ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

contradict

K AA2 N T R AH0 D IH1 K T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contradict-, *contradict*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contradict(vt) ขัดแย้ง, Syn. go against
contradict(vt) โต้แย้ง, Syn. disclaim, deny
contradiction(n) ความแตกต่าง, Syn. difference
contradictory(adj) ซึ่งตรงกันข้ามกัน, See also: ซึ่งขัดแย้งกัน, ซึ่งไม่ไปในทางเดียวกัน, Syn. opposite, conflicting
contradiction in terms(idm) คำพูดต้องห้าม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contradict(คอนทระดิคทฺ') {contradicted,contradicting,contradicts} vt. โต้แย้ง,เถียง,ปฏิเสธ. vi. กล่าวแย้ง., See also: contradicter n. ดูcontradict contradictor n. ดูcontradict
contradiction(คอนทระดิค'เชิน) n. การโต้แย้ง,การเถียง,ความขัดแย้ง,ความไม่ลงรอยกัน
contradictory(คอนทระดิค'ทะรี) adj. ซึ่งขัดแย้ง,ซึ่งไม่ลงรอยกัน,ซึ่งตรงกันข้าม n. ข้อเสนอที่ขัดแย้งกับข้อเสนออื่น.

English-Thai: Nontri Dictionary
contradict(vt) เถียง,แย้ง,โต้แย้ง
contradiction(n) การโต้แย้ง,การเถียง,การแย้ง,ความตรงกันข้าม
contradictory(adj) ซึ่งตรงกันข้าม,ซึ่งขัดแย้ง,ซึ่งไม่ลงรอยกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
contradiction๑. ความขัดแย้งกัน๒. ข้อความขัดแย้งในตัว [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contradictionการขัดแย้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contradictionข้อขัดแย้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
contradiction, proof byการพิสูจน์โดยข้อขัดแย้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
contradiction, self-ความขัดแย้งในตัว [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contradictoryขัดแย้งกัน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contradictory statementsข้อความขัดแย้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contradictionความขัดแย้งกัน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
contradictHe contradicted the news.
contradictHis actions always contradicted his word.
contradictHis voting record is riddled with contradictions.
contradictIt's a bundle of contradictions.
contradictI was charmed with it, adopted it, dropped my abrupt contradiction and positive argumentation, and put on the humble inquirer and doubter.
contradictNo one dares to contradict his employer for fear of being fired.
contradictOur diplomacy and strategy ran in clear contradiction to each other.
contradictThe minister contradicted his own statement.
contradictThe results will not contradict the theory.
contradictThese facts admit of no contradiction.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แย้ง(v) contradict, See also: argue, Syn. โต้เถียง, ท้วง, ท้วงติง, ค้าน, เถียง, Ant. ยอมตาม, ยินยอม
ขัดกัน(v) conflict, See also: contradict, Syn. ทะเลาะ, ขัดแย้ง, ปะทะ, ไม่ลงรอย, Ant. เข้ากันได้, Example: เธอกับเขาขัดกันเป็นประจำ, Thai Definition: ไม่ลงรอยกันหรือมีความเห็นกันไปคนละทาง
ข้อแย้ง(n) contradictory, See also: argument, dispute, Syn. ข้อโต้แย้ง, ข้อขัดแย้ง, Ant. ข้อยุติ, Example: ฝ่ายค้านมีข้อแย้งซึ่งที่ประชุมไม่ยอมรับ, Thai Definition: ความคิดที่ไม่ตรงกันหรือไม่เห็นด้วย
แย้ง(v) contradict, See also: contrast, be incompatible, be contradictory, be contrary, Syn. ขัดกัน, ขัดแย้ง, Example: คำพูดของเขาแย้งกันอยู่ในตัว
ปีนเกลียว(v) contradict, See also: be inconsistent, Syn. ขัดแย้ง, Ant. กลมเกลียว, Example: หากขาดมุทิตาจิต ในการปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงานก็จะแย่งกันเอาหน้า แข่งดี แข่งเด่น ปีนเกลียว ทะเลาะเบาะแว้งเป็นศัตรูทำลายล้างกัน, Thai Definition: มีความเห็นไม่ลงรอยกัน, แตกพวกหรือไม่ถูกกัน.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยไม่โต้แย้ง[dōi mai tōyaēng] (adv) EN: without contradiction
จาบ[jāp] (v) EN: offend ; be impolite ; contradict defiantly ; harass
ค้าน[khān] (v) EN: oppose ; object ; disagree ; protest ; contradict ; dispute ; dissent  FR: protester ; s'opposer ; contrarier ; objecter
ขัดกัน[khat kan] (v, exp) EN: conflict ; contradict  FR: contredire
ขัดกัน[khat kan] (adj) FR: contraire ; contradictoire
ขัดแย้ง[khatyaēng] (v) EN: oppose ; contradict ; disagree ; resist ; withstand ; be in conflict  FR: contredire ; contester ; s'opposer
ความขัดแย้ง[khwām khatyaēng] (n, exp) EN: conflict ; contradiction
เถียง[thīeng] (v) EN: dispute ; debate ; argue ; wrangle ; discuss ; contradict ; talk back  FR: contester ; objecter ; répliquer ; discuter ; débattre
โต้[tō] (v) EN: argue ; refute ; contradict ; dispute ; oopose ; back ; contend ; counter ; reply  FR: résister ; riposter ; répliquer ; réfuter ; s'opposer
แย้ง[yaēng] (v) EN: protest ; take exception to ; object to ; dispute ; counter ; conflict ; contradict ; oppose ; dissent ; disagree ; reject ; contrast ; be incompatible ; be contradictory ; be contrary  FR: contredire ; réfuter

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTRADICT K AA2 N T R AH0 D IH1 K T
CONTRADICTS K AA2 N T R AH0 D IH1 K T S
CONTRADICTED K AA2 N T R AH0 D IH1 K T AH0 D
CONTRADICTING K AA2 N T R AH0 D IH1 K T IH0 NG
CONTRADICTION K AA2 N T R AH0 D IH1 K SH AH0 N
CONTRADICTORY K AA2 N T R AH0 D IH1 K T ER0 IY0
CONTRADICTIONS K AA2 N T R AH0 D IH1 K SH AH0 N Z
CONTRADICTORILY K AA2 N T R AH0 D IH1 K T ER0 AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contradict (v) kˌɒntrədˈɪkt (k o2 n t r @ d i1 k t)
contradicts (v) kˌɒntrədˈɪkts (k o2 n t r @ d i1 k t s)
contradicted (v) kˌɒntrədˈɪktɪd (k o2 n t r @ d i1 k t i d)
contradicting (v) kˌɒntrədˈɪktɪŋ (k o2 n t r @ d i1 k t i ng)
contradiction (n) kˌɒntrədˈɪkʃən (k o2 n t r @ d i1 k sh @ n)
contradictory (j) kˌɒntrədˈɪktəriː (k o2 n t r @ d i1 k t @ r ii)
contradictions (n) kˌɒntrədˈɪkʃənz (k o2 n t r @ d i1 k sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
矛盾[máo dùn, ㄇㄠˊ ㄉㄨㄣˋ, ] contradictory; contradiction, #1,635 [Add to Longdo]
顶撞[dǐng zhuàng, ㄉㄧㄥˇ ㄓㄨㄤˋ, / ] contradict, #42,595 [Add to Longdo]
牴触[dǐ chù, ㄉㄧˇ ㄔㄨˋ, / ] contradict [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
逆接[ぎゃくせつ, gyakusetsu] (n) contradictory conjunction (but, however, etc.) [Add to Longdo]
逆夢[さかゆめ, sakayume] (n) a dream which is contradicted by reality [Add to Longdo]
形容矛盾[けいようむじゅん, keiyoumujun] (n) contradictio in adjecto (contradiction between an adjective and the noun it modifies, i.e. "wooden iron", "hot ice", etc.) [Add to Longdo]
交喙の嘴;鶍の嘴[いすかのはし, isukanohashi] (exp,n,adj-no) (See 交喙) something contradictory and different from what one expected; crossbill's bill [Add to Longdo]
口を合わせる[くちをあわせる, kuchiwoawaseru] (exp,v1) (See 口裏を合わせる) to arrange not to contradict each other [Add to Longdo]
自家撞着[じかどうちゃく, jikadouchaku] (n,vs) self-contradiction [Add to Longdo]
自己撞着[じこどうちゃく, jikodouchaku] (n,vs) self-contradiction; self-inconsistency [Add to Longdo]
自己矛盾[じこむじゅん, jikomujun] (n,vs,adj-no) self-contradiction; paradox; antinomy [Add to Longdo]
前後撞着[ぜんごどうちゃく, zengodouchaku] (n,vs) self-contradiction; self-inconsistency [Add to Longdo]
前後矛盾[ぜんごむじゅん, zengomujun] (n,vs) self-contradiction; self-inconsistency [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 contradict
   v 1: be in contradiction with [syn: {contradict}, {belie},
      {negate}]
   2: deny the truth of [syn: {contradict}, {negate}, {contravene}]
   3: be resistant to; "The board opposed his motion" [syn:
     {oppose}, {controvert}, {contradict}]
   4: prove negative; show to be false [syn: {negate},
     {contradict}] [ant: {affirm}, {confirm}, {corroborate},
     {substantiate}, {support}, {sustain}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top