ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

contribute

K AH0 N T R IH1 B Y UW0 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contribute-, *contribute*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contribute(vi) มีส่วนทำให้, Syn. conduce, lead
contribute(vi) ให้ (เพื่อช่วยเหลือ)
contribute(vt) ให้ (เพื่อช่วยเหลือ), Syn. give, donate, provide
contribute to(phrv) บริจาค (เงินหรือเวลา), See also: ให้หรือสละ เงินหรือเวลา
contribute to(phrv) ส่งเรื่องไปตีพิมพ์ (หนังสือ, นิตยสารฯลฯ)
contribute to(phrv) รับผิดชอบต่อ, See also: เป็นสาเหตุของ, นำมาซึ่ง, Syn. conduce to
contribute towards(phrv) บริจาค (เงินหรือเวลา), See also: ให้หรือสละ เงินหรือเวลา
contribute towards(phrv) ส่งเรื่องไปตีพิมพ์ (หนังสือ, นิตยสารฯลฯ)
contribute towards(phrv) รับผิดชอบต่อ, See also: เป็นสาเหตุของ, นำมาซึ่ง, Syn. conduce to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contribute(คันทริบ'บิวทฺ) {contributed,contributing,contributes} vt.,vi. ให้เงินช่วยเหลือ,ช่วยเหลือ,อุดหนุน,สนับสนุน,ส่งเรื่องเขียนตีพิมพ์, See also: contributive adj., Syn. give

English-Thai: Nontri Dictionary
contribute(vt) ช่วยเหลือ,อุดหนุน,สนับสนุน,ให้เงินช่วย,มีส่วนช่วย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
contributeสนับสนุน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
contributeA generous man contributed some two billion yen to charity.
contributeA power failure contributed to the confusion in the hall.
contributeAs a similar feature it is noted that students engaged in fund-raising activities rarely contribute money they have earned themselves.
contributeClear foresight contributed greatly to his success.
contributeEinstein's theories contributed greatly to modern science.
contributeHe contributed a lot of money for the sake of art.
contributeHe contributed a lot of money to the charity.
contributeHe contributed a lot of money to the hospital.
contributeHe contributed fifty dollars to the project.
contributeHe contributed much money of his own accord.
contributeHe contributed much money to relieving the poor.
contributeHe contributed much to the development of the economy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลงขัน(v) contribute, See also: offer money, take a share in the expenses, Example: ผู้บัญชาการตำรวจออกโรงให้สัมภาษณ์ว่า ไม่มีนายบ่อนไหนมาลงขันย้ายผู้กำกับ, Thai Definition: เอาเงินใส่ลงในขัน เพื่อช่วยในงานต่างๆ
โดยเสด็จพระราชกุศล(adv) contribute to a charity fund started by the king, Example: ฉันถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล
ยก(v) contribute, See also: devote, give, grant, bestow, confer, endow, donate, Syn. มอบ, ให้, Example: บริษัทเอกชนยกที่ดินให้รัฐบาล
มีส่วนช่วย(v) contribute to, See also: be conducive to, Example: การอุดหนุนทางการเงินมีส่วนช่วยในการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริจาค[børijāk] (v) EN: donate ; contribute ; give to charity ; make a charitable gift  FR: faire don ; offrir par charité ; contribuer
โดยเสด็จพระราชกุศล[dōisadet phrarāchakuson] (v, exp) EN: contribute to a charity fund started by the king
ให้เกิด[hai koēt] (v, exp) EN: contribute  FR: contribuer
ลงขัน[longkhan] (v) EN: contribute ; offer money ; take a share in the expenses ; chip in ; contribute to the pot ; take up a collection  FR: cotiser ; contribuer ; participer
มีส่วนช่วย[mī suan chūay] (v, exp) EN: contribute to ; be conducive to

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTRIBUTE K AH0 N T R IH1 B Y UW0 T
CONTRIBUTED K AH0 N T R IH1 B Y UW0 T IH0 D
CONTRIBUTES K AH0 N T R IH1 B Y UW0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contribute (v) kˈəntrˈɪbjuːt (k @1 n t r i1 b y uu t)
contributed (v) kˈəntrˈɪbjuːtɪd (k @1 n t r i1 b y uu t i d)
contributes (v) kˈəntrˈɪbjuːts (k @1 n t r i1 b y uu t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
缴纳[jiǎo nà, ㄐㄧㄠˇ ㄋㄚˋ, / ] contribute, #5,583 [Add to Longdo]
投稿[tóu gǎo, ㄊㄡˊ ㄍㄠˇ, 稿] contribute, #14,639 [Add to Longdo]
[jù, ㄐㄩˋ, ] contribute to a feast, #62,519 [Add to Longdo]
[fù, ㄈㄨˋ, / ] contribute to funeral expenses, #146,437 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
闇汁[やみじる, yamijiru] (n) (See 闇鍋) stew prepared from ingredients contributed by members of a party, and eaten in the dark for fun [Add to Longdo]
闇鍋[やみなべ, yaminabe] (n) (See 闇汁) stew prepared from ingredients contributed by members of a party, and eaten in the dark for fun [Add to Longdo]
寄書[きしょ, kisho] (n,vs) contributed article [Add to Longdo]
記念論文集[きねんろんぶんしゅう, kinenronbunshuu] (n) collection of essays contributed in celebration of something; festschrift [Add to Longdo]
原稿を寄せる[げんこうをよせる, genkouwoyoseru] (exp,v1) to contribute an article [Add to Longdo]
資す[しす, shisu] (v5s,vi) (1) (See 資する) to contribute; to play a part in; to have a hand in; (2) to finance [Add to Longdo]
資する[しする, shisuru] (vs-s,vi) (1) to contribute; to play a part in; to have a hand in; to be conducive to; to be instrumental in; (2) to finance; (P) [Add to Longdo]
出し合う[だしあう, dashiau] (v5u,vt) to contribute jointly [Add to Longdo]
出金額[しゅっきんがく, shukkingaku] (n) amount invested or contributed [Add to Longdo]
提供者[ていきょうしゃ, teikyousha] (n) donor; contributer; provider; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 contribute
   v 1: bestow a quality on; "Her presence lends a certain cachet
      to the company"; "The music added a lot to the play"; "She
      brings a special atmosphere to our meetings"; "This adds a
      light note to the program" [syn: {lend}, {impart},
      {bestow}, {contribute}, {add}, {bring}]
   2: contribute to some cause; "I gave at the office" [syn:
     {contribute}, {give}, {chip in}, {kick in}]
   3: be conducive to; "The use of computers in the classroom lead
     to better writing" [syn: {contribute}, {lead}, {conduce}]
   4: provide; "The city has to put up half the required amount"
     [syn: {put up}, {contribute}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top