ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conventional

K AH0 N V EH1 N SH AH0 N AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conventional-, *conventional*
English-Thai: Longdo Dictionary
conventional warfare(phrase) การยุทธตามรูปแบบ, การทำสงครามโดยใช้อาวุธและยุทธวิธีทางการทหาร ซึ่งแต่ละชนชาติจะเผชิญหน้ากันอย่างเปิดเผย
conventional wisdom(noun, phrase) ความคิดเห็นหรือคำอธิบายที่ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญทำให้เกิดความยอมรับจากสาธารณชน ซึ่ง conventional wisdom อาจถูกหรือผิดก็ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conventional(adj) เกี่ยวกับประเพณีนิยม, See also: เกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติ, Syn. customary
conventional(adj) ซึ่งเกี่ยวกับการชุมนุม
conventional(adj) ธรรมดา, See also: สามัญ
conventionalise(vt) ทำให้เป็นธรรมเนียม, See also: ทำให้เป็นแบบฉบับ, Syn. conventionalize
conventionality(n) การปรับให้เข้ากับธรรมเนียมปฏิบัติ
conventionalize(vt) ทำให้เป็นธรรมเนียม, See also: ทำให้เป็นแบบฉบับ, Syn. conventionalise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conventional(คันเวน'เชินเนิล) adj. เกี่ยวกับธรรมเนียมปฎิบัติหรือประเพณีนิยม,ธรรมดา,สามัญ,เกี่ยวกับข้อตกลงหรือสัญญา, See also: conventionalist n. ดูconventional, Syn. usual, Ant. unusual
conventional memoryหน่วยความจำปกติใช้เรียก 640 กิโลไบต์แรกของหน่วยความจำ (RAM) ใน เครื่องคอมพิวเตอร์ไอบีเอ็ม และเครื่องเลียนแบบไอบีเอ็ม (IBM compatibles) ที่กำหนดว่าต้องมีหน่วยความจำอย่างน้อย 640 เค (เป็นมาตรฐานที่กำหนดไว้นานแล้ว)
conventionalism(คันเวน'ช'?ะเนิลลิซึม) n. ลัทธิธรรมปฎิบัติ,การปฎิบัติตามจารีตประเพณีหรือประเพณีนิยม
conventionality(คันเวน'ชะแนล'ลิท') n. หลักการตามประเพณีนิยม, Syn. convention
conventionalize(คันเวน'?ะเนิลไลซ) vt. ทำให้เป็นธรรมเนียมปฎิบัติ,เป็นธรรมเนียมปฎิบัติ., See also: conventionalisation n. ดูconventionalize conventionalization n. ดูconventionalize
unconventional(อันคอนเวน'เชินเนิล) adj. ไม่เป็นไปตามกฎทั่วไป

English-Thai: Nontri Dictionary
conventional(adj) ตามประเพณีนิยม,ตามแบบแผน,ตามธรรมเนียม
conventionality(n) ประเพณีนิยม,การถือแบบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conventional duration of pregnancyระยะตั้งครรภ์ตามปรกติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
conventional medication; medication, standardโอสถบำบัดแบบมาตรฐาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
conventional signเครื่องหมายสัญนิยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
conventional treatment; treatment, standardการรักษาแบบมาตรฐาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
conventionalismคติสัญนิยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conventional Agentsยาสามัญ [การแพทย์]
Conventional Drilling Rigแท่นเจาะบนบกที่มีขนาดใหญ่ สามารถเจาะได้ลึกมากอาจถึง 35,000 ฟุต [ปิโตรเลี่ยม]
Conventional Energyพลังงานใช้แล้วหมด หรือที่เรียกว่า พลังงานสิ้นเปลือง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า พลังงานฟอสซิล (Fossil Fuels), Example: พลังงานใช้แล้วหมดก็เพราะว่าหามาทดแทนไม่ทันการใช้ พลังงานพวกนี้ปรกติจะอยู่ใต้ดิน ถ้าไม่ขุดขึ้นมาตอนนี้ก็เก็บไว้ใช้ในอนาคตได้ บางทีจึงเรียกว่า พลังงานสำรอง [ปิโตรเลี่ยม]
Conventional Levelระดับกฏเกณฑ์ [การแพทย์]
Conventional Methodวิธีธรรมดา,การตรวจทางรังสีแบบธรรมดา,การคุมกำเนิดแบบเก่า [การแพทย์]
conventional weaponsอาวุธตามแบบ/อาวุธธรรมดา หมายถึง อาวุธที่ไม่ใช่อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตัวอย่างเช่น ปืน รถถัง ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล [การทูต]
Conventionalizationการทำให้คล้ายคลึงมากขึ้น [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
conventional medicine(n) การแพทย์แผนปัจจุบัน, ยาแผนปัจจุบัน, See also: A. alternative medicine, non-conventional medicince, Syn. modern medicine

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Conventional wisdom.จากระยะทางที่ต้องใช้ ในการเดินทาง จากส่วนลึกของอวกาศ จะต้องใช้พลังงานจำนวนมาก เกินกว่ายานอวกาศ จะทำได้ Deep Throat (1993)
Well, the mission was going perfectly, like a textbook. They reached safe distance using conventional thrusters. All systems looked good.ภารกิจก็ดำเนินไปด้วยดี ระบบทั้งหมดก็ดูจะดีด้วย Event Horizon (1997)
Conventional medicine, organized religion, alternative religion.ทั้งหมอแผนปัจจุบัน หมอสอนศาสนา แม้แต่หมอผี Woman on Top (2000)
- You're wondering why you were invited here to supper in the first place if my appetites were for less conventional fare.- แต่... V for Vendetta (2005)
Plus, you'll be getting attention that you normally wouldn't get from conventional methods....ที่คุณไม่เคยได้ จากวิธีแบบธรรมดามาก่อน The Astronaut Farmer (2006)
Some of us are privileged enough to vent to you in the boys' room stall, and the rest of us just have to settle for less conventional methods.พวกเราบางคนยังได้โอกาส ที่จะระบายกับเธอในห้องน้ำเด็กผู้ชาย และพวกเราที่เหลือก็แค่รับมือ ตามแบบแผนที่ปฏิบัติกันมา Charlie Bartlett (2007)
"all conventional attempts to dismantle the jz33หากจะพยายามทำลาย JZ33 ด้วยเครื่องมืออื่นใด The Legend (2008)
Not a conventional Jedi to say the least it would seem.มันไม่ใช่เจไดธรรมดา อย่างน้อยดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้น Storm Over Ryloth (2009)
Now conventional weapons have no effect on this thing and we all know nukes ain't an optionตอนนี้ อาวุธธรรมดาน่ะ\ ทำอะไรมันไม่ได้หรอก และอย่างที่พวกเรารู้\ นิวเคลียร์ไม่ใช่ทางเลือกที่ดี Monsters vs. Aliens (2009)
The first step is to use conventional surgical implements, being very careful that the scalpel or forceps never come in contact with bone.ขั้นแรกก็คือ ใช้เครื่องมือผ่าตัดตามปกติ ระวังอย่าให้ใบมีดหรือปากคีบ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Well, maybe with chamomile tea, but not with conventional chemotherapy.อาจจะเป็นการบำบัดด้วยชาสมุนไพร แต่ไม่ใช่ด้วยคีึโมแน่ๆ Ain't No Sunshine (2010)
The majority of the immediate damage is gonna come from the conventional explosion, creating a kill zone.ความเสียหายหลักที่เกิดขึ้นในทันทีนั้น จะเกิดจากแรงระเบิด - ก่อให้เกิดเป็นพื้นที่มรณะ Countdown (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conventionalHe made a few conventional remarks about the event.
conventionalHis invention is superior to conventional equipment.
conventionalPlastics have taken the place of many conventional materials.
conventionalThe new product will not be distributed through conventional channels.
conventionalThey are conventional in their judgement.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบดั้งเดิม[baēp dangdoēm] (x) EN: conventional
ช่องทางการตลาดแบบดั้งเดิม[chǿngthāng kāntalāt baēp dangdoēm] (n, exp) EN: conventional marketing channels
แหกคอก[haēkkhøk] (v) EN: resist the tradition ; behave unconventionally ; be a black sheep ; become unorthodox
แหกคอก[haēkkhøk] (adj) EN: unconventional ; unorthodox ; eccentric
เกี่ยวกับข้อตกลง[kīokap khøtoklong] (adj) EN: conventional
นอกคอก[nøkkhøk] (adj) EN: unorthodox ; unconventional ; nonconformist
ผ่าเหล่า[phālāo] (v) EN: resist the tradition ; behave unconventionally ; be a black sheep ; become unorthodox  FR: contrevenir à la tradition ; être le mouton noir
ผ่าเหล่า[phālāo] (adj) EN: unconventional ; unorthodox ; eccentric  FR: non conventionnel
ผิดประเพณี[phit praphēnī] (adj) EN: unconventional ; contrary to custom ; wrong ; immoral
สมมติสัจจะ[sommotsatja] (n) EN: conventional truth

CMU English Pronouncing Dictionary
CONVENTIONAL K AH0 N V EH1 N SH AH0 N AH0 L
CONVENTIONALLY K AH0 N V EH1 N SH AH0 N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conventional (j) kˈənvˈɛnʃənl (k @1 n v e1 n sh @ n l)
conventionally (a) kˈənvˈɛnʃənəliː (k @1 n v e1 n sh @ n @ l ii)
conventionality (n) kˈənvˌɛnʃənˈælɪtiː (k @1 n v e2 n sh @ n a1 l i t ii)
conventionalitie (n) kˈənvˌɛnʃənˈælɪtɪz (k @1 n v e2 n sh @ n a1 l i t i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
常规[cháng guī, ㄔㄤˊ ㄍㄨㄟ, / ] conventional (weapons); conventional; common; routine, #3,626 [Add to Longdo]
惯例[guàn lì, ㄍㄨㄢˋ ㄌㄧˋ, / ] conventional, #8,029 [Add to Longdo]
常规武器[cháng guī wǔ qì, ㄔㄤˊ ㄍㄨㄟ ㄨˇ ㄑㄧˋ, / ] conventional weapon, #53,440 [Add to Longdo]
迂拘[yū jū, ㄩ ㄐㄩ, ] conventional; conservative [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fußmotor {m}conventional motor [Add to Longdo]
Kartenzeichen {n}conventional sign [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CFE条約[シーエフイーじょうやく, shi-efui-jouyaku] (n) (See 欧州通常戦力制限条約) Treaty on Conventional Armed Forces in Europe; CFE Treaty [Add to Longdo]
お決まり;お決り;御決まり;御決り[おきまり, okimari] (n,adj-no) (See 決まり・3) standard; set; routine; regular; usual; conventional; stereotyped; same old [Add to Longdo]
コンベンショナリズム[konbenshonarizumu] (n) conventionalism [Add to Longdo]
コンベンショナル[konbenshonaru] (adj-na) conventional [Add to Longdo]
コンベンショナルメモリ[konbenshonarumemori] (n) {comp} conventional memory [Add to Longdo]
コンベンショナルメモリー[konbenshonarumemori-] (n) {comp} conventional memory [Add to Longdo]
違例[いれい, irei] (n) unconventionality [Add to Longdo]
一風変わった;一風変った[いっぷうかわった, ippuukawatta] (adj-f) eccentric; queer; unconventional; peculiar; original [Add to Longdo]
因習的[いんしゅうてき, inshuuteki] (adj-na) conventional [Add to Longdo]
因習道徳[いんしゅうどうとく, inshuudoutoku] (n) conventional morality (morals) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンベンショナルメモリ[こんべんしょなるめもり, konbenshonarumemori] conventional memory [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conventional
   adj 1: following accepted customs and proprieties; "conventional
       wisdom"; "she had strayed from the path of conventional
       behavior"; "conventional forms of address" [ant:
       {unconventional}]
   2: conforming with accepted standards; "a conventional view of
     the world" [syn: {conventional}, {established}]
   3: (weapons) using energy for propulsion or destruction that is
     not nuclear energy; "conventional warfare"; "conventional
     weapons" [ant: {atomic}, {nuclear}]
   4: unimaginative and conformist; "conventional bourgeois lives";
     "conventional attitudes" [ant: {unconventional}]
   5: represented in simplified or symbolic form [syn:
     {conventional}, {formal}, {schematic}]
   6: in accord with or being a tradition or practice accepted from
     the past; "a conventional church wedding with the bride in
     traditional white"; "the conventional handshake"
   7: rigidly formal or bound by convention; "their ceremonious
     greetings did not seem heartfelt" [syn: {ceremonious},
     {conventional}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top