ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

convenience

K AH0 N V IY1 N Y AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -convenience-, *convenience*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
convenience(n) ความสะดวก, Syn. fitness, availability, Ant. unfitness
convenience(n) เครื่องอำนวยความสะดวก
convenience(n) ห้องสุขา, Syn. lavatory, public toilet
convenience food(n) อาหารกึ่งสำเร็จรูป, See also: อาหารที่ปรุงได้รวดเร็ว เช่น อาหารแช่แข็ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
convenience(คันเวน'เยินซฺ) n. ความสะดวก,ความเหมาะสม,เครื่องอำนวยความสะดวก,สถานการณ์หรือเวลาที่เหมาะสม,ห้องสุขา
inconvenience(อินคันวี' เนียนซฺ) n. ความไม่สะดวก, ความไม่สะดวกสบาย, สิ่งที่ไม่สะดวกสบาย. -vt. ทำให้ไม่สะดวกสบาย, รบกวน, Syn. incommode, awkwardness, trouble

English-Thai: Nontri Dictionary
convenience(n) ความสะดวกสบาย,ความเหมาะสม
inconvenience(n) ความลำบาก,ความไม่สะดวก
inconvenience(vt) ทำให้ไม่สะดวก,รบกวน,ทำให้ลำบาก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Convenienceความสะดวก [การแพทย์]
Convenienceการอำนวยความสะดวกในการจัดการความรู้ [การจัดการความรู้]
Convenience foodsอาหารสำเร็จรูป [TU Subject Heading]
Convenience storesร้านค้าสะดวกซื้อ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
convenienceขออภัยในความไม่สะดวก
Convenience Store(n) ร้านสะดวกซื้อ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
convenienceA burglar broke into the convenience store last month, but I heard the police caught him yesterday.
convenienceAt your convenience.
convenienceCould you please re-schedule the meeting at your convenience?
convenienceHis house is full of convenience.
convenienceI am able to buy anything in a convenience store.
convenienceI am looking forward to hearing from you at your earliest convenience.
convenienceIf convenience is good come here tonight.
convenienceI have attached for your convenience the FTP instructions to access our site.
convenienceI live close to a convenience store.
convenienceIt is a great convenience to live near a station.
convenienceIt would be a great convenience if English were to become everybody's major language.
convenienceI urge Keiko to stop using people for her own convenience.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาหารสะดวกซื้อ(n) convenience food, Example: คนในเมืองใหญ่นิยมอาหารสะดวกซื้อมากขึ้นเพราะไม่ต้องเสียเวลาเข้าครัว, Thai Definition: อาหารกึ่งสำเร็จรูปบรรจุห่อเพื่อให้รับประทานได้สะดวก และใช้เวลาเตรียมเพียงเล็กน้อย
อาหารสะดวกซื้อ(n) convenience food, Thai Definition: อาหารกึ่งสำเร็จรูปบรรจุห่อเพื่อให้รับประทานได้สะดวก และใช้เวลาเตรียมเพียงเล็กน้อย
ความสะดวก(n) convenience, See also: facility, easiness, smoothness, expedience, Syn. ความสบาย, ความคล่อง, ความง่ายดาย, Ant. ความยากลำบาก, Example: ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดรถเพื่อความสะดวกสำหรับผู้ที่จะเข้าไปเยี่ยมชมงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารกึ่งสำเร็จรูป[āhān keung-samretrūp] (n, exp) EN: convenience food
อาหารสะดวกซื้อ[āhān sadūak seū] (n, exp) EN: convenience food
ขออภัยในความไม่สะดวก[khø aphai nai khwām mai sadūak] (xp) EN: we apologize for the inconvenience  FR: veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
ความไม่สะดวก[khwām mai sadūak] (n, exp) EN: inconvenience  FR: désagrément [m] ; gêne [f]
ความสะดวก[khwām sadūak] (n) EN: convenience ; facility ; accommodation  FR: commodité [f] ; convenance [f] ; facilité [f]
ร้านสะดวกซื้อ[rān sadūak seū] (n, exp) EN: convenience store

CMU English Pronouncing Dictionary
CONVENIENCE K AH0 N V IY1 N Y AH0 N S
CONVENIENCES K AH0 N V IY1 N Y AH0 N S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
convenience (n) kˈənvˈiːnɪəʳns (k @1 n v ii1 n i@ n s)
conveniences (n) kˈənvˈiːnɪəʳnsɪz (k @1 n v ii1 n i@ n s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Annehmlichkeit {f} | Annehmlichkeiten {pl}convenience | conveniences [Add to Longdo]
Nachbarschaftsladen {m}convenience store [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
はた迷惑;傍迷惑[はためいわく, hatameiwaku] (adj-na,n) nuisance to other people; inconvenience to others [Add to Longdo]
コンビニ(P);コンベニ(ik)[konbini (P); konbeni (ik)] (n) (abbr) convenience store; (P) [Add to Longdo]
コンビニエンス[konbiniensu] (n) convenience; (P) [Add to Longdo]
コンビニエンスストア[konbiniensusutoa] (n) convenience store [Add to Longdo]
コンビニエンスフーズ[konbiniensufu-zu] (n) convenience foods [Add to Longdo]
コンビニエンスフード[konbiniensufu-do] (n) convenience food [Add to Longdo]
コンビニスト[konbinisuto] (n) (sl) someone who frequents convenience stores (wasei [Add to Longdo]
ビニる;びにる[bini ru ; biniru] (v5r) (sl) to go to a convenience store [Add to Longdo]
簡易[かんい, kan'i] (adj-na,n,adj-no) simplicity; convenience; easiness; quasi-; (P) [Add to Longdo]
気儘勝手[きままかって, kimamakatte] (n,adj-na) self-willed; (doing or saying things) to suit one's own convenience [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
簡易[かんい, kan'i] convenience [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 convenience
   n 1: the state of being suitable or opportune; "chairs arranged
      for his own convenience"
   2: the quality of being useful and convenient; "they offered the
     convenience of an installment plan" [ant: {inconvenience}]
   3: a toilet that is available to the public [syn: {public
     toilet}, {comfort station}, {public convenience},
     {convenience}, {public lavatory}, {restroom}, {toilet
     facility}, {wash room}]
   4: a device or control that is very useful for a particular job
     [syn: {appliance}, {contraption}, {contrivance},
     {convenience}, {gadget}, {gizmo}, {gismo}, {widget}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top