ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cooling

K UW1 L IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cooling-, *cooling*, cool
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cooling capacityวิสัยสามารถทำให้เย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
cooling coilคอยล์ทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
cooling elementผิวทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
cooling loadภาระการทำให้เย็น [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
cooling loadภาระการทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
cooling load factorแฟกเตอร์ภาระการทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
cooling mediumตัวกลางทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
cooling rangeช่วงทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
cooling systemระบบทำให้เย็น [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
cooling systemระบบทำให้เย็น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coolingการแช่เย็น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Coolingการทำให้เย็น [TU Subject Heading]
Coolingการทำให้เย็น,ความเย็น [การแพทย์]
Cooling Agentsสารทำให้เย็นสบาย [การแพทย์]
Cooling Effectลดความร้อน,ประสิทธิภาพการทำความเย็น [การแพทย์]
Cooling Towerหอผึ่งน้ำ, Example: สิ่งก่อสร้างในแนวตั้งมีลักษณะกลวง ภายในมีกระบังกั้นเพื่อทำให้น้ำ ที่ตกลงมา กระจายตัวและเย็นตัวลงโดยอากาศที่ไหลสวนทาง หรือขวางกับน้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Cooling Waterน้ำหล่อเย็น, Example: น้ำที่ใช้สำหรับลดอุณหภูมิ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's cooling off, all right.ที่ระบายความร้อน ออก ขวา ทั้งหมด I Spit on Your Grave (1978)
You got us all trussed up here and now we're cooling our heels.สั่งให้พวกเราแต่งองค์ทรงเครื่อง มาสู้ความหนาวยังงี้ทำไม Titanic (1997)
I was cooling it on purposeฉันตั้งใจให้มันเย็นเองล่ะ Uninvited (2003)
... butglobalwarmingcan trigger a cooling trend. Let me explain.... แต่ภาวะโลกร้อนจะเหนี่ยวนำให้เกิดความเย็นผมจะอธิบายให้ฟัง The Day After Tomorrow (2004)
You cooling off already.You cooling off already. Black Snake Moan (2006)
Yeah. It's finally cooling down.ในที่สุดมันก็เย็นลงแล้ว See-Through (2007)
OK this looks like it controls the cooling system for the mainframe, which... should be...โอเค นี่มันเหมือนมันตัวควบคุมระบบความเย็นสำหรับเมนเฟรม ซึ่ง... อาจจะ... Live Free or Die Hard (2007)
We seam to have a problem in one of the cooling towers.ดูเหมือนเราจะมีปัญหาที่ตึกเย็น Live Free or Die Hard (2007)
Check the cooling pump calibrationตรวจระบบตรวจสอบปั๊มหล่อเย็น Automatic for the People (2008)
Shall we lay another cooling blanket on him?หัวหน้าคะ เราควรจะห่มผ้าห่มเย็นให้ตัวเขาอีกมั้ยคะ Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
This is the main cooling duct for the personnel barracks.นี่เป็นท่อระบายอากาศหลักของโรงนอน Dead Space: Downfall (2008)
You two enter through the cooling vent and get the survivors moving towards the bridge.พวกนายเข้าไปที่ท่อระบายอากาศ และพาพวกนั้นไปที่ห้องควบคุมเลย Dead Space: Downfall (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coolingAutumn is just around the corner. It's about time the weather stared cooling off.
coolingHis affection is cooling.
coolingIron is tempered by heating and sudden cooling.
coolingThat's right, that strange sound was the final death scream of the cooling fan.
coolingWe measured the electricity used during air cooling in the same way as heating, and compared the old model air conditioner to the energy conservation (2001) model.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตราการเย็นตัว[attrā kān yen tūa] (n, exp) EN: cooling rate  FR: vitesse de refroidissement [f]
การเย็นตัว[kān yen tūa] (n, exp) EN: cooling  FR: refroidissement [m]
กฎการเย็นตัวของนิวตัน[kot kān yen tūa khøng Niūtan] (n, exp) EN: Newton's Law of Cooling  FR: loi de refroidissement de Newton [f]
หม่อง[mǿng] (n) EN: balm ; cooling ointment  FR: baume [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COOLING K UW1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cooling (v) kˈuːlɪŋ (k uu1 l i ng)
cooling-tower (n) kˈuːlɪŋ-tauər (k uu1 l i ng - t au @ r)
cooling-towers (n) kˈuːlɪŋ-tauəz (k uu1 l i ng - t au @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冷却[lěng què, ㄌㄥˇ ㄑㄩㄝˋ, / ] cooling; cool off, #9,748 [Add to Longdo]
冷却塔[lěng què tǎ, ㄌㄥˇ ㄑㄩㄝˋ ㄊㄚˇ, / ] cooling tower, #73,025 [Add to Longdo]
冷却水[lěng què shuǐ, ㄌㄥˇ ㄑㄩㄝˋ ㄕㄨㄟˇ, / ] cooling water (in a reactor) [Add to Longdo]
趋冷气候[qū lěng qì hòu, ㄑㄩ ㄌㄥˇ ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ, / ] cooling; a cold spell [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abkühlung {f}cooling down; cool-off [Add to Longdo]
Abkühlungsperiode {f}cooling off period [Add to Longdo]
Herunterkühlen {n}cooling down [Add to Longdo]
Kälteanlage {f}cooling device [Add to Longdo]
Kältekompressor {m}cooling compressor [Add to Longdo]
Kältemittelansaugdruck {m} [techn.]cooling agent suction pressure [Add to Longdo]
Kältemittelhochdruck {m}cooling agent high pressure [Add to Longdo]
Kältemittelleitung {f}cooling agent pipe [Add to Longdo]
Kühlregister {n}cooling battery [Add to Longdo]
Kühlschmierstoff {m}cooling lubricant [Add to Longdo]
Kühlsystem {n}cooling system [Add to Longdo]
Kühltunnel {m}cooling tunnel [Add to Longdo]
Kühlturm {m} | Kühltürme {pl}cooling tower | cooling towers [Add to Longdo]
Kühlwasser {n}cooling water [Add to Longdo]
Kühlwasserkreislauf {m}cooling water circuit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ECCS[イーシーシーエス, i-shi-shi-esu] (n) emergency core cooling system; ECCS [Add to Longdo]
クーリングオフ[ku-ringuofu] (n) cooling-off (period); (P) [Add to Longdo]
クーリングタワー[ku-ringutawa-] (n) cooling tower [Add to Longdo]
クーリングダウン[ku-ringudaun] (n) cooling down [Add to Longdo]
クーリングファン[ku-ringufan] (n) {comp} cooling fan [Add to Longdo]
ファン冷却式[ファンれいきゃくしき, fan reikyakushiki] (n) fan-equipped cooling system; fan-cooled system [Add to Longdo]
一次冷却水[いちじれいきゃくすい, ichijireikyakusui] (n) primary cooling water [Add to Longdo]
液冷式[えきれいしき, ekireishiki] (n,adj-no) liquid cooled; liquid cooling [Add to Longdo]
過冷却[かれいきゃく, kareikyaku] (n,vs) excessive cooling; supercooling [Add to Longdo]
急冷[きゅうれい, kyuurei] (n,vs) rapid cooling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cooling
   n 1: the process of becoming cooler; a falling temperature [syn:
      {cooling}, {chilling}, {temperature reduction}]
   2: a mechanism for keeping something cool; "the cooling was
     overhead fans" [syn: {cooling system}, {cooling}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top