ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

convalesce

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -convalesce-, *convalesce*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
convalesce(vi) พักฟื้น
convalescent(adj) ที่ค่อยๆ ฟื้นตัว (จากการเจ็บป่วย), Syn. recovering, improving
convalescence(n) การพักฟื้น, See also: การฟื้นจากไข้, Syn. recovery, recuperation
convalescence(n) ระยะพักฟื้น
convalesce from(phrv) พักฟื้นจาก, See also: ค่อยๆหายจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
convalesce(คอนวะเลส') {convalesced,convalescing,convalesces} vi. พักฟื้น,ฟื้นจากไข้,ค่อย ๆ หายจากการเจ็บป่วย, Syn. recuperate
convalescence(คอน วะเลส'เซินซฺ) n. การพักฟื้น,การฟื้นจากไข้,ระยะพักฟื้น
convalescent(คอนวะเลส'เซินทฺ) adj. ซึ่งกำลังพักฟื้น n. ผู้พักฟื้น,ผู้กำลังหายจากการเจ็บป่วย

English-Thai: Nontri Dictionary
convalesce(vi) ฟื้นไข้,พักฟื้น,กลับคืนดี
convalescence(n) การพักฟื้น,การฟื้นไข้,การกลับคืนดี
convalescent(adj) ฟื้น,ซึ่งกำลังพักฟื้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
convalescenceการพักฟื้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
convalescence serum; serum, convalescent; serum, convalescents'เซรุ่มระยะฟื้นโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
convalescent serum; serum, convalescence; serum, convalescents'เซรุ่มระยะฟื้นโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
convalescents' serum; serum, convalescence; serum, convalescentเซรุ่มระยะฟื้นโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Convalescenceการพักฟื้น,มีเชื้อโรคอยู่แต่ไม่มีอาการ [การแพทย์]
Convalescence Stageระยะพักฟื้น [การแพทย์]
Convalescentระยะฟื้นจากโรค [การแพทย์]
Convalescent Care Zoneบริเวณพักฟื้น [การแพทย์]
Convalescent Periodระยะพักฟื้น [การแพทย์]
Convalescent Phaseระยะฟื้นไข้,ระยะตาเหลืองเริ่มลดลงจนหายเป็นปกติ,หลังจากระยะแรกประมาณ2สัปดาห์,ระยะฟื้นตัว,ระยะพักฟื้น [การแพทย์]
Convalescent Stageระยะสงบไข้,ระยะพักฟื้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
convalesceA convalescent.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถานที่พักฟื้น(n) sanatorium, See also: convalescent hospital
ที่พักฟื้น(n) convalescent home, Example: ในสมัยก่อนบางปูเป็นสถานที่ที่พักฟื้นของทหารที่ได้รับบาดเจ็บ, Thai Definition: สถานที่ที่ใช้พักผ่อนเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเป็นปกติ เมื่อหายเจ็บป่วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พักฟื้น[phakfeūn] (v) EN: recuperate ; recover ; convalesce  FR: récupérer ; relever de maladie ; être en convalescence
สร่างไข้[sāng khai] (v, exp) EN: recover ; feel better ; revive ; recuperate ; convalesce ; restore
ที่พักฟื้น[thī phakfeūn] (n, exp) EN: convalescent home

CMU English Pronouncing Dictionary
CONVALESCE K AA2 N V AH0 L EH1 S
CONVALESCENT K AA2 N V AH0 L EH1 S AH0 N T
CONVALESCENCE K AA2 N V AH0 L EH1 S AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
convalesce (v) kˌɒnvəlˈɛs (k o2 n v @ l e1 s)
convalesced (v) kˌɒnvəlˈɛst (k o2 n v @ l e1 s t)
convalesces (v) kˌɒnvəlˈɛsɪz (k o2 n v @ l e1 s i z)
convalescent (n) kˌɒnvəlˈɛsnt (k o2 n v @ l e1 s n t)
convalescence (n) kˌɒnvəlˈɛsns (k o2 n v @ l e1 s n s)
convalescents (n) kˌɒnvəlˈɛsnts (k o2 n v @ l e1 s n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chōu, ㄔㄡ, ] convalesce; recover; heal, #123,785 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
回復(P);快復;恢復[かいふく, kaifuku] (n,vs) (1) (回復, 恢復 only) restoration; rehabilitation; recovery; return; replevin; improvement; (2) (esp. 快復) recovery (from an illness); recuperation; convalescence; (P) [Add to Longdo]
回復期[かいふくき, kaifukuki] (n) convalescence [Add to Longdo]
快方[かいほう, kaihou] (n) convalescence [Add to Longdo]
快方に向かう[かいほうにむかう, kaihounimukau] (exp,v5u) to improve; to get better; to convalesce [Add to Longdo]
快方に赴く[かいほうにおもむく, kaihouniomomuku] (exp,v5k) to improve; to get better; to convalesce [Add to Longdo]
快癒[かいゆ, kaiyu] (n,vs) recovery; convalescence [Add to Longdo]
静養[せいよう, seiyou] (n,vs) (convalescent) rest; (P) [Add to Longdo]
病み上がり[やみあがり, yamiagari] (n,adj-no) convalescence [Add to Longdo]
病後[びょうご, byougo] (n-adv,n-t) convalescence [Add to Longdo]
平癒[へいゆ, heiyu] (n,vs) recovery; convalescence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 convalesce
   v 1: get over an illness or shock; "The patient is recuperating"
      [syn: {recuperate}, {recover}, {convalesce}] [ant:
      {degenerate}, {deteriorate}, {devolve}, {drop}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top