ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

contempt

K AH0 N T EH1 M P T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contempt-, *contempt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contempt(n) การดูถูก, See also: ความรู้สึกรังเกียจอย่างมาก, Syn. disdain, scorn
contempt(n) การหมิ่นประมาท, See also: การสบประมาท
contemptible(adj) น่าเหยียดหยาม, See also: ซึ่งสมควรแก่การดูถูกดูหมิ่น, Syn. despicable, worthless
contemptuous(adj) ซึ่งดูหมิ่นหรือเหยียดหยามผู้อื่น, See also: ซึ่งแสดงการดูหมิ่น, ซึ่งสบประมาท, Syn. disdainful, insulting, scornful
contemptuously(adv) อย่างดูถูกผู้อื่น, Syn. disdainfully, scornfully
contemptibility(n) การเหยียดหยาม, See also: การดูถูก, Syn. scorn, disdain

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contempt(คันเทมพทฺ') n. การดูถูก,การหมิ่นประมาท,การสบประมาท,ความขายหน้า, Syn. disdain
contemptible(คันเทมพฺ'ทะเบิล) adj. น่าดูถูก,น่าเหยียดหยาม,น่าชัง,น่ารังเกียจ., See also: contemptibility n. ดูcontemptible -Conf. contemptuous
contemptuous(คันเทมพฺ'ชุอัส) adj. น่าดูถูก,น่าชัง,น่ารังเกียจ,หยิ่งยโส,โอหัง. n., Syn. acornful, Ant. respectful

English-Thai: Nontri Dictionary
contempt(n) การดูหมิ่น,การดูถูก,การหมิ่นประมาท,การสบประมาท
contemptuous(adj) น่ารังเกียจ,น่าดูถูก,น่าชัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
contempt of Congress; Congress, contempt ofการละเมิดอำนาจรัฐสภา (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
contempt of courtการดูหมิ่นศาล, การละเมิดอำนาจศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contempt of Parliamentการละเมิดเอกสิทธิ์ของรัฐสภา (อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contempt of courtการละเมิดอำนาจศาล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
contemptFamiliarity breeds contempt.
contemptFamiliarity breeds contempt. [Proverb]
contemptHe always speaks of the government with contempt.
contemptHe is contemptuous of his boss's narrow mind.
contemptHer behavior is beneath contempt.
contemptHe seems to hold people from Kakogawa in contempt.
contemptI feel nothing but contempt for such behavior.
contemptI feel nothing but contempt for such dishonest behavior.
contemptI have a fine contempt for him.
contemptMy father is contemptuous of drunkards.
contemptShe is contemptuous of your ambition.
contemptSome artists are contemptuous of criticism.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำสบประมาท(n) contempt, See also: disdain, scorn, Syn. คำปรามาส, คำดูถูก, Example: การสะสางคดีนี้ของตำรวจทำให้สามารถลบคำสบประมาทว่าไร้น้ำยาได้
คำปรามาศ(n) contempt, See also: disdain, scorn, derision, Syn. คำดูแคลน, คำดูถูก, คำดูถูกดูแคลน, Ant. คำยกย่องชมเชย, Example: คำปรามาสของเขาทำให้ผมมีใจฮึดสู้ขึ้นมาอีกครั้ง, Count Unit: คำ
คนสารเลว(n) contemptible man, See also: vile man, Syn. คนเลว, คนชั่ว, คนเลวทรามต่ำช้า, Ant. คนดี, Example: ศาลจะต้องพิพากษาลงโทษคนสารเลวอย่างสาสมที่สุด, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่ประพฤติไม่ดีเพราะจงใจฝ่าฝืนศีลธรรม
ปรามาส(v) insult, See also: contempt, defame, slander, condemn, affront, Syn. ดูถูก, สบประมาท, ดูแคลน, ดูหมิ่น, หยาม, Example: ้เธอมุมานะทำงานจนสำเร็จเพราะคำพูดที่เขาเคยปรามาสเธอไว้
เหยียดหยัน(adv) disdainfully, See also: contemptuously, slightly, scornfully, Syn. ดูถูก, เย้ยหยัน, เหยียดหยาม, ดูถูกดูหมิ่น, Example: อดีตคู่หมั้นชายตามองคนรักเก่าอย่างเหยียดหยัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัปรีย์[apprī] (adj) EN: unpropitious ; inauspicious ; wicked ; despicable ; contemptible ; diabolical ; evil ; vicious  FR: maudit ; méprisable ; diabolique
การดูหมิ่นศาล[kān dūmin sān] (n, exp) EN: contempt of court
หมิ่นประมาทศาล[minpramāt sān] (n, exp) EN: contempt of court
ถ่อย[thǿi] (adj) EN: despicable ; vile ; low ; base ; bad ; mean ; coarse ; crude ; dirty ; contemptible ; wicked  FR: méprisable ; abject ; grivois ; paillard ; gras
หยาม[yām] (v) EN: despise ; view with contempt ; look down on  FR: mépriser ; dédaigner
หยามหน้า[yām nā] (v) EN: insult ; view with contempt ; scorn
เหยียด[yīet] (v) EN: belittle ; discriminate (against) ; look down on/upon ; slight ; insult ; abuse ; affront ; call names ; put down ; look with contempt ; hold in contempt ; be scornful of/about ; insult ; despise ; run sb. down  FR: dénigrer ; déprécier ; rabaisser ; mépriser ; dédaigner ; regarder qqn de haut ; ignorer ; manquer d'égards envers ; blesser ; offenser ; avoir du mépris pour ; sous-estimer
เหยียดหยัน[yīet-yan] (v) EN: disdain ; belittle ; hold in contempt ; look down on ; scorn ; slight  FR: dénigrer ; déprécier ; rabaisser ; mépriser ; dédaigner ; regarder qqn de haut ; ignorer ; manquer d'égards envers ; blesser ; offenser ; avoir du mépris pour ; sous-estimer
เหยียดหยัน[yīet-yan] (adv) EN: disdainfully ; contemptuously ; slightly ; scornfully  FR: avec dédain ; dédaigneusement ; avec mépris

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTEMPT K AH0 N T EH1 M P T
CONTEMPTIBLE K AH0 N T EH1 M P T AH0 B AH0 L
CONTEMPTUOUS K AH0 N T EH1 M P CH UW0 AH0 S
CONTEMPTUOUSLY K AH0 N T EH1 M P CH UW2 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contempt (n) kˈəntˈɛmpt (k @1 n t e1 m p t)
contemptible (j) kˈəntˈɛmptəbl (k @1 n t e1 m p t @ b l)
contemptuous (j) kˈəntˈɛmptʃuəʳs (k @1 n t e1 m p ch u@ s)
contemptuously (a) kˈəntˈɛmptʃuəʳsliː (k @1 n t e1 m p ch u@ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
轻视[qīng shì, ㄑㄧㄥ ㄕˋ, / ] contempt; contemptuous; despise; scorn; scornful, #14,169 [Add to Longdo]
侮蔑[wǔ miè, ㄨˇ ㄇㄧㄝˋ, ] contempt; to despise, #119,413 [Add to Longdo]
蔑称[miè chēng, ㄇㄧㄝˋ ㄔㄥ, / ] contemptuous term [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verachtung {f} | Verachtungen {pl} | jdn. mit Verachtung strafen | tiefste Verachtungcontempt | contempts | to treat sb. with contempt | sovereign contempt [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶすっと[busutto] (adv,vs) (1) (on-mim) sound of something thick and soft being pierced by something sharp and hard; (2) containing sullen anger or discontempt [Add to Longdo]
やがる[yagaru] (aux,v5r) (vulg) (after the -te form of -masu stem of a verb) verb suffix indicating hatred and contempt, or disdain for another's action [Add to Longdo]
[yo] (prt) (1) (at sentence end) indicates certainty, emphasis, contempt, request, etc.; (2) (after a noun) used when calling out to someone; (3) (in mid-sentence) used to catch one's breath or get someone's attention; (int) (4) yo!; (P) [Add to Longdo]
為腐る[しくさる, shikusaru] (v5r) (uk) (vulg) to do (indicating contempt for other person's actions) [Add to Longdo]
下目[しため, shitame] (n) downward glance; contemptuous look [Add to Longdo]
我(P);吾;吾れ(io);我れ(io)[われ(P);わ(我;吾);あれ(ok);あ(我;吾)(ok);わぬ(我;吾)(ok);わろ(我)(ok), ware (P); wa ( ware ; ware ); are (ok); a ( ware ; ware )(ok); wanu ( ware ; ware )] (pn,adj-no) (1) I; me; (2) (われ, わ only) oneself; (3) (われ, わ only) (arch) you; (pref) (4) (わ only) (arch) (also 和) prefix indicating familiarity or contempt; (P) [Add to Longdo]
我人;和人[わひと, wahito] (n) (arch) you (nuance of either deep affection or contempt) [Add to Longdo]
居る[おる, oru] (v5r,vi) (1) (uk) (hum) to be (animate); to be; to exist; (v5r,aux-v) (2) (after the -te form of a verb) verb indicating continuing action or state (i.e. to be ..ing); (3) (See やがる) (after -masu base of verb) indicates contempt or disdain for another's actions; (P) [Add to Longdo]
軽侮[けいぶ, keibu] (n,vs) contempt; scorn [Add to Longdo]
軽蔑的[けいべつてき, keibetsuteki] (adj-na) contemptuous; disdainful; scornful [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 contempt
   n 1: lack of respect accompanied by a feeling of intense
      dislike; "he was held in contempt"; "the despite in which
      outsiders were held is legendary" [syn: {contempt},
      {disdain}, {scorn}, {despite}]
   2: a manner that is generally disrespectful and contemptuous
     [syn: {contempt}, {disrespect}]
   3: open disrespect for a person or thing [syn: {contempt},
     {scorn}]
   4: a willful disobedience to or disrespect for the authority of
     a court or legislative body

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top