ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

contractor

K AA1 N T R AE2 K T ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contractor-, *contractor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contractor(n) ผู้ทำสัญญา
contractor(n) สิ่งที่หดตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contractor(คอน'แทรคเทอะ) n. ผู้ทำสัญญา,สิ่งที่หดตัว,กล้ามเนื้อที่หดตัว

English-Thai: Nontri Dictionary
contractor(n) ช่างรับเหมา,ผู้รับเหมา,ผู้ทำสัญญา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
contractorผู้รับจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contractors' all risksการประกันสรรพภัยของการรับเหมา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contractorsผู้รับเหมา [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
contractor(n) ผู้รับจ้าง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
contractorI cannot calculate the final cost until I talk with our contractors.
contractorJust like I thought, the contractor came back today, begging for more time.
contractorRight on schedule, that contractor came around today, begging for more time.
contractorThe official got the sack for currying favor with the contractors.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รับเหมา(n) contractor, Syn. ผู้รับเหมาก่อสร้าง, Example: ศรีมูลเป็นผู้รับเหมาในโครงการนี้, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่รับจ้างก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ โดยวิธีเหมา
ผู้รับเหมาก่อสร้าง(n) contractor, See also: undertaker of a package deal, Syn. ผู้รับเหมา, Example: ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องเร่งงานให้เสร็จทันเวลา, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่รับจ้างก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ โดยวิธีเหมา
ช่างรับเหมาก่อสร้าง(n) contractor, See also: building contractor, Syn. ผู้รับเหมาก่อสร้าง, Example: เขาว่าจ้างให้ช่างรับเหมาก่อสร้างมาตรวจสอบบริเวณรอบบ้าน เพราะต้องการจะต่อเติมเป็นสตูดิโอวาดรูป, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่รับสร้างสิ่งก่อสร้างโดยคิดค่าจ้างและค่าวัสดุทั้งหมดเป็นจำนวนรวมหรือแล้วแต่ตกลงกับผู้ว่าจ้าง
ช่างรับเหมาก่อสร้าง(n) contractor, See also: building contractor, Syn. ผู้รับเหมาก่อสร้าง, Example: เขาว่าจ้างให้ช่างรับเหมาก่อสร้างมาตรวจสอบบริเวณรอบบ้าน เพราะต้องการจะต่อเติมเป็นสตูดิโอวาดรูป, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่รับสร้างสิ่งก่อสร้างโดยคิดค่าจ้างและค่าวัสดุทั้งหมดเป็นจำนวนรวมหรือแล้วแต่ตกลงกับผู้ว่าจ้าง
ช่างรับเหมาก่อสร้าง(n) contractor, See also: building contractor, Syn. ผู้รับเหมาก่อสร้าง, Example: เขาว่าจ้างให้ช่างรับเหมาก่อสร้างมาตรวจสอบบริเวณรอบบ้าน เพราะต้องการจะต่อเติมเป็นสตูดิโอวาดรูป, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่รับสร้างสิ่งก่อสร้างโดยคิดค่าจ้างและค่าวัสดุทั้งหมดเป็นจำนวนรวมหรือแล้วแต่ตกลงกับผู้ว่าจ้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างก่อสร้าง[chang køsāng] (n) EN: building contractor ; civil construction
ผู้รับจ้างช่วง[phūrapjāng chūang] (n, exp) EN: subcontractor
ผู้รับจ้างก่อสร้าง[phūrapjāng køsāng] (n, exp) EN: contractor
ผู้รับเหมา[phūrapmao] (n) EN: contractor
ผู้รับเหมาก่อสร้าง[phrapmao køsāng] (n) EN: contractor ; undertaker of a package deal  FR: soumissionnaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTRACTOR K AA1 N T R AE2 K T ER0
CONTRACTORS K AA1 N T R AE2 K T ER0 Z
CONTRACTOR'S K AA1 N T R AE2 K T ER0 Z
CONTRACTORS' K AH0 N T R AE1 K T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contractor (n) kˈɒntræktər (k o1 n t r a k t @ r)
contractors (n) kˈɒntræktəz (k o1 n t r a k t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
承包人[chéng bāo rén, ㄔㄥˊ ㄅㄠ ㄖㄣˊ, ] contractor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コントラクター[kontorakuta-] (n) contractor [Add to Longdo]
サブコン[sabukon] (n) (abbr) (See サブコントラクター) subcontractor [Add to Longdo]
サブコントラクター[sabukontorakuta-] (n) (usu. abbr. to サブコン) subcontractor [Add to Longdo]
ゼネコン[zenekon] (n) (abbr) general contractor; major construction contractor; (P) [Add to Longdo]
ゼネラルコントラクタ[zenerarukontorakuta] (n) general contractor; major construction contractor [Add to Longdo]
ゼネラルコントラクター[zenerarukontorakuta-] (n) (usu. abbr. to ゼネコン) general contractor [Add to Longdo]
下職[したしょく, shitashoku] (n) subcontractor [Add to Longdo]
下請け会社;下請会社[したうけがいしゃ, shitaukegaisha] (n) subcontractor; subcontracting company [Add to Longdo]
下請け業者[したうけぎょうしゃ, shitaukegyousha] (n) subcontractor [Add to Longdo]
割り普請[わりぶしん, waribushin] (n) dividing work among several contractors [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 contractor
   n 1: someone (a person or firm) who contracts to build things
   2: the bridge player in contract bridge who wins the bidding and
     can declare which suit is to be trumps [syn: {contractor},
     {declarer}]
   3: (law) a party to a contract
   4: a bodily organ that contracts [syn: {contractile organ},
     {contractor}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top