ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cooler

K UW1 L ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cooler-, *cooler*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cooler(n) เครื่องทำน้ำเย็น, Syn. ice chest

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cooler(คูล'เลอะ) n. เครื่องทำความเย็น,ตู้เย็น,ภาชนะแช่เย็น,ภาชนะเก็บของเย็น,น้ำยาทำความเย็น,ห้องขังเดี่ยว,คุก, Syn. refrigerant
water coolern. เครื่องทำให้น้ำเย็นและจ่ายน้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
cooler(n) ตู้เย็น,เครื่องทำความเย็น,คุก,ห้องขังเดี่ยว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coolerชุดทำให้เย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
cooler refrigerating effectผลทำความเย็นของชุดทำให้เย็น มีความหมายเหมือนกับ system refrigerating effect [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coolerAs the day got cooler, I had to put on a sweater.
coolerAs we go up higher, the air becomes cooler.
coolerBut it's a typical savanna country, and we enjoy cooler temperatures.
coolerCan you guess which cooler is the most efficient?
coolerI feel cooler standing in the shade, rather than out in the sun.
coolerIn Japan, relations between neighbors are apt to be cooler than in USA.
coolerIt is getting cooler and cooler.
coolerIt's getting cooler day by day.
coolerIt's getting cooler, particularly in the mornings and evenings.
coolerThe air of hills is cooler than that of plains.
coolerThe climate of Canada is cooler than that of Japan.
coolerThe climate of England is not so mile as that of Japan, but in summer it is much cooler.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คูลเลอร์[khūlloē] (n) EN: cooler  FR: refroidisserur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COOLER K UW1 L ER0
COOLERS K UW1 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cooler (n) kˈuːlər (k uu1 l @ r)
coolers (n) kˈuːləz (k uu1 l @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kühlgehäuse {n}cooler housing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウォータークーラー;ウオータークーラー[uo-ta-ku-ra-; uo-ta-ku-ra-] (n) watercooler; water cooler [Add to Longdo]
オイルクーラー[oiruku-ra-] (n) oil cooler [Add to Longdo]
クーラー[ku-ra-] (n) cooler; air conditioner; (P) [Add to Longdo]
クーラーボックス[ku-ra-bokkusu] (n) cooler-box [Add to Longdo]
ルームクーラー[ru-muku-ra-] (n) room cooler; air conditioner [Add to Longdo]
ワインクーラー[wainku-ra-] (n) winecooler [Add to Longdo]
冷え込み[ひえこみ, hiekomi] (n) (See 冷え込む) turning into a cooler state; cooling down [Add to Longdo]
冷却器[れいきゃくき, reikyakuki] (n) refrigerator; cooler; freezer; radiator (of a car) [Add to Longdo]
冷房器;冷房機[れいぼうき, reibouki] (n) air conditioner; cooler [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cooler
   n 1: a refrigerator for cooling liquids [syn: {cooler}, {ice
      chest}]
   2: an iced drink especially white wine and fruit juice
   3: a cell for violent prisoners [syn: {cooler}, {tank}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top