ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

consumption

K AH0 N S AH1 M P SH AH0 N   
73 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -consumption-, *consumption*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
consumption[N] การใช้หมดไป, Syn. expenditure, using up
consumption[N] การบริโภค, Syn. ingestion, intake, uptake
consumption[N] ปริมาณการบริโภค

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
consumption(คันซัมพฺ'เชิน) n. การบริโภค,การเผาผลาญ,การใช้สินค้าหรือการบริการที่มีค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่แลกเปลี่ยนได้,วัณโรค,โรคที่ทำให้ร่างกายเสื่อมโทรม, Syn. consuming,utilization

English-Thai: Nontri Dictionary
consumption(n) การบริโภค,วัณโรคปอด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
consumption๑. วัณโรค [มีความหมายเหมือนกับ phthisis ๑ และ tuberculosis]๒. การบริโภค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
consumptionการบริโภค [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
consumption taxภาษีโภคภัณฑ์ [ดู use tax] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consumptionการบริโภค [เศรษฐศาสตร์]
Consumptionโภคยกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Consumption (Economics)บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์) [TU Subject Heading]
Consumption functionพันธภาพการบริโภค [เศรษฐศาสตร์]
Consumption functionฟังก์ชันการบริโภค [เศรษฐศาสตร์]
Consumption policyนโยบายการบริโภค [เศรษฐศาสตร์]
Consumption taxภาษีการบริโภค [เศรษฐศาสตร์]
Consumptionper capitaการบริโภคต่อหัว [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There is enough fuel on board for a Iow consumption route that will enable Discovery to return in 28 months.มีเชื้อเพลิงเพียงพอบนกระดาน สำหรับ เส้นทางการบริโภคต่ำที่จะช่วย ให้ ดิสคัเฟอรีที่จะกลับมาใน 28 เดือน 2010: The Year We Make Contact (1984)
The Discovery has enough fuel for a Iow consumption trajectory.ดิสคัเฟอรีน้ำมันเชื้อเพลิงมี เพียงพอ สำหรับวิถีการบริโภคต่ำ 2010: The Year We Make Contact (1984)
The Leonov has enough fuel for a Iow consumption trajectory that will arrive 12 months earlier.ลีอนอฟ มีเชื้อเพลิงเพียงพอ สำหรับวิถีการบริโภคต่ำ ที่จะมาถึง 12 เดือนก่อนหน้านี้ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Like his study on the benefits of tobacco consumption.เรื่องประโยชน์ของการสูบบุหรี่ของท่าน The Time Machine (2002)
You have to focus them on the insignificant things of life like fashionable consumption.คุณต้องหันเหความสนใจของประชาชน ให้พุ่งไปที่สิ่งไร้สาระในชีวิต เช่น การบริโภคแฟชั่น The Corporation (2003)
He wants you to. it's like he's Tell him I have consumption.เขาชอบนาย แล้วฉันจะไปเพื่อ? Eating Out (2004)
Has your recent alcohol consumption increased?หลังๆ มานี่ ดื่มมากขึ้นหรือเปล่า? Just Like Heaven (2005)
This is not caused by wind damage or alcohol consumption.นี่ไม่ใช่ความเสียหายที่เกิดจากลมหรือการบริโภคสุรา An Inconvenient Truth (2006)
The power consumption is off the charts.การบริโภคพลังงานสูงเกินขีดจำกัด Live Free or Die Hard (2007)
misappropriation of the home theater room, after hours consumption of alcohol.การใช้ห้อง โฮมเธียร์เตอร์ในทางที่ผิด ชัวโมงที่แล้ว Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
The fat lady was just about to die of consumption.หญิงอ้วนตายเพราะกินจุ WarGames: The Dead Code (2008)
No spring escapes the demands of agriculture, which accounts for 70% of humanity's water consumption.ไม่มีน้ำสักหยดที่หลุดรอดการเกษตรไปได้ ซึ่งเป็นปริมาณ 70% ของการบริโภคน้ำของมนุษย์ Home (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
consumptionA 5% consumption tax is levied on most goods and services in Japan.
consumptionA 5% consumption tax is levied on purchases of most goods and services.
consumptionAlcohol consumption is increasing every year.
consumptionDisposable income is what counts for the level of personal consumption.
consumptionIn general people were against the consumption tax.
consumptionJapan's consumption of rice is decreasing.
consumptionMany consumers rose up against the consumption tax.
consumptionMany of us are hostile to the consumption tax.
consumptionThe consumption tax is now 5 percent in Japan.
consumptionThe price doesn't include consumption tax.
consumptionThe price includes the consumption tax.
consumptionThe reduced price of luxury goods is just window dressing to make the new consumption tax look better.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชีวจิต[N] bio-organic consumption, See also: consumption based on bio-organic foods, Example: ชีวจิต เป็นวิถีการดำรงชีวิต และการบริโภคอาหารที่เน้นความเป็นธรรมชาติ, Thai definition: การดำรงชีวิตโดยใช้ธรรมชาติเป็นหลัก
ความสิ้นเปลือง[N] wastage, See also: consumption, spending, Example: ในส่วนของฝ่ายค้านมองว่าการทุบตึกเพื่อสร้างใหม่เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินในช่วงที่เม็ดเงินมีจำกัด, Thai definition: การหมดไปสิ้นไปโดยใช่เหตุ, การใช้หมดไปสิ้นไปเกินควร
เครื่องอุปโภคบริโภค[N] consumer goods, See also: consumption goods, consumable goods, consumables, Syn. ของกินของใช้, Ant. สินค้าที่ใช้ในการลงทุน, Example: เครื่องอุปโภคบริโภคจะมีราคาสูงขึ้นทุกครั้งที่มีการเพิ่มเงินเดือนข้าราชการ, Thai definition: สิ่งของสำหรับกินหรือใช้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การบริโภค [n.] (kān børiphōk) EN: consumption   FR: consommation [f]
การบริโภคเหล้า[n. exp.] (kān børiphōk lao) EN: liquor consumption   FR: consommation d'alcool [f]
การบริโภคภายในประเทศ[n. exp.] (kān børiphōk phāinai prathēt) EN: local consumption ; domestic consumption   FR: consommation intérieure [f]
การบริโภคพลังงาน[n. exp.] (kān børiphōk phalang-ngān) EN: energy consumption   
การบริโภคยาสูบ[n. exp.] (kān børiphōk yāsūp) EN: tobacco consumption   FR: consommation de tabac [f]
การใช้ทุน[n. exp.] (kān chai thun) EN: capital consumption   
การควบคุมการบริโภคเหล้า[n. exp.] (kān khūapkhum kān børiphōk lao) EN: liquor-consumption control   
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน[n. exp.] (kān uppaphōkbøriphōk phāk ēkkachon) EN: private consumption   
ค่าใช้จ่าย[n.] (khāchaijāi) EN: expenses ; expenditure ; cost ; charge ; disbursement ; expense allowance ; fee ; charge ; consumption ; allocation   FR: coût [m] ; dépense [f] ; montant [m] ; déboursement [m] ; charge [f]
ภาษีโภคภัณฑ์[n. exp.] (phāsī phōkkhaphan) EN: consumption tax ; use tax ; excise duty   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSUMPTION    K AH0 N S AH1 M P SH AH0 N
CONSUMPTION    K AH0 N S AH1 M SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
consumption    (n) kˈənsˈʌmpʃən (k @1 n s uh1 m p sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
消费税[xiāo fèi shuì, ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ ㄕㄨㄟˋ, / ] consumption tax; sales tax, #15,648 [Add to Longdo]
消费资料[xiāo fèi zī liào, ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ ㄗ ㄌㄧㄠˋ, / ] consumption data [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alkoholkonsum {m}consumption of alcohol [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] (n) {comp} environmentally friendly computer (e.g. low power consumption) (wasei [Add to Longdo]
コンサンプション[, konsanpushon] (n) consumption [Add to Longdo]
マスコンサンプション[, masukonsanpushon] (n) mass consumption [Add to Longdo]
一般消費税[いっぱんしょうひぜい, ippanshouhizei] (n) general consumption tax [Add to Longdo]
過ごす(P);過す[すごす, sugosu] (v5s,vt) (1) to pass (time); to spend; (2) to overdo (esp. of one's alcohol consumption); to drink (alcohol); (3) (arch) to take care of; to support; (suf,v5s) (4) to overdo; to do too much; (5) to ... without acting on it; (P) [Add to Longdo]
過剰消費[かじょうしょうひ, kajoushouhi] (n) over-consumption [Add to Longdo]
過剰摂取[かじょうせっしゅ, kajousesshu] (n,vs) overdose; excessive consumption [Add to Longdo]
外需[がいじゅ, gaiju] (n) foreign consumption; (P) [Add to Longdo]
強い肴[しいざかな, shiizakana] (n) (See 懐石料理・1) side dish served in order to encourage the consumption of alcohol (kaiseki cuisine) [Add to Longdo]
原単位[げんたんい, gentan'i] (n) output level (e.g. in manufacturing); consumption rate (e.g. fuel, power); intensity [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] environmentally friendly computer (e.g. low power consumption) [Add to Longdo]
消費電力[しょうひでんりょく, shouhidenryoku] power consumption [Add to Longdo]
低消費電力[ていしょうひでんりょく, teishouhidenryoku] low power consumption [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 consumption
   n 1: the process of taking food into the body through the mouth
      (as by eating) [syn: {consumption}, {ingestion}, {intake},
      {uptake}]
   2: involving the lungs with progressive wasting of the body
     [syn: {pulmonary tuberculosis}, {consumption}, {phthisis},
     {wasting disease}, {white plague}]
   3: (economics) the utilization of economic goods to satisfy
     needs or in manufacturing; "the consumption of energy has
     increased steadily" [syn: {consumption}, {economic
     consumption}, {usance}, {use}, {use of goods and services}]
   4: the act of consuming something [syn: {consumption}, {using
     up}, {expenditure}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top