ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

consult

K AH0 N S AH1 L T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -consult-, *consult*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
consult(vt) ค้นหาข้อมูล
consult(vi) ทำงานให้คำปรึกษา
consult(vi) ปรึกษา, See also: ขอคำปรึกษา, ขอความคิดเห็น, ปรึกษาหารือ
consult(vt) ปรึกษา, See also: ขอคำปรึกษา, ขอความคิดเห็น, ปรึกษาหารือ, Syn. ask the advice of
consultant(n) ผู้ให้คำปรึกษา, Syn. adviser, advisor
consulting(n) การให้คำปรึกษา
consulting(adj) เกี่ยวกับการให้คำปรึกษา, See also: เกี่ยวกับผู้ให้คำปรึกษา, Syn. davisory, consultative
consulting(adj) ซึ่งให้คำปรึกษา
consult with(phrv) ปรึกษา, See also: หารือ
consult with(phrv) พบอย่างเป็นทางการ, Syn. advise with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
consult(คันซัลทฺ') {consulted,consulting,consults} v. ปรึกษา,หารือ,ขอความเห็น,ปรึกษาหมอ,พิจารณา,ปรึกษากับตรวจ,ค้น n. (คอน'ซัลทฺ,คันซัลทฺ') การปรึกษา, See also: consultable adj. ดูconsult consulter n., Syn. confer
consultant(คันซัล'เทินทฺ) n. ผู้ขอคำปรึกษา,ผู้ให้คำปรึกษา,นายแพทย์ที่ปรึกษา, See also: consultancy n.
consultation(คันซัลเท'เชิน) n. การปรึกษา,การประชุมปรึกษาหารือ
consultative(คันซัล'ทะทิฟว) adj. เกี่ยวกับการปรึกษา
consulting(คันซัล'ทิง) adj. เป็นที่ปรึกษา

English-Thai: Nontri Dictionary
consult(vt) ปรึกษาหารือ,พิจารณา,ขอความเห็น
consultation(n) การปรึกษาหารือ,การพิจารณา,การประชุม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
consultantที่ปรึกษา (ทางวิชาชีพ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
consultary responseความเห็นของศาลในกรณีพิเศษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consultantผู้รับจ้างให้บริการ, Example: ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้รับจ้างทำการบำบัด น้ำเสีย หรือกำจัดของเสีย หรือตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม [สิ่งแวดล้อม]
Consultantsที่ปรึกษา [TU Subject Heading]
Consulting engineersวิศวกรที่ปรึกษา [TU Subject Heading]
Consulting firmsบริษัทที่ปรึกษา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
consultBrian barely has enough money so he consulted his parents.
consultHe consulted with some of the staff on the matter.
consultHe folded his paper, consulting his watch.
consultHe has nobody to consult.
consultHe is proud of not having consulted a doctor.
consultHe is proud of the fact that he has never consulted a doctor in his life.
consultHow about consulting a doctor and getting sedatives prescribed?
consultI consulted him about the matter.
consultI consulted him relative to the subject.
consultI consulted with my father about the plan.
consultI consulted with my sister.
consultI consulted with my sister about my marriage.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หารือ(v) consult, See also: counsel, confer, Syn. ปรึกษา, ปรึกษาหารือ, ขอความเห็น, Example: ข้าพเจ้าเอาความข้อนี้ไปหารือท่าน ขอให้ท่านรับเป็นนายก
การปรึกษาหารือ(n) consulting, See also: taking counsel with, conferring with, Syn. การปรึกษา, การหารือ, การขอความเห็น, Example: โครงการนี้เขาทำโดยพลการโดยไม่มีการปรึกษาหารือใครทั้งนั้น, Thai Definition: การขอความเห็นแนะนำ, การพิจารณาหารือกัน, การพิจารณาอภิปรายกัน
ผู้ชี้แนะ(n) adviser, See also: consultant, counselor, mentor, Syn. ผู้แนะนำ, ผู้ชี้นำ, Example: ครูเป็นผู้ชี้แนะกวีและนักเขียนรุ่นใหม่ด้วยข้อเตือนใจอันเฉียบคม, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่แนะแนวทางให้ทำหรือให้ปฏิบัติไปในแนวทางนั้น
ปรึกษาหารือ(v) consult, See also: confer with, take/seek advice, discuss, take counsel with, Syn. หารือ, ปรึกษา, ขอความเห็น, ขอคำแนะนำ, พิจารณาหารือ, Example: พรรคฝ่ายค้านปรึกษาหารือกันเรื่องเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
ปรึกษา(v) consult, See also: confer with, take/seek advice, discuss, take counsel with, Syn. หารือ, ขอความเห็น, ขอคำแนะนำ, พิจารณาหารือ, Example: คนไทยเริ่มปรึกษาจิตแพทย์มากยิ่งขึ้น
ที่ปรึกษา(n) adviser, See also: consultant, counselor, counselor, advisor, Count Unit: คน, ท่าน
กุนซือ(n) consultant, See also: advisor, adviser, Syn. ที่ปรึกษา, Example: ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านต่างระดมกุนซือเข้าช่วยในศึกอภิปรายครั้งนี้, Notes: (จีน)
ผู้ให้คำปรึกษา(n) consultant, See also: adviser

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้างอิง[āng-ing] (v) EN: refer (to) ; cite ; quote ; consult ; claim ; allege  FR: citer ; se référer (à)
อ้างอิง[āng-ing] (adj) EN: referable ; quotable ; consultative ; alleged
บริษัทที่ปรึกษา[børisat thīpreuksā] (n, exp) EN: consultancy firm  FR: société de conseil [f]
ดู[dū] (v) EN: look ; watch ; see  FR: regarder ; voir ; observer ; consulter
หารือ[hāreū] (v) EN: consult ; counsel ; confer  FR: consulter ; discuter
การหารือ[kān hāreū] (n) EN: consulting
การลงประชามติ[kān long prachāmati] (n, exp) EN: referendum  FR: référendum [m] ; consultation populaire [f]
การออกเสียงประชามติ[kān øksīeng prachāmati] (n, exp) EN: referendum  FR: référendum [m] ; consultation populaire [f]
การปรึกษา[kān preuksā] (n) EN: consultation ; consulting
การปรึกษาหารือ[kān preuksāhāreū] (n) EN: consultation ; consulting

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSULT K AH0 N S AH1 L T
CONSULTS K AH0 N S AH1 L T S
CONSULTED K AH0 N S AH1 L T AH0 D
CONSULTED K AH0 N S AH1 L T IH0 D
CONSULTANT K AH0 N S AH1 L T AH0 N T
CONSULTING K AH0 N S AH1 L T IH0 NG
CONSULTANTS K AH0 N S AH1 L T AH0 N T S
CONSULTANCY K AH0 N S AH1 L T AH0 N S IY0
CONSULTATION K AA2 N S AH0 L T EY1 SH AH0 N
CONSULTATIVE K AH0 N S AH1 L T AH0 T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
consult (v) kˈənsˈʌlt (k @1 n s uh1 l t)
consults (v) kˈənsˈʌlts (k @1 n s uh1 l t s)
consulted (v) kˈənsˈʌltɪd (k @1 n s uh1 l t i d)
consultant (n) kˈənsˈʌltənt (k @1 n s uh1 l t @ n t)
consulting (v) kˈənsˈʌltɪŋ (k @1 n s uh1 l t i ng)
consultants (n) kˈənsˈʌltənts (k @1 n s uh1 l t @ n t s)
consultation (n) kˌɒnsltˈɛɪʃən (k o2 n s l t ei1 sh @ n)
consultative (j) kˈənsˈʌltətɪv (k @1 n s uh1 l t @ t i v)
consultations (n) kˌɒnsltˈɛɪʃənz (k o2 n s l t ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
咨询[zī xún, ㄗ ㄒㄩㄣˊ, / ] consultative; advisory, #1,837 [Add to Longdo]
参考[cān kǎo, ㄘㄢ ㄎㄠˇ, / ] consultation; reference; to consult; to refer, #2,844 [Add to Longdo]
请教[qǐng jiào, ㄑㄧㄥˇ ㄐㄧㄠˋ, / ] consult, #10,737 [Add to Longdo]
[zī, ㄗ, ] consult, #24,906 [Add to Longdo]
[shěn, ㄕㄣˇ, / ] consult, #28,615 [Add to Longdo]
[zī, ㄗ, / ] consult, #31,207 [Add to Longdo]
[què, ㄑㄩㄝˋ, ] consult; knock; beat [Add to Longdo]
谘询[zī xún, ㄗ ㄒㄩㄣˊ, / ] consultation; to consult; to inquire [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンサル;コンシル[konsaru ; konshiru] (n) (1) (コンサル only) (abbr) (See コンサルテイション) consultation; consulting; (2) consul [Add to Longdo]
コンサルタンツ[konsarutantsu] (n) consultants [Add to Longdo]
コンサルタント[konsarutanto] (n) (1) consultant; (2) concertante (music); (P) [Add to Longdo]
コンサルタントエンジニア[konsarutantoenjinia] (n) consultant engineer [Add to Longdo]
コンサルテーション;コンサルテイション[konsarute-shon ; konsaruteishon] (n) consultation [Add to Longdo]
コンサルティング[konsaruteingu] (n) consulting; (P) [Add to Longdo]
コンサルティングセールス[konsaruteinguse-rusu] (n) consulting sales [Add to Longdo]
ビジネスコンサルタント[bijinesukonsarutanto] (n) business consultant [Add to Longdo]
マネージメントコンサルタント[mane-jimentokonsarutanto] (n) management consultant [Add to Longdo]
医者に掛かる;医者にかかる[いしゃにかかる, ishanikakaru] (exp,v5r) to consult a doctor [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
国際電信電話諮問委員会[こくさいでんしんでんわしもんいいんかい, kokusaidenshindenwashimon'iinkai] Consultative Committee International for Telegraphy and Telephony, CCITT [Add to Longdo]
国際無線通信諮問委員会[こくさいむせんつうしんしもんいいんかい, kokusaimusentsuushinshimon'iinkai] Comite Consultatif International des Radiocommunications, CCIR [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 consult
   v 1: get or ask advice from; "Consult your local broker"; "They
      had to consult before arriving at a decision" [syn:
      {consult}, {confer with}]
   2: seek information from; "You should consult the dictionary";
     "refer to your notes" [syn: {consult}, {refer}, {look up}]
   3: have a conference in order to talk something over; "We
     conferred about a plan of action" [syn: {confer},
     {confabulate}, {confab}, {consult}]
   4: advise professionally; "The professor consults for industry"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top