ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cool off

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cool off-, *cool off*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cool off(phrv) ทำให้ร้อนน้อยลง, Syn. cool down
cool off(phrv) ทำให้ (อารมณ์) เย็นลง, See also: ทำให้อารมณ์สงบลง, ทำให้ตื่นเต้นน้อยลง, Syn. cool down, simmer down
cool off(phrv) สนใจน้อยลง, See also: ดึงดูดน้อยลง, Syn. cool off
cool off(phrv) กระตือรือร้นน้อยลง
cool off(sl) ใจเย็นๆ, See also: สงบใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cool offCool off!
cool offIt's starting to cool off.
cool offLet your food cool off a bit; don't eat it while it's' hot.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทำให้เย็นลง[thamhai yen long] (v, exp) EN: cool off

Japanese-English: EDICT Dictionary
涼む[すずむ, suzumu] (v5m,vi) to cool oneself; to cool off; to enjoy evening cool; (P) [Add to Longdo]
冷やす(P);冷す[ひやす, hiyasu] (v5s,vt) (1) to cool (from room temperature); to chill; to refrigerate; (2) to calm down; to cool off; to regain one's composure; to relax; (3) to be frightened (at); to be scared (of); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cool off
   v 1: become quiet or calm, especially after a state of
      agitation; "After the fight both men need to cool off.";
      "It took a while after the baby was born for things to
      settle down again." [syn: {calm}, {calm down}, {cool off},
      {chill out}, {simmer down}, {settle down}, {cool it}]
   2: lose intensity; "His enthusiasm cooled considerably" [syn:
     {cool}, {cool off}, {cool down}]
   3: feel less enamoured of something or somebody

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top