ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

contemplate

K AA1 N T AH0 M P L EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contemplate-, *contemplate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contemplate(vt) พิจารณา, See also: คิด, Syn. consider, envision
contemplate(vt) สังเกตอย่างพินิจพิเคราะห์, Syn. gaze at, notice

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contemplate(คอน'เทมเพลท) v. ใคร่ครวญ,ไตร่ตรอง,มุ่งหมาย,เข้าญาน, See also: contemplator n.

English-Thai: Nontri Dictionary
contemplate(vi) นึก,ไตร่ตรอง,ใคร่ครวญ,ครุ่นคิด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
contemplateHe contemplated taking a trip to Paris.
contemplateHe contemplated their plan.
contemplateThe doctor contemplated the difficult operation.
contemplateThe teacher contemplated me for a while.
contemplateWhen I contemplate the sea I feel calm.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คิดคำนึง(v) consider, See also: contemplate, think of, reflect, mediate, propose, Syn. ใคร่ครวญ, ตรอง, ครุ่นคิด, Example: การจะกระทำสิ่งใดเราจะต้องคิดคำนึงถึงในฐานะที่เป็นนักเขียนคนหนึ่งซึ่งมีชีวิตอยู่ในสังคม
คำนึง(v) consider, See also: contemplate, think of, mediate, Syn. พิจารณา, ทบทวน, นึกตรอง, Example: พรรคการเมืองทุกพรรคประกาศว่าพรรคจะคำนึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนรวมก่อน
ปรารมภ์(v) worry, See also: contemplate, be concerned, consider, ponder, be anxious, be worried, Syn. วิตก, รำพึง, ครุ่นคิด, Example: อย่าปรารมภ์ไปไย
วิเคราะห์(v) analyze, See also: contemplate, consider, Syn. พินิจพิจารณา, Example: การจับคนมาขึ้นเขียงเพื่อวิเคราะห์นั้น เราอาจจะทำได้หลายแง่หลายมุม, Thai Definition: พิจารณาอย่างละเอียด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดำริ[damri] (v) EN: contemplate ; intend ; plan  FR: avoir l'intention de ; envisager
กำหนดใจ[kamnotjai] (v) EN: intend ; concentrate ; contemplate ; determine
คำนึง[khamneung] (v) EN: think of ; meditate ; contemplate  FR: réfléchir ; méditer
คะนึง[khaneung] (v) EN: think of ; consider ; contemplate ; reflect  FR: penser à ; considérer
คิด[khit] (v) EN: think ; meditate ; imagine ; contemplate  FR: penser ; songer ; imaginer ; réfléchir
คิดคำนึง[khit khamneung] (v, exp) EN: consider ; contemplate ; think of ; reflect ; propose  FR: imaginer
วิเคราะห์[wikhrǿ] (v) EN: analyze ; consider ; ponder ; contemplate ; analyze chemically  FR: analyser ; considérer ; analyser chimiquement
วินิจฉัย[winitchai] (v) EN: judge ; make a final decision ; decide ; come to a conclusion ; adjudicate ; diagnose ; contemplate ; consider  FR: juger ; décider

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTEMPLATE K AA1 N T AH0 M P L EY2 T
CONTEMPLATED K AA1 N T AH0 M P L EY2 T IH0 D
CONTEMPLATES K AA1 N T AH0 M P L EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contemplate (v) kˈɒntəmplɛɪt (k o1 n t @ m p l ei t)
contemplated (v) kˈɒntəmplɛɪtɪd (k o1 n t @ m p l ei t i d)
contemplates (v) kˈɒntəmplɛɪts (k o1 n t @ m p l ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沉思[chén sī, ㄔㄣˊ ㄙ, ] contemplate; contemplation; meditation; ponder, #11,759 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
観じる[かんじる, kanjiru] (v1) (See 観ずる) to view; to contemplate [Add to Longdo]
観ずる[かんずる, kanzuru] (vz,vt) (See 観じる) to view; to contemplate [Add to Longdo]
企てる[くわだてる, kuwadateru] (v1,vt) to plan; to plot; to propose; to design; to intend; to contemplate; to attempt; to undertake; (P) [Add to Longdo]
思い入る[おもいいる, omoiiru] (v5r) to ponder; to contemplate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 contemplate
   v 1: look at thoughtfully; observe deep in thought; "contemplate
      one's navel"
   2: consider as a possibility; "I contemplated leaving school and
     taking a full-time job"
   3: think intently and at length, as for spiritual purposes; "He
     is meditating in his study" [syn: {study}, {meditate},
     {contemplate}]
   4: reflect deeply on a subject; "I mulled over the events of the
     afternoon"; "philosophers have speculated on the question of
     God for thousands of years"; "The scientist must stop to
     observe and start to excogitate" [syn: {chew over}, {think
     over}, {meditate}, {ponder}, {excogitate}, {contemplate},
     {muse}, {reflect}, {mull}, {mull over}, {ruminate},
     {speculate}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top