ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

convulsion

K AH0 N V AH1 L SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -convulsion-, *convulsion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
convulsion(n) การสั่นอย่างรุนแรง
convulsion(n) ความชุลมุนวุ่นวาย, See also: ความไม่สงบ, Syn. disturbance, outbreak

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
convulsion(คันวัล'เชิน) n.อาการชักกระตุก,การหดเกร็งของกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง,การสั่นอย่างรุนแรง,การหัวเราะท้องแข็ง, Syn. fit, spasm, tremor

English-Thai: Nontri Dictionary
convulsion(n) อาการชัก,อาการสั่น,อาการหดเกร็ง,อาการบิดเบี้ยว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
convulsionการชัก [มีความหมายเหมือนกับ fit ๑ และ seizure ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Convulsionsการชัก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Convulsionsการชัก,ชัก,การหดตัวอย่างแรงของกล้ามเนื้อ,อาการชักกระตุก [การแพทย์]
Convulsions, Clonicการชักกระตุก,ชักกระตุก, [การแพทย์]
Convulsions, Febrileไข้สูงทำให้ชัก,การชักจากพิษไข้,การชักเวลามีไข้สูง,ชักเพราะไข้สูง,ชักจากไข้ [การแพทย์]
Convulsions, Focalการชักเฉพาะส่วนแขนขาใบหน้า [การแพทย์]
Convulsions, Generalizedการสั่นกระตุกเห็นได้ชัดเจน [การแพทย์]
Convulsions, Hystericชักจากฮีสทีเรีย [การแพทย์]
Convulsions, Hystericชักจากฮีสทีเรีย [การแพทย์]
Convulsions, Infantile, Acuteลมชักเฉียบพลันในเด็ก [การแพทย์]
Convulsions, Infantile, Acuteลมชักเฉียบพลันในเด็ก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
convulsionConvulsions can occur when they run a fever.
convulsionShe has convulsions.
convulsionThey were all in convulsions of laughter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การชัก(n) convulsion, See also: writhe, spasm, twitch, Syn. การรั้ง, การดึง, การกระตุก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาการชัก[ākān chak] (n) EN: convulsion  FR: convulsion [f]
ชัก[chak] (v) EN: convulse ; twitch ; be cramped ; be subject to spasms ; have convulsions
การชัก[kān chak] (n) EN: convulsion

CMU English Pronouncing Dictionary
CONVULSION K AH0 N V AH1 L SH AH0 N
CONVULSIONS K AH0 N V AH1 L SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
convulsion (n) kˈənvˈʌlʃən (k @1 n v uh1 l sh @ n)
convulsions (n) kˈənvˈʌlʃənz (k @1 n v uh1 l sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[diān, ㄉㄧㄢ, / ] convulsions; crazy, #15,960 [Add to Longdo]
[diān, ㄉㄧㄢ, ] convulsions; crazy, #913,984 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zuckung {f} | Zuckungen {pl}convulsion | convulsions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
引きつる(P);引き攣る;引攣る[ひきつる, hikitsuru] (v5r) to have a cramp (spasm, convulsion, twitch); to become stiff; (P) [Add to Longdo]
引き付け;引付け[ひきつけ, hikitsuke] (n) convulsions [Add to Longdo]
引き付ける(P);引付ける(P);引きつける;引付る(io);惹き付ける;惹きつける[ひきつける, hikitsukeru] (v1) (1) to fascinate; to attract; to charm; to pull up (at a gate); (2) (引き付ける, 引付ける, 引きつける, 引付る only) to have a convulsion; (P) [Add to Longdo]
渦中[かちゅう, kachuu] (n) vortex; maelstrom; whirlpool; convulsions; upheaval; (P) [Add to Longdo]
差し込み;差込[さしこみ, sashikomi] (n) (1) insertion; (2) plug; (electrical) outlet; power point; (3) spasm of pain; griping pain; (fit of) convulsions; stitch [Add to Longdo]
天眼[てんげん;てんがん, tengen ; tengan] (n) (1) {Buddh} (See 五眼) the heavenly eye; (2) (てんがん only) (obsc) rolling back one's eyes during convulsions [Add to Longdo]
棒腹絶倒;抱腹絶倒;捧腹絶倒[ほうふくぜっとう, houfukuzettou] (n,vs) very funny; laugh oneself into convulsions; split one's sides laughing [Add to Longdo]
[かん, kan] (n) (1) (in Chinese medicine) infantile neurosis characterized by crying at night and convulsions; (2) (See 癇) temper; nerves [Add to Longdo]
疳の虫;かんの虫;癇の虫[かんのむし, kannomushi] (n) (1) convulsions (in a child); nervousness; short-temperedness; (2) bug thought to cause children's diseases [Add to Longdo]
痙攣[けいれん, keiren] (n,vs,adj-no) convulsions; cramps [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 convulsion
   n 1: a sudden uncontrollable attack; "a paroxysm of giggling";
      "a fit of coughing"; "convulsions of laughter" [syn:
      {paroxysm}, {fit}, {convulsion}]
   2: violent uncontrollable contractions of muscles
   3: a violent disturbance; "the convulsions of the stock market"
     [syn: {convulsion}, {turmoil}, {upheaval}]
   4: a physical disturbance such as an earthquake or upheaval

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top