ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

copious

K OW1 P IY0 AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -copious-, *copious*, copiou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
copious(adj) ที่ใช้คำพูดเยิ่นเย้อ
copious(adj) มากมาย, See also: อุดมสมบูรณ์, Syn. abundant, extensive
copiously(adv) อย่างมากมาย, Syn. abundantly, extravagantly
copiously(adv) อย่างยืดยาว
copiousness(n) ความมากมาย, Syn. abundance, teemingness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
copious(โค'เพียส) adj. มากมาย,จำนวนมาก,อุดมสมบูรณ์,ยืดยาว,น้ำท่วมทุ่ง (ลักษณะคำพูด), See also: copiousness n. ดูcopious copiosity n. ดูcopious

English-Thai: Nontri Dictionary
copious(adj) อุดมสมบูรณ์,มากมาย,ไหลหลั่ง,เป็นน้ำท่วมทุ่ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Copiousลักษณะใส [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลั่ง(adv) abundantly, See also: copiously, Example: ดินแดนแถบนั้นเขียวชอุ่ม มีลำธารน้ำใสไหลพลั่ง เย็นร่มรื่น, Thai Definition: หลั่งไหลออกมาไม่ขาดสายด้วยกำลังดัน
ซิก(adv) profusely, See also: copiously, drenchingly with perspiration, Example: เขาทำงานกลางแดดจนเหงื่อไหลซิก, Thai Definition: เรียกอาการที่เหงื่อไหลซึมออกมาตามตัว
โจ๊ก(adv) copiously, Example: น้ำไหลโจ๊กออกมาจากท่อระบายน้ำ, Thai Definition: เสียงน้ำไหล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โจ๊ก[jōk] (adv) EN: copiously  FR: ouvertement
ไสว[sawai] (adv) EN: profusely ; in profusion ; abundantly ; copiously  FR: à profusion
ซิก[sik] (adv) EN: copiously ; convulsively ; profusely ; perspiring ; sweating ; in a sweat

CMU English Pronouncing Dictionary
COPIOUS K OW1 P IY0 AH0 S
COPIOUSLY K OW1 P Y AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
copious (j) kˈoupɪəʳs (k ou1 p i@ s)
copiously (a) kˈoupɪəʳsliː (k ou1 p i@ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pèi, ㄆㄟˋ, ] copious; abundant, #27,749 [Add to Longdo]
[biāo, ㄅㄧㄠ, ] copious (of rain; snow), #753,302 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どくどく[dokudoku] (adv,adv-to) (on-mim) gushingly; copiously; profusely; in a steady stream [Add to Longdo]
詳註[しょうちゅう, shouchuu] (n) copious notes [Add to Longdo]
潮垂れる[しおたれる, shiotareru] (v1,vi) to weep copiously; to grieve; to be dejected [Add to Longdo]
博引旁証;博引傍証[はくいんぼうしょう, hakuinboushou] (n,vs) citing copious references [Add to Longdo]
万斛[ばんこく, bankoku] (n) copious (tears) [Add to Longdo]
落涙滂沱[らくるいぼうだ, rakuruibouda] (adj-t,adv-to) tears streaming down one's cheeks; shedding copious tears [Add to Longdo]
滾々;滾滾;渾渾;渾々;混混;混々[こんこん, konkon] (adj-t,adv-to) copious (flowing) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 copious
   adj 1: large in number or quantity (especially of discourse);
       "she took copious notes"; "a subject of voluminous
       legislation" [syn: {copious}, {voluminous}]
   2: affording an abundant supply; "had ample food for the party";
     "copious provisions"; "food is plentiful"; "a plenteous grape
     harvest"; "a rich supply" [syn: {ample}, {copious},
     {plenteous}, {plentiful}, {rich}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top