ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

contend

K AH0 N T EH1 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contend-, *contend*, conten
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contend(vi) ต่อสู้ (เพื่อบางสิ่ง), See also: แข่งขัน เพื่อบางสิ่ง, ดิ้นรน เพื่อบางสิ่ง, จัดการ, Syn. compete, vie
contend(vt) ต่อสู้ (เพื่อบางสิ่ง), See also: แข่งขัน เพื่อบางสิ่ง, Syn. compete
contend(vi) โต้เถียง, Syn. argue, debate, fence
contend(vi) ยืนยัน, See also: ยืนกราน, Syn. postulate
contender(n) คู่ต่อสู้, See also: คู่แข่ง, Syn. challenger, competitor, rival
contend over(phrv) แข่งขันกับ, See also: พยายามเอาชนะ, Syn. contend about
contend with(phrv) แข่งขันกับ, Syn. compete against
contend with(phrv) ดิ้นรนต่อสู้กับ, See also: ต่อสู้กับ
contend about(phrv) โต้เถียงเกี่ยวกับ, See also: ทะเลาะกันในเรื่อง
contend against(phrv) แข่งขันกับ, See also: พยายามเอาชนะ, Syn. compete against

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contend(คันเทนดฺ') {contended,contending,contends} vi. แข่งขัน,ต่อสู้ vt. ยืนยัน,โต้เถียง., See also: contendingly adv. ดูcontend

English-Thai: Nontri Dictionary
contend(vt, vi) ต่อสู้,ยืนยัน,โต้แย้ง,ชิงชัย,แข่งขัน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
contendขับเคี่ยวกัน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
contendBesides those serious problems, he had to contend with all sorts of people.
contendHe contends that nuclear weapons are necessary for national defense.
contendHe contends that primitive life once existed on Mars.
contendHe had to contend against physical suffering.
contendI contended against falsehood.
contendSeveral teams are contending for the prize.
contendThe customer contended that she had been cheated.
contendThe flyweight champion contended with a strong challenger.
contendThey are contending for the prize.
contendThey contended against prejudice.
contendThey contended with each other for the prize.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกี่ยงงอน(v) be unwilling, See also: contend, dispute, bargain, counterpurpose, haggle, argue, Syn. เกี่ยง, ตั้งแง่, เล่นแง่, Example: ทั้งสองฝ่ายสนับสนุนให้มีการเจรจารอบทวิภาคีนี้ต่อไปในอนาคตอันใกล้โดยไม่เกี่ยงงอนว่าจะต้องเป็นที่ไหน, Thai Definition: เกี่ยงอย่างมีเงื่อนไข, เกี่ยงเอาเชิง
ประกวดประขัน(v) contend, See also: contest, compete, vie, Syn. ประชัน, ขันแข่ง, ชิงดีชิงเด่น, แข่งขัน, Example: เด็กวัยรุ่นแต่งตัวประกวดประขันกัน, Thai Definition: แข่งสู้อวดกัน
ชิงช่วง(v) snatch, See also: contend, seize, grab, wrest something from someone, usurp, Syn. แย่ง, ช่วงชิง, ชิง, แย่งชิง
ชิง(v) usurp, See also: contend, seize, grab, vie, strive, Syn. แก่งแย่ง, ช่วงชิง, แย่งชิง, Example: ภาพยนต์เรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริงในประวัติศาสตร์การต่อสู้ชิงอำนาจในเม็กซิโก
แย่งตำแหน่ง(v) contend for position, See also: vie for a position, strive for a position, Syn. แย่งเก้าอี้, Example: พระอินทร์ในศาสนาพราหมณ์ได้เป็นใหญ่ในชั้นฟ้า เพราะไปแย่งตำแหน่งมาจากพระพิรุณ
แย่งตำแหน่ง(v) contend for position, See also: vie for a position, strive for a position, Syn. แย่งเก้าอี้, Example: พระอินทร์ในศาสนาพราหมณ์ได้เป็นใหญ่ในชั้นฟ้า เพราะไปแย่งตำแหน่งมาจากพระพิรุณ
ชิงชนะเลิศ(v) compete for the championship, See also: contend/struggle/fight for the championship, Example: วันนี้ทีมไทยชิงชนะเลิศกับทีมมาเลเซียเพื่อลุ้นเหรียญทองเหรียญสุดท้าย, Thai Definition: แข่งขันเพื่อเอาตำแหน่งชนะเลิศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อภิปราย[aphiprāi] (v) EN: debate ; discuss ; contend ; discuss ; talk over ; argue  FR: débattre ; discuter ; délibérer
ชิง[ching] (v) EN: compete for ; fight for ; beat ; contend ; contest ; vie ; struggle ; strive for  FR: lutter ; rivaliser ; se battre ; bagarrer pour (fam.)
ชิงอำนาจการนำ[ching amnāt kān nam] (v, exp) EN: contend for leadership  FR: lutter pour le leadership ; lutter pour la primauté
ชิงชัย[chingchai] (v) EN: compete ; fight ; contest ; vie ; rival ; contend  FR: lutter ; rivaliser ; se battre
ฟัด[fat] (v) EN: fight ; struggle ; wrestle ; throw ; hurl ; contend  FR: secouer ; malmener
แก่งแย่ง[kaengyaēng] (v) EN: compete for ; vie for ; contest ; wrangle ; contend for ; struggle for ; scramble ; strive
แข่งขัน[khaengkhan] (v, exp) EN: contend ; compete ; contest ; vie with ; have a competition ; race  FR: lutter contre ; entrer en lutte ; rencontrer ; s'affronter ; être aux prises avec ; entrer en compétition ; jouer contre ; défier ; rivaliser
คู่แข่ง[khūkhaeng] (n) EN: competitor ; rival ; opponent ; contender ; contestant ; fighter ; opposition  FR: rival [m] ; opposant [m] ; compétiteur [m]
เกี่ยง[kīeng] (v) EN: haggle ; contend ; dispute ; be too mindful ; dispute ; counterpurpose ; take advantage ; be incompatible  FR: chicaner ; marchander ; ergoter ; lésiner
เกี่ยงงอน[kīeng-ngøn] (v) EN: be unwilling ; contend ; dispute ; bargain ; counterpurpose ; haggle ; argue  FR: rechigner ; renâcler

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTEND K AH0 N T EH1 N D
CONTENDS K AH0 N T EH1 N D Z
CONTENDED K AH0 N T EH1 N D IH0 D
CONTENDER K AH0 N T EH1 N D ER0
CONTENDERS K AH0 N T EH1 N D ER0 Z
CONTENDING K AH0 N T EH1 N D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contend (v) kˈəntˈɛnd (k @1 n t e1 n d)
contends (v) kˈəntˈɛndz (k @1 n t e1 n d z)
contended (v) kˈəntˈɛndɪd (k @1 n t e1 n d i d)
contender (n) kˈəntˈɛndər (k @1 n t e1 n d @ r)
contenders (n) kˈəntˈɛndəz (k @1 n t e1 n d @ z)
contending (v) kˈəntˈɛndɪŋ (k @1 n t e1 n d i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抗衡[kàng héng, ㄎㄤˋ ㄏㄥˊ, ] contend against, #14,521 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
候補[こうほ, kouho] (n) (1) candidate; contender; prospect; pick; choice; list; (2) candidacy; candidature; nomination; (P) [Add to Longdo]
功を争う[こうをあらそう, kouwoarasou] (exp,v5u) to contend for distinction; to claim credit [Add to Longdo]
困難と闘う;困難と戦う[こんなんとたたかう, konnantotatakau] (v5u) to contend with difficulties [Add to Longdo]
最右翼[さいうよく, saiuyoku] (n) dominant person; preeminent person; strongest contender [Add to Longdo]
戦わす;闘わす[たたかわす, tatakawasu] (v5s,vt) (1) to compete; to vie; to contend; (2) to make fight against another (person, animal); to pit against; to set against; (3) to debate; to argue [Add to Longdo]
争い戦う[あらそいたたかう, arasoitatakau] (v5u) to fight with; to contend with [Add to Longdo]
争う[あらそう, arasou] (v5u,vi) (1) to compete; to contest; to contend; (2) to quarrel; to argue; to dispute; to be at variance; to oppose; (3) (See 争えない) (usu. in negative form) to deny (e.g. evidence); (P) [Add to Longdo]
争覇[そうは, souha] (n,vs) contending for victory; struggling for supremacy [Add to Longdo]
足切り[あしきり, ashikiri] (n) (1) Japanese children's game; (2) (sens) preliminary test to eliminate weak contenders [Add to Longdo]
挑む[いどむ, idomu] (v5m,vi) (1) to challenge; to throw down the gauntlet; to contend for; to tackle; (2) to pressure someone for sex; to woo; to make love to; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
争う[あらそう, arasou] to contend, to quarrel, to oppose [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 contend
   v 1: maintain or assert; "He contended that Communism had no
      future" [syn: {contend}, {postulate}]
   2: have an argument about something [syn: {argue}, {contend},
     {debate}, {fence}]
   3: to make the subject of dispute, contention, or litigation;
     "They contested the outcome of the race" [syn: {contest},
     {contend}, {repugn}]
   4: come to terms with; "We got by on just a gallon of gas";
     "They made do on half a loaf of bread every day" [syn:
     {cope}, {get by}, {make out}, {make do}, {contend},
     {grapple}, {deal}, {manage}]
   5: compete for something; engage in a contest; measure oneself
     against others [syn: {compete}, {vie}, {contend}]
   6: be engaged in a fight; carry on a fight; "the tribesmen
     fought each other"; "Siblings are always fighting"; "Militant
     groups are contending for control of the country" [syn:
     {contend}, {fight}, {struggle}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top