ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

controversy

K AA1 N T R AH0 V ER2 S IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -controversy-, *controversy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
controversy(n) การโต้เถียงอย่างรุนแรง, Syn. contention, debate, quarrel

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
controversy(คอน'ทระเวอซี) n. การโต้เถียง,การโต้ความ,การทะเลาะวิวาท, Syn. discussion

English-Thai: Nontri Dictionary
controversy(n) ความขัดแย้ง,การโต้แย้ง,การโต้เถียง,การเถียง,การโต้คารม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
controversyข้อโต้เถียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
controversyการโต้เถียง, การโต้แย้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
controversyHis bold plan gave rise to much controversy.
controversyLet's take advantage of the 'exemption' controversy to reconsider the way we work.
controversyQuestion that excited much controversy.
controversyShe has waded into one controversy after another.
controversySuch things as the textbook controversy, lack of recognition of historical events, and the prime minister's worshipping at the Yasukuni Shrine have caused discord with China.
controversyThe question excited much controversy.
controversyThere was a controversy about the location of the new school.
controversyThe senator remained neutral in the furious controversy.
controversyWe sided with him in the controversy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การโต้เถียง(n) controversy, See also: dispute, disputation, debate, argument, discussion, Syn. การถกเถียง, การเถียง, การโต้แย้ง, Example: การโต้เถียงกันของผู้ใหญ่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับเด็กๆ
การวิวาท(n) dispute, See also: controversy, argument, quarrel, contention, brawl, wrangle, squabble, Syn. การทะเลาะวิวาท, การทะเลาะ, การโต้เถียง, Example: การวิวาทกันของนักเรียนช่างกลสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นอันมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การถกเถียง[kān thokthīeng] (n) EN: controversy
การถกเถียงกัน[kān thokthīeng kan] (n, exp) EN: controversy
การโต้เถียง[kān tōthīeng] (n) EN: controversy ; dispute ; disputation ; debate ; argument ; discussion ; exchange  FR: discussion [f]
การโต้เถียงอย่างรุนแรง[kān tōthīeng yāng runraēng] (n, exp) EN: catfight ; controversy
กรณีพิพาท[karanī phiphāt] (n, exp) EN: conflict ; fight ; battle ; dispute ; quarrel ; controversy ; matter of controversy ; subject of litigation ; collision  FR: conflit [m]
ข้อพิพาท[khøphiphāt] (n) EN: dispute ; argument ; controversy ; controversial point ; disputed point ; matter in dispute ; issue  FR: dispute [f]
ข้อโต้เถียง[khø tōthīeng] (n, exp) EN: dispute ; argument ; controversy ; point of contention  FR: point de désaccord [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTROVERSY K AA1 N T R AH0 V ER2 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
controversy (n) kˈɒntrəvɜːʳsiː (k o1 n t r @ v @@ s ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
争议[zhēng yì, ㄓㄥ ㄧˋ, / ] controversy; dispute, #4,658 [Add to Longdo]
论争[lùn zhēng, ㄌㄨㄣˋ ㄓㄥ, / ] controversy, #47,686 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kontroverse {f} | Kontroversen {pl}controversy | controversies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
蛙鳴蝉噪[あめいせんそう, ameisensou] (n) annoying noise; fruitless argument; useless controversy [Add to Longdo]
巻き起こす;巻き起す[まきおこす, makiokosu] (v5s) to create (a sensation); to give rise to (controversy) [Add to Longdo]
議論[ぎろん, giron] (n,vs) argument; discussion; dispute; controversy; (P) [Add to Longdo]
教科書問題[きょうかしょもんだい, kyoukashomondai] (n) controversy over school textbooks (i.e. history texts avoiding reference to Japanese military, etc. acts) [Add to Longdo]
係争(P);繋争[けいそう, keisou] (n,adj-no) contention; dispute; conflict; controversy; (P) [Add to Longdo]
争論[そうろん, souron] (n,vs) argument; dispute; controversy [Add to Longdo]
物議[ぶつぎ, butsugi] (n) public discussion; public criticism; controversy; (P) [Add to Longdo]
物議を醸す[ぶつぎをかもす, butsugiwokamosu] (exp,v5s) to give rise to hostile comment; to arouse criticism; to provoke; to cause a controversy [Add to Longdo]
捕鯨問題[ほげいもんだい, hogeimondai] (n) whaling controversy; whaling issue [Add to Longdo]
[ろん, ron] (n) (1) argument; discussion; dispute; controversy; discourse; debate; (2) theory; doctrine; (3) essay; treatise; comment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 controversy
   n 1: a contentious speech act; a dispute where there is strong
      disagreement; "they were involved in a violent argument"
      [syn: {controversy}, {contention}, {contestation},
      {disputation}, {disceptation}, {tilt}, {argument},
      {arguing}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top