ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

controvert

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -controvert-, *controvert*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
controvert(vt) โต้แย้ง, See also: โต้เถียง, Syn. refute, rebut

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
controvert(คอน'ทระเวิร์ท) vt. โต้เถียง,คัดค้าน,อภิปราย., See also: controverter n. ดูcontrovert controvertible adj. ดูcontrovert, Syn. oppose, deny

English-Thai: Nontri Dictionary
controvert(vi, vt) แย้งกัน,โต้เถียง,คัดค้าน,อภิปราย
incontrovertible(adj) โต้แย้งไม่ได้,เปลี่ยนไม่ได้,เถียงไม่ได้

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
controvert (v) kˌɒntrəvˈɜːʳt (k o2 n t r @ v @@1 t)
controverts (v) kˌɒntrəvˈɜːʳts (k o2 n t r @ v @@1 t s)
controverted (v) kˌɒntrəvˈɜːʳtɪd (k o2 n t r @ v @@1 t i d)
controverting (v) kˌɒntrəvˈɜːʳtɪŋ (k o2 n t r @ v @@1 t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
否め無い;否めない[いなめない, inamenai] (exp) cannot deny; undeniable; incontrovertible [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 controvert
   v 1: be resistant to; "The board opposed his motion" [syn:
      {oppose}, {controvert}, {contradict}]
   2: prove to be false or incorrect [syn: {refute}, {rebut},
     {controvert}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top