ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

controversial

K AA2 N T R AH0 V ER1 SH AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -controversial-, *controversial*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
controversial(adj) ซึ่งก่อให้เกิดการโต้แย้ง, See also: เกี่ยวกับการโต้เถียง, Syn. arguable, controvertible, debatable
controversial(adj) ซึ่งชอบโต้แย้ง, See also: ซึ่งชอบโต้คารม, ซึ่งชอบสำบัดสำนวน
controversialist(n) คนที่ชอบโต้แย้ง, Syn. disputant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
controversial(คันทระเวอ'เชิล) adj. เกี่ยวกับการโต้เถียง,เกี่ยวกับการขัดแย้ง,, See also: controversialism n. controversialist n., Syn. disputatious

English-Thai: Nontri Dictionary
controversial(adj) ซึ่งแย้งกัน,ที่เถียงกัน,เกี่ยวกับการโต้เถียง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Controversial Issueกรณีโต้แย้ง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
controversial(n) Syn. Mike

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้าถ้อยหมอความ(n) adept at arguing a case as a lawyer, See also: controversialist, argumentative person, Example: ผมเองไม่นึกอยากเป็นเจ้าถ้อยหมอความเท่าไรนัก แต่เรียนเผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้เท่านั้นเอง, Thai Definition: ผู้มักใช้โวหารพลิกแพลงไปในทางกฎหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อพิพาท[khøphiphāt] (n) EN: dispute ; argument ; controversy ; controversial point ; disputed point ; matter in dispute ; issue  FR: dispute [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTROVERSIAL K AA2 N T R AH0 V ER1 SH AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
controversial (j) kˌɒntrəvˈɜːʳʃl (k o2 n t r @ v @@1 sh l)
controversially (a) kˌɒntrəvˈɜːʳʃəliː (k o2 n t r @ v @@1 sh @ l ii)
controversialist (n) kˌɒntrəvˈɜːʳʃəlɪst (k o2 n t r @ v @@1 sh @ l i s t)
controversialist (n) kˌɒntrəvˈɜːʳʃəlɪsts (k o2 n t r @ v @@1 sh @ l i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
争议性[zhēng yì xìng, ㄓㄥ ㄧˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] controversial, #64,160 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Streitpunkt {m}controversial subject [Add to Longdo]
strittig; umstritten; kontrovers {adj} | strittiger; umstrittener; kontroverser | am strittigsten; am umstrittensten; am kontroversestencontroversial | more controversial | most controversial [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
議論になる[ぎろんになる, gironninaru] (exp,v5r) (1) to get into an argument; to come to discuss; (2) to be controversial (usu. as an adjectival phrase); to be contentious [Add to Longdo]
諸子百家[しょしひゃっか, shoshihyakka] (n) Hundred Schools of Thought; general term for the large number of scholars and controversialists, and their respective schools, that flourished during China's Spring and Autumn period and Warring States period [Add to Longdo]
対決法案[たいけつほうあん, taiketsuhouan] (n) controversial legislation [Add to Longdo]
問題劇[もんだいげき, mondaigeki] (n) controversial or problem play [Add to Longdo]
問題発言[もんだいはつげん, mondaihatsugen] (n) problematical statement; controversial statement [Add to Longdo]
論客[ろんきゃく(P);ろんかく, ronkyaku (P); ronkaku] (n) controversialist; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 controversial
   adj 1: marked by or capable of arousing controversy; "the issue
       of the death penalty is highly controversial"; "Rushdie's
       controversial book"; "a controversial decision on
       affirmative action" [ant: {noncontroversial},
       {uncontroversial}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top