ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

converge

K AH0 N V ER1 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -converge-, *converge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
converge(vi) ค่อยๆ กลายมาเป็นเหมือนกัน
converge(vi) บรรจบกัน, Syn. meet, unite
converge(vi) ไปยังจุดหมายเดียวกัน
convergent(adj) ซึ่งมาบรรจบกัน, Syn. converging, meeting
converge on(phrv) บรรจบกันที่, See also: มุ่งไปที่
convergence(n) การมาบรรจบกัน, Syn. meeting, concurrence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
converge(คันเวอจฺ') {converged,converging,converges} vi. เบนเข้าหากัน,เข้าหาผลประโยชน์ร่วมกัน vt. ทำให้บรรจบกัน
convergence(คันเวอ'เจินซฺ,-ซี) n. การบรรจบกันที่จุดหนึ่งหรือเส้นหนึ่ง,ภาวะหรือลักษณะที่บรรจบกัน, Syn. confluence
convergency(คันเวอ'เจินซฺ,-ซี) n. การบรรจบกันที่จุดหนึ่งหรือเส้นหนึ่ง,ภาวะหรือลักษณะที่บรรจบกัน, Syn. confluence
convergent(คันเวอ'เจินทฺ) adj. ซึ่งบรรจบกันที่จุดหนึ่งหรือเส้นหนึ่ง,ซึ่งเบนเข้าหากัน

English-Thai: Nontri Dictionary
converge(vi) ลู่เข้าหา,เบนเข้าหากัน,บรรจบกัน,รวมกัน
convergence(n) การลู่เข้า,การมาบรรจบกัน,การมารวมกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
convergenceการลู่เข้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
convergenceการเบนเข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
convergenceการลู่เข้าหากัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
convergenceการลู่เข้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
convergentลู่เข้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
convergent evolutionวิวัฒนาการเบนเข้า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
convergent evolutionการวิวัฒนาการเข้าหากัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
convergent nozzle; divergent nozzle; venturi nozzleหัวตัดเวนจูริ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
convergent sequenceลำดับลู่เข้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
convergent seriesอนุกรมลู่เข้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Convergenceการกลอกตาทั้งสองข้างเข้าหากัน,นัยน์ตาสองข้างเบนเข้าหากันมาก,กล้ามเนื้อที่กลอกตาเข้าข้างใน,ลูกตาทั้ง2ข้างหันเข้าหากันเล็กน้อย [การแพทย์]
Convergenceการหลอมรวมของสื่อดิจิทัล, Example: การหลอมรวมของสื่อดิจิทัล ซึ่งคือความสามารถในการส่งข้อมูลแบบเดียวกันออกไปในหลายๆ ช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการแพร่ภาพกระจายเสียง โทรคมนาคมหรืออินเทอร์เน็ต [Assistive Technology]
Convergenceการหลอมรวมของสื่อดิจิทัล, Example: การหลอมรวมของสื่อดิจิทัล ซึ่งคือความสามารถในการส่งข้อมูลแบบเดียวกันออกไปในหลายๆ ช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการแพร่ภาพกระจายเสียง โทรคมนาคมหรืออินเทอร์เน็ต [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]
Convergence (TElecommunication)คอนเวอร์เจนซ์ (โทรคมนาคม) [TU Subject Heading]
Convergence and Divergenceเคลื่อนไหวไปคนละทางกัน,เคลื่อนไหวไปคนละทาง [การแพทย์]
Convergence, Reaction toมองจากไกลมาใกล้ [การแพทย์]
Convergence-Projectionการเดินทางของระบบประสาทร่วมไปด้วยกัน [การแพทย์]
convergent sequenceลำดับลู่เข้า, ลำดับอนันต์ที่มีลิมิต  เช่น 1, 1/2, 1/3,..., 1/n,....เป็นลำดับคอนเวอร์เจนต์มีลิมิตเท่ากับ 0 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
convergent seriesอนุกรมลู่เข้า, อนุกรมอนันต์ที่สามารถหาผลบวกได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
convergent evolution(n) การวิวัฒนาการแบบเข้าหากัน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
convergeOur interest converges on that point.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลนส์ตีบแสง(n) convex lens, See also: convergent lens, Syn. เลนส์นูน, Count Unit: เลนส์, อัน, Thai Definition: เลนส์ที่มีพื้นหน้าโค้งนูน ตรงกลางหนามากกว่าตอนริม มีสมบัติหักลำแสงที่ผ่านไปให้ลู่เข้า
เลนส์นูน(n) convex lens, See also: convergent lens, Syn. เลนส์ตีบแสง, Example: เลนส์นูนใช้สำหรับคนสายตายาว, Count Unit: เลนส์, อัน, Thai Definition: เลนส์ที่มีพื้นหน้าโค้งนูน ตรงกลางหนามากกว่าตอนริม มีสมบัติหักลำแสงที่ผ่านไปให้ลู่เข้า
การลู่เข้า(n) convergence, Syn. การบรรจบ, การเบนเข้า, Ant. การแยก, การบาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุกรมคอนเวอร์เจนต์[anukrom khønwoējēn] (n, exp) EN: convergent series
บรรจบ[banjop] (v) EN: meet ; join ; converge ; come together  FR: rejoindre ; converger ; confluer
ความคิดที่เฉียบแหลม[khwāmkhit thī chīeplaēm] (n, exp) EN: convergent thinking

CMU English Pronouncing Dictionary
CONVERGE K AH0 N V ER1 JH
CONVERGED K AH0 N V ER1 JH D
CONVERGENT K AH0 N V ER1 JH AH0 N T
CONVERGENCE K AH0 N V ER1 JH AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
converge (v) kˈənvˈɜːʳʤ (k @1 n v @@1 jh)
converged (v) kˈənvˈɜːʳʤd (k @1 n v @@1 jh d)
converges (v) kˈənvˈɜːʳʤɪz (k @1 n v @@1 jh i z)
convergent (j) kˈənvˈɜːʳʤənt (k @1 n v @@1 jh @ n t)
convergence (n) kˈənvˈɜːʳʤəns (k @1 n v @@1 jh @ n s)
convergences (n) kˈənvˈɜːʳʤənsɪz (k @1 n v @@1 jh @ n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
汇聚[huì jù, ㄏㄨㄟˋ ㄐㄩˋ, / ] convergence; to come together, #10,330 [Add to Longdo]
[còu, ㄘㄡˋ, / ] converge; hub of wheel, #30,675 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンバージェンス[konba-jiensu] (n) {comp} convergence [Add to Longdo]
寄り目[よりめ, yorime] (n) crossed eyes; convergent strabismus [Add to Longdo]
収束[しゅうそく, shuusoku] (n,vs,adj-no) (1) convergence; tie up; (2) reaching resolution; firming up (plans, etc.); coming together; (3) returning to normal [Add to Longdo]
収束級数[しゅうそくきゅうすう, shuusokukyuusuu] (n) {math} convergent series [Add to Longdo]
収斂;収れん[しゅうれん, shuuren] (n,vs) (1) astringency; (2) extraction (of taxes); (3) convergence; contraction [Add to Longdo]
収斂進化[しゅうれんしんか, shuurenshinka] (n) convergent evolution [Add to Longdo]
集中[しゅうちゅう, shuuchuu] (n,vs,adj-no) concentration; convergence; centralization; integration; gathering together; (P) [Add to Longdo]
内斜視[ないしゃし, naishashi] (n) (See 外斜視) cross-eyed; convergent strabismus [Add to Longdo]
輻輳;輻湊[ふくそう, fukusou] (n,vs,adj-no) (1) congestion (e.g. traffic); overcrowding; (2) convergence (esp. optical) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
収束[しゅうそく, shuusoku] convergence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 converge
   v 1: be adjacent or come together; "The lines converge at this
      point" [syn: {converge}, {meet}] [ant: {diverge}]
   2: approach a limit as the number of terms increases without
     limit [ant: {diverge}]
   3: move or draw together at a certain location; "The crowd
     converged on the movie star" [ant: {diverge}]
   4: come together so as to form a single product; "Social forces
     converged to bring the Fascists back to power"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top