ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

contentious

K AH0 N T EH1 N SH AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contentious-, *contentious*, contentiou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contentious(adj) ซึ่งโต้เถียงกัน, See also: ซึ่งเป็นที่ถกเถียงกัน, Syn. quarrelsom, argumentative

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contentious(คันเทน'เชิส) adj. ชอบทะเลาะ,ชอบโต้เถียง,ชอบต่อสู้., See also: contentiousness n. ดูcontentious

English-Thai: Nontri Dictionary
contentious(adj) ชอบทะเลาะวิวาท,ชอบต่อสู้,ชอบโต้เถียง,ชอบแย้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
contentious caseคดีมีข้อพิพาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTENTIOUS K AH0 N T EH1 N SH AH0 S
CONTENTIOUSNESS K AH0 N T EH1 N SH AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contentious (j) kˈəntˈɛnʃəs (k @1 n t e1 n sh @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kontroverse Frage {f}contentious issue [Add to Longdo]
Streitpunkt {m}contentious point [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
議論になる[ぎろんになる, gironninaru] (exp,v5r) (1) to get into an argument; to come to discuss; (2) to be controversial (usu. as an adjectival phrase); to be contentious [Add to Longdo]
争い好き[あらそいずき, arasoizuki] (adj-na) quarrelsome; contentious [Add to Longdo]
争訟[そうしょう, soushou] (n,adj-no) dispute by legal action; contentious [Add to Longdo]
非訟事件[ひしょうじけん, hishoujiken] (n) non-contentious case (law) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 contentious
   adj 1: inclined or showing an inclination to dispute or
       disagree, even to engage in law suits; "a style described
       as abrasive and contentious"; "a disputatious lawyer"; "a
       litigious and acrimonious spirit" [syn: {contentious},
       {combative}, {disputatious}, {disputative}, {litigious}]
   2: involving or likely to cause controversy; "a central and
     contentious element of the book"- Tim W.Ferfuson

Are you satisfied with the result?Discussions