ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

consultative

K AH0 N S AH1 L T AH0 T IH0 V   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -consultative-, *consultative*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
consultative(adj) ที่เกี่ยวกับการปรึกษา, Syn. davisory, consulting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
consultative(คันซัล'ทะทิฟว) adj. เกี่ยวกับการปรึกษา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้างอิง[āng-ing] (adj) EN: referable ; quotable ; consultative ; alleged

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSULTATIVE K AH0 N S AH1 L T AH0 T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
consultative (j) kˈənsˈʌltətɪv (k @1 n s uh1 l t @ t i v)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
咨询[zī xún, ㄗ ㄒㄩㄣˊ, / ] consultative; advisory, #1,837 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
国際電信電話諮問委員会[こくさいでんしんでんわしもんいいんかい, kokusaidenshindenwashimon'iinkai] (n) International Telegraph and Telephone Consultative Committee; CCITT [Add to Longdo]
諮問機関[しもんきかん, shimonkikan] (n) consultative body; advisory committee; advisory organ [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
国際電信電話諮問委員会[こくさいでんしんでんわしもんいいんかい, kokusaidenshindenwashimon'iinkai] Consultative Committee International for Telegraphy and Telephony, CCITT [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 consultative
   adj 1: giving advice; "an advisory memorandum", "his function
       was purely consultative" [syn: {advisory},
       {consultative}, {consultatory}, {consultive}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top