ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coquet

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coquet-, *coquet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coquet(vi) ยั่วยวน, Syn. flirt
coquetry(n) พฤติกรรมยั่วยวน, Syn. flirtatiousness
coquette(n) ผู้หญิงที่ยั่วยวนผู้ชาย, Syn. flirt, vamp, vamper
coquettish(adj) ที่ยั่วยวนผู้ชาย, See also: กะลิ้มกะเหลี่ย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coquet(โคเควท') vi. =coquette n. = coquette. adj. ยั่วสวาท,ยั่ว,พูดจาเกี้ยว,มีเสน่ห์ยั่วยวน, Syn. philander, flirt, dally
coquetry(โค'คิทรี) n. นิสัยยั่วสวาท,การพูดจาเกี้ยว,การเกี้ยว, Syn. flirtation, dalliance
coquette(โคเควท') n. หญิงยั่วสวาท,หญิงที่เกี้ยวชาย, See also: coquettish adj. ดูcoquette coquettishness n. ดูcoquette, Syn. flirt

English-Thai: Nontri Dictionary
coquetry(n) ความเจ้าชู้,มารยา,การดัดจริต,การเกี้ยวผู้ชาย
coquette(n) หญิงเจ้าชู้,หญิงเจ้ามารยา,หญิงยั่วสวาท
coquettish(adj) เจ้าชู้,ดัดจริต,เจ้ามารยา,ยั่วสวาท

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coquetShe is quite coquettish.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระตุ้งกระติ้ง(adj) girlish, See also: coquettish, affected, Syn. ตุ้งติ้ง, Example: ท่าทางกระตุ้งกระติ้งของเขาทำให้เพื่อนล้ออยู่เสมอ, Thai Definition: ที่มีกิริยาท่าทางกระชดกระช้อย
กระดุ้งกระดิ้ง(adv) girlishly, See also: coquettishly, affectedly, Syn. กระตุ้งกระติ้ง, สะดีดสะดิ้ง, Example: เขาเดินกระดุ้งกระดิ้งเหมือนผู้หญิง
กรุยกราย(adv) swaggeringly, See also: coquettishly, Example: เธออยู่ในชุดราตรีสวย เดินกรุยกรายไปรอบเวที, Thai Definition: มีท่าทางหยิบหย่ง
ตุ๊กติ๊ก(adj) girlish, See also: coquettish, feminine, Syn. ตุ้งติ้ง, ดีดดิ้น, ดุ้งดิ้ง, กระตุ้งกระติ้ง, Thai Definition: มีกิริยาท่าทางกระชดกระช้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โก้เก๋[kōkē] (adj) EN: fine ; smart ; elegant ; chic ; beautiful ; free and easy ; snazzy  FR: élégant ; distingué ; coquet
กระตุ้งกระติ้ง[kratungkrating] (adj) EN: coquettish ; girlish ; affected  FR: coquet

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coquetry (n) kˈɒkɪtriː (k o1 k i t r ii)
coquette (n) kˈɒkˈɛt (k o1 k e1 t)
coquettes (n) kˈɒkˈɛts (k o1 k e1 t s)
coquetries (n) kˈɒkɪtrɪz (k o1 k i t r i z)
coquettish (j) kˈoukˈɛtɪʃ (k ou1 k e1 t i sh)
coquettishly (a) kˈoukˈɛtɪʃliː (k ou1 k e1 t i sh l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
じゃら付く;戯つく[じゃらつく, jaratsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to jingle; to jangle; to clink; to chink; (2) to act lasciviously; to act coquettishly [Add to Longdo]
コケッティシュ;コケティッシュ[koketteishu ; koketeisshu] (adj-na) coquettish [Add to Longdo]
コケット[koketto] (adj-na,n) coquette (fre [Add to Longdo]
コケットリー[kokettori-] (n) coquetterie (fre [Add to Longdo]
ジャラジャラ;じゃらじゃら[jarajara ; jarajara] (adv,adv-to,vs) (1) jingling; jangling; clinking; chinking; (2) lasciviously; coquettishly [Add to Longdo]
阿娜めく;婀娜めく;徒めく[あだめく, adameku] (v5k) to be bewitching; to look coquettish; to behave in an alluring manner; to behave in a seductive manner [Add to Longdo]
艶っぽい[つやっぽい, tsuyappoi] (adj-i) romantic; spicy; coquettish [Add to Longdo]
艶めかしい;艶かしい;生めかしい;媚かしい(iK)[なまめかしい, namamekashii] (adj-i) charming; captivating; bewitching; seductive; coquettish [Add to Longdo]
艶めかしい目付き[なまめかしいめつき, namamekashiimetsuki] (n) coquettish eyes [Add to Longdo]
科を作る;しなを作る[しなをつくる, shinawotsukuru] (exp,v5r) to put on coquettish airs; to act flirtatiously; to act kittenish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coquet
   v 1: talk or behave amorously, without serious intentions; "The
      guys always try to chat up the new secretaries"; "My
      husband never flirts with other women" [syn: {chat up},
      {flirt}, {dally}, {butterfly}, {coquet}, {coquette},
      {romance}, {philander}, {mash}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top