ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

contributor

K AH0 N T R IH1 B Y AH0 T ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contributor-, *contributor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contributor(n) ผู้บริจาค, Syn. donor, giver
contributory(adj) เกี่ยวกับการบริจาค, Syn. contributing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contributor(คันทริบ'บิวเทอะ) n. ผู้บริจาค,ผู้ออกเงินช่วยเหลือ,ผู้ช่วยเหลือ,ผู้มีส่วน,ผู้ส่งเรื่องเขียนไปตีพิมพ์., See also: contributorial adj. ดูcontributor
contributory(คันทริบ'บิวโทรี) adj. เกี่ยวกับการออกเงินช่วยเหลือ,ซึ่งมีส่วน,ซึ่งต้องเสียภาษี n. ผู้ช่วยเหลือ,ผู้บริจาค,สิ่งที่มีส่วน,ผู้มีส่วน

English-Thai: Nontri Dictionary
contributor(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้สนับสนุน,ผู้ออกเงิน,ผู้บริจาค
contributory(adj) ที่มีส่วนช่วย,ที่อุดหนุน,ที่สนับสนุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
contributoryการมีส่วนร่วม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contributory cause of deathสาเหตุเสริมของการตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
contributory mortgageการรับจำนองร่วม [ดู joint mortgage] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contributory negligenceความประมาทร่วม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contributory negligenceการที่ต่างฝ่ายต่างประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contributory reinsuranceการประกันภัยต่อร่วม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contributory valueมูลค่าเพื่อเฉลี่ยค่าเสียหายร่วม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contributoryเหตุเสริม [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ให้[phūhai] (n) EN: giver ; donor ; supplier ; sponsor ; contributor ; grantor  FR: donateur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTRIBUTOR K AH0 N T R IH1 B Y AH0 T ER0
CONTRIBUTORS K AH0 N T R IH1 B Y AH0 T ER0 Z
CONTRIBUTORY K AH0 N T R IH1 B Y AH0 T AO2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contributor (n) kˈəntrˈɪbjuːtər (k @1 n t r i1 b y uu t @ r)
contributors (n) kˈəntrˈɪbjuːtəz (k @1 n t r i1 b y uu t @ z)
contributory (j) kˈəntrˈɪbjutəriː (k @1 n t r i1 b y u t @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贡献者[gòng xiàn zhě, ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄢˋ ㄓㄜˇ, / ] contributor; benefactor, #133,030 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
寄稿者[きこうしゃ, kikousha] (n) contributor (of articles) [Add to Longdo]
献納者[けんのうしゃ, kennousha] (n) donor; contributor [Add to Longdo]
出金者[しゅっきんしゃ, shukkinsha] (n) contributor; investor; financier [Add to Longdo]
投稿者[とうこうしゃ, toukousha] (n) contributor (of written material) [Add to Longdo]
投書家[とうしょか, toushoka] (n) (literary) contributor; a correspondent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 contributor
   n 1: someone who contributes (or promises to contribute) a sum
      of money [syn: {subscriber}, {contributor}]
   2: a writer whose work is published in a newspaper or magazine
     or as part of a book

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top