ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

continuously

K AH0 N T IH1 N Y UW0 AH0 S L IY0   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -continuously-, *continuously*, continuous
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
continuously[ADV] อย่างต่อเนื่อง, Syn. uninterruptedly

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was hit 21 times today. Continuously.วันนี้ถูกอัดอย่างต่อเนื่อง 21 ครั้ง Art of Fighting (2006)
It's in a chamber which continuously scrambles the signal.อยู่ในห้องที่ใช้รบกวนสัญญาณ Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
Railways, roads... bridges and enemy troops have been continuously attacked, yesterday... Thanks. I never could make the scissors work with my left hand.สะพานหลายแห่งและกองกำลังทหารได้ถูก โจมตีแล้วเมื่อวานนี้... ขอบใจนะ ฉันใช้มือซ้ายตัดเล็บ ไม่ได้ซักที Atonement (2007)
and was continuously occupied for 600 years until it was apparently abandoned in 2500 B.C.และครอบครองต่อเนื่องนานถึง 600 ปั จนกระทั่ง มันถูกทิ้งไป เมื่อ 2500 ปีก่อน คริสศักราช Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
That video was shot continuously on the first day, and in that situation the main personality, Kanako, shouldn't have known where the camera was.นี่เป็นวีดิโอแบบภาพต่อเนื่องในวันแรก และในสถานการณ์แบบนี้... ...บุคลิกหลัก,คานาโกะ,ไม่รู้ว่ากล้องถูกตั้งไว้ตรงไหน Episode #1.6 (2009)
You complain that I refuse to see life on life's terms yet you continuously refuse to see things from my perspective.คุณตำหนิว่าผมไม่ยอมมองชีวิต ในมุมของชีวิต... ...โดยที่คุณเองก็ไม่ยอมมองทุกสิ่ง ในมุมของผมเช่นเดียวกัน Watchmen (2009)
I couldn't play this long continuously.ฉันยังไม่สามารถเล่นต่อเนื่องได้ขนาดนี้เลย Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
Now, in a dream, our mind continuously does this.ตอนนี้ในความฝันใจของเราอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ Inception (2010)
Pillar's got Cole continuously monitored.พิลล่าร์ได้เฝ้าสังเกตโคลตลอด Day 8: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2010)
I say that continuously, but apparently no one's listening.ในเวลาคับขันนี้ The King's Speech (2010)
The Marines were strafed and bombed continuously.เหล่านาวิกโยธิน จึงถูกถล่มซ้ำแล้วซ้ำเล่า.. Basilone (2010)
I got addicted to her continuously and so did she.ผมได้รับการติดต่อจากเธออยู่ตลอด และเพื่อเธอ Natalie (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
continuouslyIt rained continuously all day.
continuouslyThe cost of living is going up continuously.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่วน[ADV] continuously, Example: พ่อได้ยินลูกชายบอกเช่นนั้นจึงหัวเราะร่วน, Thai definition: อาการหัวเราะด้วยอาการครื้นเครงมีกระแสเสียงเปล่งดังออกมาถี่ๆ จากลำคอ
เรื่อย[ADV] always, See also: continuously, continually, often, regularly, consistently, repeatedly, frequently, Syn. เรื่อยๆ, บ่อย, Ant. นานๆ ครั้ง, Example: เขาพูดปดเรื่อยจนฉันไม่เชื่อเขาแล้ว, Thai definition: ซ้ำๆ ต่อเนื่องกันไป
เรื่อยเปื่อย[ADV] continuously and aimlessly, Example: ขากลับออกจากหมู่บ้าน เราคุยกันเรื่อยเปื่อยถึงเรื่องเงินๆ ทองๆ, Thai definition: เรื่อยๆ ไปโดยไม่มีจุดหมาย
สืบกันมา[ADV] continuously, See also: continually, Syn. สืบมา, Example: ท่านทรงเป็นราชสกุลของบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองสืบกันมา
สืบมา[ADV] continuously, See also: continually, Example: ฐานะของเขาดีสืบมานับแต่เขาทำธุรกิจร้านอาหาร, Thai definition: ต่อเนื่องมา
ไม่ขาดสาย[ADV] continuously, See also: consistently, Syn. ไม่ขาดระยะ, ต่อเนื่อง, Example: สายฝนที่พรำลงมาอย่างไม่ขาดสายทำให้งานชะงักล่าช้าลงไปอีก, Thai definition: อย่างต่อเนื่องติดต่อกันเรื่อยไป
เป็นวรรคเป็นเวร[ADV] continuously, See also: again and again, repeatedly, over and over, Syn. ต่อเนื่อง, Example: เด็กเดี๋ยวนี้เรียนพิเศษกันเป็นวรรคเป็นเวรทั้งเรียนที่โรงเรียนและจ้างครูมาสอนที่บ้าน, Thai definition: ไม่หยุดหย่อน, ไม่รู้จักจบสิ้น, Notes:
อะเอื้อย[ADV] continuously, See also: incessantly, endlessly, ceaselessly, Syn. เจื้อยแจ้ว, เอื่อยๆ
ต่อเนื่อง[ADV] continually, See also: continuously, constantly, unceasingly, Syn. สม่ำเสมอ, Example: ในทางเกษตรกรรมการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินส่งผลต่อความเจริญงอกงามแก่พืชพรรณอย่างต่อเนื่องและยืนยาว
ไม่ขาดระยะ[ADV] continuously, See also: endlessly, unbrokenly, connectedly, ceaseless, uninterrupted, Example: ผู้คนโทรศัพท์เข้ามาสอบถามข่าวคราวอย่างไม่ขาดระยะ, Thai definition: ติดต่อกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินคาถา[v.] (doēnkhāthā) EN: chant continuously ; recite the text of a prayer   FR: réciter des litanies
รัว[v.] (rūa) EN: beat repeatedly ; beat rapidly ; shoot continuously ; roll   FR: rythmer ; cadencer
ทนทายาด[adv.] (thon thāyāt) EN: endurably ; bearably ; continuously ; utmost durable   
ยันเต[adv.] (yantē) EN: always ; constantly ; invariably ; continuously ; periodically ; continually ; incessantly   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTINUOUSLY    K AH0 N T IH1 N Y UW0 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
continuously    (a) kˈəntˈɪnjuəʴsliː (k @1 n t i1 n y u@ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一个劲[yī gè jìn, ㄧ ㄍㄜˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] continuously; persistently; incessantly, #18,509 [Add to Longdo]
交驰[jiāo chí, ㄐㄧㄠ ㄔˊ, / ] continuously circling one another; to buzz around [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
stetig differenzierbar [math.]continuously differentiable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐいぐい[, guigui] (adv) (on-mim) doing something forcefully and continuously (pulling hard, gulping drink) [Add to Longdo]
ぐちぐち;グチグチ[, guchiguchi ; guchiguchi] (n,vs) (1) to mumble; to mutter; (2) to complain (continuously) about something [Add to Longdo]
ずっと(P);ずーっと(P);ずうっと[, zutto (P); zu-tto (P); zuutto] (adv) (1) (ずーっと and ずうっと are more emphatic) continuously in some state (for a long time, distance); throughout; all along; the whole time; all the way; (2) much (better, etc.); by far; far and away; (3) far away; long ago; (4) direct; straight; (P) [Add to Longdo]
ぴしゃぴしゃ;ぴしゃっぴしゃっ[, pishapisha ; pishappishatsu] (adv) (1) slap (sound of a flat object continuously striking something); (2) splash [Add to Longdo]
ぶっ続け;打っ続け[ぶっつづけ, buttsuduke] (adv) (1) (uk) continuously; throughout; (2) in succession [Add to Longdo]
一方[ひとかた, hitokata] (n) (1) one (esp. of two); the other; one way; the other way; one direction; the other direction; one side; the other side; one party; the other party; (conj) (2) (See 他方・2) on the one hand; on the other hand; (3) whereas; although; but at the same time; meanwhile; in turn; (n-adv,n-suf) (4) (after noun, adjective-stem or plain verb) just keeps; being inclined to ...; tending to be ...; tending to do ...; continuously ...; just keeps on ...ing; only; (P) [Add to Longdo]
引っ切り無し;ひっきり無し[ひっきりなし, hikkirinashi] (adj-na) (uk) continually; continuously; incessantly [Add to Longdo]
間断なく[かんだんなく, kandannaku] (adv) continuously; constantly; incessantly [Add to Longdo]
擦り半;擦半;擂り半[すりばん, suriban] (n) (1) (See 擦り半鐘) fire alarm ringing continuously to warn that a fire is extremely near; (2) sound as produced by this alarm [Add to Longdo]
擦り半鐘;擦半鐘;擂り半鐘[すりばんしょう, suribanshou] (n) (1) (See 擦り半) fire alarm ringing continuously to warn that a fire is extremely near; (2) sound as produced by this alarm [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 continuously
   adv 1: at every point; "The function is continuously
       differentiable"
   2: with unflagging resolve; "dance inspires him ceaselessly to
     strive higher and higher toward the shining pinnacle of
     perfection that is the goal of every artiste" [syn:
     {endlessly}, {ceaselessly}, {incessantly}, {unceasingly},
     {unendingly}, {continuously}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top