอดคล้อง เช่น with a corresponding salary
lance corporal(n) สิบตรี
cerebral cortex(n, phrase) ส่วนนอกของสมองใหญ่
subcortical lacunar(n, phrase) ช่องระหว่างหยักสมอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cor(int) เสียงอุทานแสดงความประหลาดใจหรือชื่นชม
cord(n) เชือก, See also: ด้าย, สายเคเบิ้ล, Syn. rope, string
cord(vt) ผูกด้วยเชือก
cord(n) สายไฟ, Syn. electric cord
core(n) ก้อนหินที่คนโบราณนำมาทุบเป็นเกล็ดใช้เป็นเครื่องมือ
core(n) แกนของผลไม้
core(n) แกนโลก
core(n) ใจความสำคัญ, Syn. essential, gist
core(adj) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ, Syn. essential
core(n) ส่วนสำคัญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cor anglaisn. (คอร์ ออนเกล') n. ปี่ชนิดหนึ่ง ปลายเป็นรูปผลแพร
coraco-Pref."จะงอย"
coral(คอ'เริล) n. หินปะการัง,สิ่งหรือของประดับที่ทำด้วยหินปะการัง,สีหินปะการัง (สีแดงอมเหลืองหรือชมพู) ,กลุ่มไข่กุ้ง. adj. ซึ่งทำด้วยหรือประกอบด้วยหินปะการัง,คล้ายหินปะการัง
coral ragn. หินปูนปะการัง
coral reefn. โขดหินปะการัง
coral sean. ทะเลหินปะการัง
coralli-Pref. "หินปะการัง"
corban(คอร์'บัน) n. เครื่องเช่นหรือของถวายแก่พระเจ้า
corbel(คอร์'เบิล) n. คานปีก,คานรับ,รอดยื่น,รอดช่วยแรง,บัว vt. ก่ออิฐหรือเป็นคานปีกหรือรอดยื่น,ค้ำจุนด้วยคานปีกหรือรอดยื่น
corbel archn. โค้งรอดยื่นที่ประกบกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
coracle(n) เรือบด
coral(n) ปะการัง
cord(n) ด้าย,แถบหรือริ้วบนผ้า,เชือก,สายเคเบิล
cord(vt) ผูกเชือก,มัดด้วยเชือก
cordage(n) กลุ่มเชือก,สายระโยงระยาง
cordial(adj) เต็มใจ,จริงใจ,ด้วยน้ำใสใจจริง,ด้วยมิตรไมตรีจิต,ฉันมิตร
cordial(n) ยาหอม,ยาบำรุงหัวใจ,ยากระตุ้นหัวใจ
cordiality(n) มิตรภาพ,ความจริงใจ,ไมตรีจิต,น้ำใสใจจริง
cordillera(n) แนวเขา,ทิวเขา,เทือกเขา
core(n) แกน,ไส้,แก่นแท้,ใจกลาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coracoidคล้ายจะงอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
coracoid processจะงอยบ่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
coralปะการัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
coral reefพืดหินปะการัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
coral rockหินปะการัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
coralgalหินปะการังสาหร่าย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
corallineคล้ายปะการัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
coralline algaeสาหร่ายปะการัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
coralliteเปลือกปะการัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
corallumเปลือกกลุ่มปะการัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cor Pulmonaleโรคหัวใจเพราะปอด [การแพทย์]
Cor Pulmonale, Chronicโรคหัวใจเพราะปอดชนิดเรื้อรัง [การแพทย์]
Cor Triatriatumหัวใจมี3เอเตรียม [การแพทย์]
Cor Triloculareหัวใจมี3ห้อง [การแพทย์]
Coracobrachialisกล้ามเนื้อด้านในของต้นแขนช่วยงอแขนหุบแขน [การแพทย์]
Coracoid Processส่วนที่ยื่นออกมาของกระดูก,จะงอยบ่า,ส่วนยื่นโคราคอยด์ [การแพทย์]
Coralปะการัง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Coralปะการัง [การแพทย์]
Coral reef animalsสัตว์ในแนวปะการัง [TU Subject Heading]
Coral reef conservationการอนุรักษ์แนวปะการัง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cordycep(name) เห็ดถั่งเช่า
core[คอร์] (n) อุปกรณ์ที่ลักษณะเป็นแท่งยาวทรงกระบอก ใช้สำหรับเก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดิน, See also: A. mama, core, Syn. mama
CORE Valueเพื่อความเสมอภาคแห่งชนชาติ
corn syrup(n) แบะแซ
corniceไม้คิ้ว ไม้บัว
corning wareแก้ว , เครื่องแก้ว
cornstalk(n, name) ซังข้าวโพด
coronary calcification(n) ภาวะแคลเซียมเกาะผนังเส้นเลือดหัวใจ
Coronavirus Crisis(n) วิกฤติไวรัสโคโรนา
corporate governanceบรรษัทภิบาล

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
corA black limo rounded the corner with a squeal of tires.
corA clock must be above all correct.
corA cornered rat will bite a cat. [Proverb]
corA correspondent must soon adjust himself to life abroad.
corA dreadful accident happened on the corner.
corAlex would correctly describe the object and color, even if he had never seen that object before.
corAll that you say is perfectly correct.
corA man of strong will is not subject to corruption.
corA man of weak will is the target of criticism; even his friends would badger him into correcting his defects.
corAm I correct in thinking thus?
cor"A passionate kiss scene in a school corridor ... I've heard all about it!" "It wasn't passionate! There's exaggeration in that tale ..."
corAre you correct?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภุมรัตน์(n) coral, Syn. หินปะการัง, Notes: (บาลี)
น้ำยาลบคำผิด(n) correcting fluid
สิบโท(n) corporal, Example: ปีหน้าพี่อาจมีสิทธิ์ได้เลื่อนเป็นสิบโท, Thai Definition: ยศทหารชั้นประทวน แต่สูงกว่าสิบตรี
โทรศัพท์ไร้สาย(n) cordless telephone, Example: ุ่โทรศัพท์ไร้สายรุ่นใหม่สามารถใช้งานได้ไกลขึ้นกว่า 40%, Count Unit: เครื่อง, Thai Definition: เครื่องโทรศัพท์ที่ไม่มีสายตัวนำโยงติดต่อถึงกัน
สายป่าน(n) string, See also: cord, thread
ข้อมูลจริง(n) correct information, See also: truth, Example: เมื่อจะเขียนเรื่องที่เกิดในต่างประเทศ นักเขียนควรจะเดินทางไปเก็บข้อมูลจริง, Thai Definition: ข้อมูลที่ได้รับจากประสบการณ์จริง หรือประสบด้วยตนเอง
ความถูกต้อง(n) justice, See also: correctness, Syn. ความยุติธรรม, Example: เพราะยึดมั่นในหลักการอุดมคติสากลนิยม สหรัฐฯ จึงมักแสดงท่าทีแข็งกร้าวต่อฝ่ายผู้รุกราน และผดุงความถูกต้อง
ปรับปรุงแก้ไข(v) rectify, See also: correct, adjust, improve, remedy, Syn. แก้ไขปรับปรุง, Example: สหรัฐฯ เรียกร้องให้ไทยปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา, Thai Definition: ทำให้ดีกว่าเดิม
อย่างถูกต้อง(adv) correctly, See also: rightly, exactly, Syn. อย่างแม่นยำ, Example: นักวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารประเมินสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง
ร่วมหุ้น(v) enter into partnership with, See also: corporate, Syn. ร่วมทุน, เข้าหุ้น, Example: ท่านร่วมหุ้นกับพรรคพวก ซื้อขายที่ดินเพื่อเก็งกำไร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่า[ā] (v) EN: decorate
แอคคอร์เดียน[aēkkhødīen] (n) EN: accordion  FR: accordéon [m]
อักษะ[aksa] (n) EN: axis ; core  FR: axe [m]
อำนวย[amnūay] (v) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; produce ; bestow ; grant  FR: accorder ; permettre ; donner
อนุกูล[anukūn] (v) EN: help ; support ; aid ; back up ; assist ; succor ; relieve ; befriend  FR: aider ; supporter ; soutenir ; assister ; favoriser
อนุมัติ[anumat] (v) EN: approve ; allow ; give consent ; sanction ; authorize ; endorse ; allocate  FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir
อนุญาต[anuyāt] (v) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement/permission  FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
เอาสิ[ao si] (v, exp) EN: ok  FR: d'accord ; c'est entendu ;O.K.
อภิเษก[aphisēk] (n) EN: coronation ; royal wedding
อารมณ์อ่อนโยน[ārom ønyōn] (x) EN: gentle disposition  FR: accortise [f] (vx) ; humeur accorte [f] (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
COR K AO1 R
CORE K AO1 R
CORD K AO1 R D
CORN K AO1 R N
CORL K AO1 R L
CORP K AO1 R P
CORM K AO1 R M
CORK K AO1 R K
CORA K AO1 R AH0
CORP K AO1 R P ER0 EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Corr (n) kˈɒr (k o1 r)
Cork (n) kˈɔːk (k oo1 k)
Corp (n) kˈɔːp (k oo1 p)
cord (v) kˈɔːd (k oo1 d)
core (v) kˈɔːr (k oo1 r)
cork (v) kˈɔːk (k oo1 k)
corm (n) kˈɔːm (k oo1 m)
corn (v) kˈɔːn (k oo1 n)
Corry (n) kˈɒriː (k o1 r ii)
Corby (n) kˈɔːbiː (k oo1 b ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不错[bù cuò, ㄅㄨˋ ㄘㄨㄛˋ, / ] correct; right; not bad; pretty good, #555 [Add to Longdo]
正确[zhèng què, ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ, / ] correct; proper, #1,379 [Add to Longdo]
核心[hé xīn, ㄏㄜˊ ㄒㄧㄣ, ] core; nucleus, #1,384 [Add to Longdo]
热情[rè qíng, ㄖㄜˋ ㄑㄧㄥˊ, / ] cordial; enthusiastic; passion; passionate; passionately, #1,997 [Add to Longdo]
[rán, ㄖㄢˊ, ] correct; right; so; thus; like this; -ly, #2,868 [Add to Longdo]
玉米[yù mǐ, ㄩˋ ㄇㄧˇ, ] corn; maize, #3,354 [Add to Longdo]
腐败[fǔ bài, ㄈㄨˇ ㄅㄞˋ, / ] corruption; corrupt; rotten, #3,633 [Add to Longdo]
[shī, ㄕ, ] corpse, #5,894 [Add to Longdo]
[shī, ㄕ, / ] corpse, #5,894 [Add to Longdo]
角膜[jiǎo mó, ㄐㄧㄠˇ ㄇㄛˊ, ] cornea, #7,220 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cord {n}; Raummaß für Holz (USA)cord [Add to Longdo]
Cordoba {n}cordoba [Add to Longdo]
Coriolis-Beschleunigung {f}Coriolis acceleration [Add to Longdo]
Coriolis-Kraft {f}Coriolis force [Add to Longdo]
Cornflakes {pl}; Maisflocken {pl}corn flakes [Add to Longdo]
Cornflakes {pl}; Müsli {n}; Müesli {n} [Sw.]cereals [Add to Longdo]
Coroner {m}; Untersuchungsrichter {m} (für gewaltsame Todesfälle); Leichenbeschauer {m}coroner [Add to Longdo]
Corporate Identity {f}; Unternehmensidentität {f}corporate identity [Add to Longdo]
Corrigendum {n}; Korrektur {f}; Korrekturliste {f} | Corrigenda {pl}corrigendum | corrigenda [Add to Longdo]
Corticosteroid {n}; Nebennierenrindenhormon {n} [med.]corticosteroid [Add to Longdo]
Cordobasteißhuhn {n} [ornith.]Brushland Tinamou [Add to Longdo]
Corakolibri {m} [ornith.]Peruvian Sheartail [Add to Longdo]
Cordobauferwipper {m} [ornith.]Comechingones Cinclodes [Add to Longdo]
Cordobaschlüpfer {m} [ornith.]Cordoba [Add to Longdo]
Correnderapieper {m} [ornith.]Correndera Pipit [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
enseignement par correspondance(n) le, = การเรียนการสอนทางไกล,ทางไปรษณีย์
d'accord(phrase) ตกลง, เห็นด้วย, โอเค (เป็นวลีที่ใช้บ่งแสดงความเห็นพ้องหรือความเข้าใจ)

Japanese-English: EDICT Dictionary
鱰(oK);鱪(oK)[しいら;シイラ, shiira ; shiira] (n) (uk) mahimahi (Coryphaena hippurus); common dolphinfish; dolphin; dorado [Add to Longdo]
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]
BBC[ビービーシー, bi-bi-shi-] (n) British Broadcasting Corporation; BBC [Add to Longdo]
C4植物[シーよんしょくぶつ, shi-yonshokubutsu] (n) C4 plant (any plant, such as corn, that uses C4 carbon fixation) [Add to Longdo]
DQN[ドキュン, dokyun] (n) (sl) dumb-ass (person or corporation) [Add to Longdo]
DVD−R;DVDR[ディーブイディーアール, dei-buidei-a-ru] (n) DVD-R (digital versatile disc recordable) [Add to Longdo]
DVDレコーダー[ディーブイディーレコーダー, dei-buidei-reko-da-] (n) DVD recorder [Add to Longdo]
ECCS[イーシーシーエス, i-shi-shi-esu] (n) emergency core cooling system; ECCS [Add to Longdo]
ICレコーダー[アイシーレコーダー, aishi-reko-da-] (n) IC recorder [Add to Longdo]
NHK[エヌエッチケー, enuecchike-] (n) (See 日本放送協会) Japan Broadcasting Corporation; Nihon Housou Kyoukai; NHK [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エラーの検出と訂正[エラーのけんしゅつとていせい, era-nokenshutsutoteisei] Error Checking and Correcting (ECC) [Add to Longdo]
エラー訂正[エラーていせい, era-teisei] error correction [Add to Longdo]
エラー訂正符号[エラーていせいふごう, era-teiseifugou] Error-Correcting Code (ECC) [Add to Longdo]
カムコーダー[かむこーだー, kamuko-da-] camcorder [Add to Longdo]
コードレステレフォニー[こーどれすてれふぉにー, ko-doresuterefoni-] cordless telephony [Add to Longdo]
コードレス電話[コードレスでんわ, ko-doresu denwa] cordless phone [Add to Longdo]
コア[こあ, koa] core [Add to Longdo]
コア技術[コアぎじゅつ, koa gijutsu] core technology [Add to Longdo]
コア径[コアケイ, koakei] core diameter (of a fiber) [Add to Longdo]
コミットログ記録[こみっとろぐきろく, komittorogukiroku] log-commit record [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top