ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

continuing

K AH0 N T IH1 N Y UW0 IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -continuing-, *continuing*, continu
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
continuing(adj) ที่เริ่มอีกครั้ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Continuing Applicationsการยื่นคำขอแบบต่อเนื่อง, การยื่นคำขอแบบต่อเนื่อง, Example: มี 3 ประเภท คือ Division, Continuation และ Continuation-in-part [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Continuing educationการศึกษาต่อเนื่อง [TU Subject Heading]
Continuing Phaseระยะแก้ไขปัญหา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
continuingEducation must not be limited to our youth but must be a continuing process through our entire lives.
continuingEncouraged by the continuing trickle of hits and the rarely arriving email I've somehow kept going till now.
continuing"How are things going?" "Terrific. Income and profit are continuing to rise steadily."
continuingPoverty prevented him from continuing his studies.
continuingScientific research is not a mechanical routine, but a continuing struggle on the part of the scientist.
continuingThe dismissal of foreign minister Tanaka is symbolic of the continuing political turmoil.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โอฆสงสาร(n) continuing rebirth, Thai Definition: การเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในโลกนี้, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต่อเนื่อง[tøneūang] (adj) EN: ongoing ; continuing ; continuous ; sustained ; regular; succeeding ; successive  FR: consécutif ; successif ; continu ; durable ; constant ; incessant ; persistant

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTINUING K AH0 N T IH1 N Y UW0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
continuing (v) kˈəntˈɪnjuːɪŋ (k @1 n t i1 n y uu i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
接下[jiē xià, ㄐㄧㄝ ㄒㄧㄚˋ, ] continuing on [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weiterbildung {f}continuing (process of) education (learning) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずらずら[zurazura] (adv-to) in succession; in an endless stream; continuing without pause or interruption [Add to Longdo]
[te] (aux) (で after certain verb forms) (See で・5) indicates continuing action [Add to Longdo]
[de] (prt) (1) indicates location of action; at; in; (2) indicates time of action; (3) indicates means of action; cause of effect; by; (conj) (4) and then; so; (aux) (5) (alternate form of 〜て used for some verb types) (See て) indicates continuing action; (P) [Add to Longdo]
とる[toru] (v5r) (equiv. of -ている indicating continuing action as a verb ending; poss. contraction of -て ending + おる auxiliary verb) is being [Add to Longdo]
引き続き(P);引続き(P)[ひきつづき, hikitsuduki] (adv,n) continuing for a long time; in succession; without a break; (P) [Add to Longdo]
詰め;詰[つめ;づめ, tsume ; dume] (n,suf) (1) (づめ when a suffix) stuffing; packing; (n) (2) end (esp. the foot of a bridge); (3) lowest-ranking guest at tea ceremony; (4) tea master; (5) endgame (esp. in shogi or used figuratively); (6) (abbr) sweet eel sauce; (7) (arch) middle-aged woman; (n-suf) (8) appointment to a particular workplace; (9) using as the sole ground of judgement (judgment); (10) (after the -masu stem of a verb) continuing; keep doing for period of time [Add to Longdo]
居る[おる, oru] (v1,vi) (1) (uk) (See 在る・1) to be (of animate objects); to exist; (2) to stay; (v1,aux-v) (3) (the い is sometimes dropped) (after the -te form of a verb) verb indicating continuing action or state (i.e. to be ..ing, to have been ..ing); (P) [Add to Longdo]
居る[おる, oru] (v5r,vi) (1) (uk) (hum) to be (animate); to be; to exist; (v5r,aux-v) (2) (after the -te form of a verb) verb indicating continuing action or state (i.e. to be ..ing); (3) (See やがる) (after -masu base of verb) indicates contempt or disdain for another's actions; (P) [Add to Longdo]
高校進学[こうこうしんがく, koukoushingaku] (n) continuing one's education into high school [Add to Longdo]
高止まり;高止り[たかどまり, takadomari] (n,vs) continuing at a high level [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 continuing
   adj 1: remaining in force or being carried on without letup;
       "the act provided a continuing annual appropriation";
       "the continuing struggle to put food on the table"
   2: of long duration; "chronic money problems" [syn: {chronic},
     {continuing}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top