ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

construes

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -construes-, *construes*, construe
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
construes (v) kˈənstrˈuːz (k @1 n s t r uu1 z)
construe (v) kˈənstrˈuː (k @1 n s t r uu1)
construct (v) kˈənstrˈʌkt (k @1 n s t r uh1 k t)
construed (v) kˈənstrˈuːd (k @1 n s t r uu1 d)
constructs (v) kˈənstrˈʌkts (k @1 n s t r uh1 k t s)
construing (v) kˈənstrˈuːɪŋ (k @1 n s t r uu1 i ng)
constructed (v) kˈənstrˈʌktɪd (k @1 n s t r uh1 k t i d)
constructor (n) kˈənstrˈʌktər (k @1 n s t r uh1 k t @ r)
misconstrue (v) mˌɪskənstrˈuː (m i2 s k @ n s t r uu1)
reconstruct (v) rˌiːkənstrˈʌkt (r ii2 k @ n s t r uh1 k t)
constructing (v) kˈənstrˈʌktɪŋ (k @1 n s t r uh1 k t i ng)
construction (n) kˈənstrˈʌkʃən (k @1 n s t r uh1 k sh @ n)
constructive (j) kˈənstrˈʌktɪv (k @1 n s t r uh1 k t i v)
constructors (n) kˈənstrˈʌktəz (k @1 n s t r uh1 k t @ z)
misconstrued (v) mˌɪskənstrˈuːd (m i2 s k @ n s t r uu1 d)
misconstrues (v) mˌɪskənstrˈuːz (m i2 s k @ n s t r uu1 z)
reconstructs (v) rˌiːkənstrˈʌkts (r ii2 k @ n s t r uh1 k t s)
constructions (n) kˈənstrˈʌkʃənz (k @1 n s t r uh1 k sh @ n z)
misconstruing (v) mˌɪskənstrˈuːɪŋ (m i2 s k @ n s t r uu1 i ng)
reconstructed (v) rˌiːkənstrˈʌktɪd (r ii2 k @ n s t r uh1 k t i d)
constructional (j) kˈənstrˈʌkʃənl (k @1 n s t r uh1 k sh @ n l)
constructively (a) kˈənstrˈʌktɪvliː (k @1 n s t r uh1 k t i v l ii)
reconstructing (v) rˌiːkənstrˈʌktɪŋ (r ii2 k @ n s t r uh1 k t i ng)
reconstruction (n) rˌiːkənstrˈʌkʃən (r ii2 k @ n s t r uh1 k sh @ n)
unconstructive (j) ˌʌnkənstrˈʌktɪv (uh2 n k @ n s t r uh1 k t i v)
misconstruction (n) mˌɪskənstrˈʌkʃən (m i2 s k @ n s t r uh1 k sh @ n)
reconstructions (n) rˌiːkənstrˈʌkʃənz (r ii2 k @ n s t r uh1 k sh @ n z)
misconstructions (n) mˌɪskənstrˈʌkʃənz (m i2 s k @ n s t r uh1 k sh @ n z)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
construe(vt) ตีความ, See also: มีความหมายว่า, Syn. interpret
construe(vi) วิเคราะห์ (ประโยคหรือข้อความ)
construe(vt) วิเคราะห์ (ประโยคหรือข้อความ)
construct(vt) ผูกเรื่อง, See also: ผูกประโยค, สร้างประโยค
construct(vt) สร้าง, See also: ก่อ, Syn. build, make
constructor(n) ผู้สร้าง
construe as(phrv) ทำให้อนุมานว่า, See also: ทำให้เข้าใจว่า, ทำให้ตีความได้ว่า
misconstrue(vt) เข้าใจความหมายผิด, See also: แปลผิด, ตีความหมายผิด, Syn. misinterpret, misconceive, misread, Ant. understand, perceive, apprehend
reconstruct(vt) สร้างใหม่
construct of(phrv) สร้างจาก, See also: สร้างด้วย, Syn. construct out of
construction(n) การก่อสร้าง, See also: การปลูกสร้าง, Syn. building
construction(n) การคิดค้น
construction(n) การตีความ, Syn. interpretation
construction(n) คำหรือวลีที่ผูกขึ้น, Syn. expression, grammatical construction
construction(n) โครงสร้าง, Syn. structure
construction(n) สิ่งปลูกสร้าง
constructive(adj) ที่เกี่ยวกับโครงสร้าง
constructive(adj) ที่ช่วยให้พัฒนาขึ้น, See also: ที่เป็นไปในทางสร้างสรรค์, Syn. formative, positive
construe with(phrv) ใช้คำร่วมกับ (คำอื่น), Syn. collocate with
construct from(phrv) สร้างจาก, See also: สร้างด้วย
reconstruction(n) การสร้างใหม่, Syn. rebuilding, remodeling, reorganization
reconstructive(adj) ซึ่งสร้างขึ้นใหม่
misconstruction(n) การแปลความหมายผิด, See also: การเข้าใจผิด, Syn. distortion, misunderstanding
construct out of(phrv) สร้างจาก, See also: สร้างด้วย, Syn. construct of
reconstruct from(phrv) สร้างใหม่ (ให้เหมือน), See also: สร้างจาก
under construction(idm) กำลังซ่อมแซม, See also: กำลังสร้าง
put a construction on(idm) ตีความ, See also: แปลความ, Syn. place on
place a construction on(idm) ตัดสินความหมายของ, Syn. put on
grammatical construction(n) โครงสร้างไวยากรณ์, Syn. structure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
construct(คันสทรัคทฺ') {constructed,constructing,constructs} vt. สร้าง,ผูกเรื่อง. n. (คอน'สทรัคทฺ) สิ่งปลูกสร้าง,ความนึกคิดที่ก่อขึ้น., See also: constructor, constructer n. constructible adj., Syn. build, Ant. destroy
construction(คันสทรัค'เชิน) n. การก่อสร้าง,สิ่งปลูกสร้าง,การผูกประโยคหรือคำ,คำหรือวลีที่ผูกขึ้น, Syn. formation, Ant. destruciton
constructionistn. ผู้วิเคราะห์หรือแปล,ผู้ตีความหมาย, See also: constructionism n.
constructive(คันสทรัค'ทิฟว) adj. ซึ่งสร้างสรรค์,เกี่ยวกับการก่อสร้าง,เกี่ยวกับการตีความ,เกี่ยวกับการอนุมาน, See also: constructiveness n. ดูconstructive, Syn. affirmative
construe(คันสทรู') {construed,construing,construes} v.,n. (การ) อธิบาย,ชี้แจง,ตีความอนุมาน,แปล,วิเคราะห์,ผูกประโยค.
misconstrue(มิสคันสทรู'`) vt. เข้าใจผิด,แปลผิด
reconstruct(รีคันสทรัคทฺ') vt. สร้างใหม่,ก่อสร้างใหม่,ประกอบใหม่,ประกอบเรื่องจากข้อมูล,ฟื้นฟู, See also: reconstructible adj. reconstructor n., Syn. remodel

English-Thai: Nontri Dictionary
construct(vt) สร้าง,ตั้ง,ทำ,ก่อ,ก่อสร้าง,ผูกเรื่อง
construction(n) การสร้าง,การก่อ,การตั้ง,การทำ,สิ่งก่อสร้าง
constructive(adj) เกี่ยวกับการสร้าง,เกี่ยวกับการทำ,เกี่ยวกับการก่อสร้าง
construe(n) การตีความ,การวิเคราะห์ประโยค,การอนุมาน,การอธิบาย
construe(vt) แปลความ,บรรยาย,อธิบาย,ขยายความ,ชี้แจง,ตีความ,วิเคราะห์
misconstrue(vt) เข้าใจผิด,ตีความผิด,แปลความผิด,วินิจฉัยผิด
reconstruct(vt) ประกอบใหม่,สร้างใหม่,ปะติดปะต่อใหม่
reconstruction(n) การประกอบใหม่,การสร้างใหม่,การฟื้นฟู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
possession, constructiveสิทธิครอบครองที่ครอบคลุมถึง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plastic and reconstructive surgeryศัลยกรรมตกแต่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
literal construction; literal methodวิธีตีความตามตัวอักษร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
literal method; literal constructionวิธีตีความตามตัวอักษร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rural reconstruction; reconstruction, ruralการบูรณะชนบท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reconstructionการบูรณะ, การปฏิสังขรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reconstruction of companyการโอนสินทรัพย์ไปบริษัทใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reconstruction, rural; rural reconstructionการบูรณะชนบท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reconstructionการประกอบให้คืนสภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reconstructionการบูรณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
standard constructionสิ่งปลูกสร้างมาตรฐาน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
statutes, construction ofการตีความบทกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
surgery, plastic and reconstructiveศัลยกรรมตกแต่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strict constructionการตีความอย่างเคร่งครัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
strict constructionการตีความโดยเคร่งครัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
standard of constructionมาตรฐานสิ่งปลูกสร้าง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
monocoque; integral construction; unitary construction; unitized body; unitized constructionตัวถังแบบไร้โครง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
constructive engagementปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
constructive evictionการขับไล่ผู้เช่าโดยทางอ้อม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constructive fraudการกระทำที่ถือเป็นการฉ้อฉล [ดู legal fraud] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constructive interferenceการแทรกสอดเสริม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
constructive possessionสิทธิครอบครองที่ครอบคลุมถึง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constructive total lossความเสียหายที่เสมือนเสียหายสิ้นเชิง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
constructivismลัทธิเค้าโครง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constructorตัวสร้าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
constructionการตีความตามเจตนารมณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
constructionการตีความตามเจตนารมณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
construction๑. การสร้าง๒. บทสร้าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
construction of documentการตีความเอกสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
construction of statutesการตีความบทกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constructive๑. โดยนัยแห่งกฎหมาย๒. ซึ่งเป็นผลแห่งการตีความกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constructive contractสัญญาที่เกิดขึ้นโดยผลแห่งกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constructive deliveryการส่งมอบโดยปริยาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constructive desertionการละทิ้งร้างคู่สมรสโดยนัยแห่งกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constructive dilemmaทวิบถสร้างเสริม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
data reconstructionการสร้างข้อมูลขึ้นใหม่ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fan class of constructionชั้นสร้างพัดลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
integral construction; monocoque; unitary construction; unitized body; unitized constructionตัวถังแบบไร้โครง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
non-standard constructionสิ่งปลูกสร้างไม่ได้มาตรฐาน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
unitary construction; integral construction; monocoque; unitized body; unitized constructionตัวถังแบบไร้โครง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
unitized body; integral construction; monocoque; unitary construction; unitized constructionตัวถังแบบไร้โครง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
unitized construction; integral construction; monocoque; unitary construction; unitized bodyตัวถังแบบไร้โครง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Economic reconstructionการบูรณะเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Construction industryอุตสาหกรรมการก่อสร้าง [เศรษฐศาสตร์]
Constructionการก่อสร้าง [เศรษฐศาสตร์]
Construction interestดอกเบี้ยระหว่างก่อสร้าง [เศรษฐศาสตร์]
Constructed wetlandsบึงประดิษฐ์, Example: ระบบบำบัดน้ำเสียที่สร้างขึ้นเลียนแบบบึงธรรมชาติมีระดับน้ำไม่ลึกนัก และปลูกพืชน้ำ เช่น กก แฝก บัว ธูปฤาษี และจอก แหน ไว้เป็นปัจจัยหนึ่งในการบำบัดน้ำเสีย [สิ่งแวดล้อม]
Concrete constructionงานคอนกรีต [TU Subject Heading]
Constructionการประกอบ [TU Subject Heading]
Construction and demolition debrisขยะจากการก่อสร้างและรื้อถอน [TU Subject Heading]
Construction contractsสัญญาการก่อสร้าง [TU Subject Heading]
Construction equipmentอุปกรณ์ก่อสร้าง [TU Subject Heading]
Construction equipment industryอุตสาหกรรมอุปกรณ์ก่อสร้าง [TU Subject Heading]
Construction industryอุตสาหกรรมการก่อสร้าง [TU Subject Heading]
Construction workersคนงานก่อสร้าง [TU Subject Heading]
Constructivism (Architecture)ทฤษฎีแนวคิด (สถาปัตยกรรม) [TU Subject Heading]
Constructivism (Art)ทฤษฎีแนวคิด (ศิลปะ) [TU Subject Heading]
Constructivism (Education)ทฤษฎีแนวคิด (การศึกษา) [TU Subject Heading]
Constructivism (Philosophy)ทฤษฎีแนวคิด (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Constructivism (Psychology)ทฤษฎีแนวคิด (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Convention Relation to Registration of Rights in Respect of Vessels under Construction, 1967อนุสัญญาว่าด้วยการจดทะเบียนซึ่งสิทธิบางประการของเรือที่อยู่ระหว่างการต่อ (ค.ศ. 1967) [TU Subject Heading]
Design and constructionการออกแบบและการสร้าง [TU Subject Heading]
Glass constructionงานกระจก [TU Subject Heading]
House constructionการสร้างบ้าน [TU Subject Heading]
Interpretation and constructionการตีความและการแปลความหมาย [TU Subject Heading]
Precast concrete constructionโครงสร้างคอนกรีตหล่อสำเร็จรุป [TU Subject Heading]
Prestressed concrete constructionโครงสร้างคอนกรีตอัดแรง [TU Subject Heading]
Reinforced concrete constructionโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก [TU Subject Heading]
Repair and reconstructionการซ่อมแซมและการสร้างใหม่ [TU Subject Heading]
Road construction contractsสัญญาการก่อสร้างทาง [TU Subject Heading]
Road construction industryอุตสาหกรรมการก่อสร้างทาง [TU Subject Heading]
Road construction workersคนงานก่อสร้างทาง [TU Subject Heading]
Sandwich constructionการก่อสร้างด้วยแผ่นวัสดุประกบ [TU Subject Heading]
Underground constructionการก่อสร้างใต้ดิน [TU Subject Heading]
Other Construction Mineralsกลุ่มแร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง, Example: กลุ่มแร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ได้แก่ - หินไนส์ พบในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - หินแกรนิต พบในจังหวัดนครสวรรค์ ตาก อุทัยธานี เพชรบูรณ์ เลย นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี กาญจนบุรี จันทบุรี สุพรรณบุรี - หินอ่อน พบทั่วไปในบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครราชสีมา และภาคใต้ที่จังหวัดยะลา [สิ่งแวดล้อม]
Construction Wasteของเสีย (จาก) สิ่งก่อสร้าง, Example: ขยะที่เกิดจากการก่อสร้าง เช่น อิฐ ไม้ เหล็ก [สิ่งแวดล้อม]
Construction Workerคนงานก่อสร้าง, Example: ผู้ซึ่งตกลงทำงานก่อสร้างให้แก่นายจ้างหรือผู้ ว่าจ้าง เพื่อรับจ้างไม่ว่าจะเป็นผู้รับค่าจ้างด้วยตนเองหรือไม่ก็ตาม และให้หมายรวมถึงบุคคลในครอบครัวของคนงานก่อสร้างด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Constructionงานก่อสร้าง, Example: การประกอบการเกี่ยวกับการก่อสร้างทุกประเภท ซึ่งหมายความรวมถึงการดัดแปลง ซ่อมแซม หรือรื้อถอนสิ่งก่อสร้างนั้นๆ ด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Construction Popertyวัสดุก่อสร้างและสิ่งของ, Example: วัสดุก่อสร้างที่ถูกรื้อถอน รวมทั้งสิ่งของ ที่ขนออกจากอาคารส่วนที่มีการรื้อถอน [สิ่งแวดล้อม]
constructive engagementการเกี่ยวพันอย่างสร้างสรรค์ [การทูต]
constructive interventionการแทรกแซงอย่างสร้างสรรค์ [การทูต]
International Bank for Reconstruction and Developmentธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนา เป็นที่รู้จักกันในชื่อ ธนาคารโลก (World Bank) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2489 เพื่อส่งเสริมให้เงินทุนมีการไหลเวียนระหว่างประเทศ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในด้านการให้กู้ในโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศกำลังพัฒนา [การทูต]
Breast Reconstructionการสร้างเต้านม [การแพทย์]
Constructionการก่อสร้าง [การแพทย์]
Ear Reconstructionการสร้างใบหู [การแพทย์]
Facial Surgery, Reconstructive and Cosmeticการผ่าตัดเสริมสร้างหรือเพื่อเสริมความงามใบหน้า [การแพทย์]
construction drawingconstruction drawing, แบบก่อสร้าง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
construction jointconstruction joint, รอยต่อก่อสร้าง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Image Reconstructionการสร้างภาพ [การแพทย์]
Interference, Constructiveการสอดแทรกแบบเสริมกัน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
construal(n) การตีความ, การแปลความหมาย
constructionism[คันสทรัค'เชินนิซึม] (n) ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอ "ความรู้ไม่ ใช่มาจากการสอนของครูหรือผู้สอนเพียงอย่างเดียว แต่ความรู้จะเกิดขึ้นและสร้างขึ้นโดยผู้เรียนเอง การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีก็ต่อเมื่อผู้เรียนได้ลงมือกระทำด้วยตนเอง (Learning by doing) นอกจากนั้นมองลึกลงไปถึงการพัฒนาการของผู้เรียนในการเรียนรู้ซึ่งจะมี มากกว่าการได้ลงมือปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้น "
constructivisimconstruction of social reality
contracting for the constructionรับเหมาก่อสร้าง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
construA building under construction.
construA constructive suggestion.
construAfter reading his books I feel I can construct a house.
construAll you ever do is nitpick. I wish you could say something more constructive.
construA lot of construction is going on these days.
construA new road is under construction.
construA new school building is under construction.
construAn office building, with 22 stories above ground and 2 below, is under construction.
construA railroad was constructed in this town.
construBenefits accrue to the community from reconstruction.
construEven after being approved, difficulties might arise in the actual construction of the line.
construHave constructive ideas.
construI have pretty much forgotten the emphatic constructions.
construI'm teaching basic participial constructions now, but, with regard to those below, what different ways of translating them would everybody use?
construIncidentally a (motorway) ramp is being constructed in the neighbourhood, a few hundred metres away, of my clinic.
construIt is duck soup for a carpenter to construct a chicken coop for his son.
construIt is high time we reconstructed new family relationships and formed a comfortable life.
construIt is said that a new restaurant was constructed.
construI wonder when this building was constructed.
construJapan has to reconstruct its economy.
construLarge-scale road construction began.
construMark was a work horse on his construction crew.
construMum, a mere woman surrounded by men, works in a construction company as a site foreman.
construNew roads were constructed one after another.
construOur new school building is in course of construction.
construOur school's gym is under construction now.
construOur university building is now under construction on a hillside in the north of Fukuoka.
construPerry is mistaken in thinking that Emmet's theory was constructed without reference to Newtonian physics.
construThe boy was engrossed in constructing a model plane.
construThe bridge is still under construction.
construThe bridge is under construction.
construThe building is under construction.
construThe construction of a highway will contribute to the growth of the suburbs.
construThe construction of the building will be started next year.
construThe construction work is steadily nearing completion.
construThe corporation invited bids for the construction project.
construThe factory now under construction will assemble 3,000 VCR units per day.
construThe factory was constructed out of concrete.
construThe first phase of construction has been completed.
construThe government is compelled to reconstruct national finance.
construThe house is now under construction.
construThe library is now under construction.
construThe new bridge is in process of construction.
construThe new bridge is under construction.
construThe new library has been under construction since last year.
construThe new school is of simple and modern construction.
construThe new station building is under construction and will be completed soon.
construThe new train station is under construction and will be completed soon.
construThe official was suspected of accepting bribes from the construction companies.
construThe railroad is now in the process of construction.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วัสดุก่อสร้าง(n) construction materials, Syn. วัตถุก่อสร้าง, สิ่งของก่อสร้าง, Example: ปัจจุบันราคาของวัสดุก่อสร้างสูงมากและคาดว่าราคาจะสูงขึ้นไปอีกในอนาคต, Thai Definition: วัตถุต่างๆ ที่นำมาใช้ในการก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง(n) construction site
สร้าง(v) build, See also: construct, Syn. ประดิษฐ์, ก่อ, ก่อสร้าง, Ant. ทำลาย, กำจัด
การฟื้นฟู(n) restoration, See also: reconstruction, repair, Syn. การบูรณะ, การปฏิสังขรณ์, Example: แหล่งน้ำชายทะเลปัจจุบันได้เสื่อมโทรมลงจำเป็นต้องมีการฟื้นฟูให้กลับคืนสู่ความสมดุลทางธรรมชาติโดยเร็ว, Thai Definition: การทำให้กลับเจริญงอกงาม
สังขาร(n) body, See also: physique, body and mind, construction, Syn. ร่างกาย, ตัวตน, ร่างกายและจิตใจ, Example: หลวงปู่ได้ละสังขารด้วยอาการสงบท่ามกลางความอาลัยอาวรณ์ของบรรดาศิษยานุศิษย์โดยทั่วกัน, Thai Definition: สิ่งที่ประกอบและปรุงแต่งขึ้นเป็นร่างกายและจิตใจรวมกัน
สิ่งก่อสร้าง(n) construction, See also: building, edifice, Syn. สิ่งปลูกสร้าง, Example: สิ่งก่อสร้างทุกแห่งควรคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ, Thai Definition: สิ่งที่สร้างขึ้นเป็นวัตถุที่แข็งแรง คงทน
เข้ารูป(v) form, See also: construct, take shape, Example: คนงานกำลังเข้ารูปพลาสติกแบบใหม่, Thai Definition: ทำให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา
ค่าก่อสร้าง(n) construction cost, Example: โครงการนี้ดำเนินการประกวดข้อเสนอเป็นเวลานับปี มูลค่าที่ดินที่ประเมินรวมทั้งค่าก่อสร้างเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่อนข้างมาก
เค้าโครง(n) structure, See also: construction, Syn. โครงสร้าง, องค์ประกอบ, ส่วนประกอบ
โครง(n) structure, See also: construction, frame, framework, Syn. โครงสร้าง, โครงร่าง, Example: ช่างปั้นรูปเริ่มต้นด้วยการขึ้นโครงก่อน, Count Unit: โครง, Thai Definition: ร่างของสิ่งต่างๆ ที่คุมกันอยู่เป็นรูป
โครงสร้าง(n) structure, See also: construction, organization, arrangement, Syn. ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ, Example: สถาปัตยกรรมของบ้านก็คือ โครงสร้างหรือรูปแบบที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวบ้าน, Count Unit: โครงสร้าง, Thai Definition: ส่วนประกอบสำคัญๆ ที่มาคุมเข้าด้วยกัน
งานก่อสร้าง(n) construction, See also: building, Syn. การก่อสร้าง, Example: งานก่อสร้างที่ทำการใหม่ของกระทรวงฯกำลังดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง, Count Unit: งาน
ปลูกสร้าง(v) construct, See also: build, erect, Syn. ก่อสร้าง, Example: ทางการมีคำสั่งให้ปลูกสร้างสะพานลอยเพิ่มขึ้นอีกหลายแห่ง เพื่อให้ความสะดวกแก่คนเดินทางเท้าที่จะข้ามถนน และลดอุบัติเหตุ, Thai Definition: ทำให้มีขึ้น
ปลูกบ้านสร้างเรือน(v) build a house, See also: construct a house, Example: สมใจตกลงแล้วว่าจะปลูกบ้านสร้างเรือนกับสุเทพหลังจากดูใจกันมานานถึง 9 ปี, Thai Definition: สร้างที่อยู่อาศัย
ปลูก(v) build, See also: construct, set up, Syn. สร้าง, ปลูกสร้าง, Example: เมื่อเขาทั้งคู่ตกลงที่จะแต่งงานด้วยกันแล้ว เขาก็เริ่มปลูกเรือนหอทันที, Thai Definition: เอาสิ่งต่างๆ มาปรุงกันเข้าเพื่อทำเป็นที่อยู่หรือที่พักอาศัยโดยวิธีฝังเสาลงในดิน
ปั้นหยา(n) Thai pattern of Thai construction of common houses without the gable, Syn. ทรงปั้นหยา, Example: บ้านหลังใหม่ในที่ดินวัดบวรนิเวศฯตรอกบวรรังสีปลูกเป็นทรงปั้นหยาหลังใหญ่, Thai Definition: สิ่งปลูกสร้างซึ่งมีหลังคาเอนเข้าหาอกไก่ทั้ง 4 ด้าน ไม่มีหน้าจั่ว
ผู้ผลิต(n) producer, See also: manufacturer, maker, constructor, creator, Syn. ผู้สร้าง, ผู้ประกอบการ, Ant. ผู้บริโภค, Example: สุวัฒน์เป็นผู้ผลิตกระเป๋าส่งออกรายใหญ่คนหนึ่งของประเทศ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ลงทุนและดำเนินการใช้ที่ดิน เครื่องจักร และว่าจ้างคนงานมาทำการผลิตสินค้าเพื่อขายในตลาด
สาธารณูปการ(n) construction and renovation of temples, Thai Definition: การก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานของสงฆ์
ตัดถนน(v) break (/blaze) a trail, See also: cut a path, construct a road, open a road (/path), hew out (/cut) a path, Syn. สร้างถนน, ทำถนน, Example: ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตทุรกันดารต้องการให้ทางรัฐบาลช่วยตัดถนนเข้าไปเพื่อความสะดวกในการเดินทาง
ต่อรถ(v) build a car, See also: assemble, construct, Example: ศูนย์รถยนต์กำลังเร่งต่อรถรุ่นใหม่เพื่อให้ทันงานเปิดตัวในต้นปีหน้า, Thai Definition: ประกอบรถ
ต่อเรือ(v) build a boat, See also: construct, make, Syn. สร้าง, ประกอบ, Example: เขาต่อเรือส่งไปขายยังที่ต่างๆ ทั่วประเทศ, Thai Definition: สร้างเรือ
ต่อ(v) build, See also: construct, make, form, establish, erect, Syn. สร้าง, Example: พ่อกับลูกช่วยกันต่อกรงสุนัขใหม่ให้ใหญ่ขึ้น, Thai Definition: สร้างสิ่งของโดยวิธีนำส่วนต่างๆ มาประกอบกันเป็นรูปร่างของสิ่งนั้น เช่น ต่อเรือ ต่อกรง
ถกล(v) build, See also: construct, set up, erect, Syn. ก่อสร้าง, ตั้ง, Notes: (เขมร)
บูรณะ(v) restore, See also: reconstruct, repair, renovate, Syn. ซ่อม, ซ่อมแซม, Example: อียิปต์ลงทุนบูรณะวัตถุโบราณเป็นพิเศษ เพราะประเทศเขาอยู่ได้ด้วยเงินจากนักท่องเที่ยว, Thai Definition: ซ่อมแซมทำให้กลับคืนดีเหมือนเดิม
ช่างก่อสร้าง(n) building contractor, See also: civil construction, Example: เขาเปลี่ยนอาชีพจากการเป็นเกษตรกร มาเป็นช่างก่อสร้าง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ชำนาญในการก่อสร้าง, ผู้มีอาชีพการก่อสร้าง
การแต่งประโยค(n) composition, See also: construction, Example: วันนี้อาจารย์สอนการแต่งประโยคภาษาอังกฤษต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว, Thai Definition: การเรียบเรียงประโยค
ก่อฤกษ์(v) lay the corner stone, See also: perform a construction ceremony at the beginning, Thai Definition: ทำพิธีเริ่มก่อสร้าง
ดำกล(v) build, See also: construct, raise, establish, set up, Syn. ก่อสร้าง, ตั้ง, ตั้งไว้
ธนาคารโลก(n) World Bank, See also: International Bank for Reconstruction and Development, Example: ธนาคารโลกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1944, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: ธนาคารระหว่างประเทศ เพื่อช่วยประเทศสมาชิกฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ
นฤมิต(v) build, See also: create, form, manufacture, erect, construct, frame, raise, rear, make, Syn. สร้าง, แปลง, ทำ, เนรมิต, Notes: (สันสกฤต)
นวกรรมิก(n) superintendent, See also: construction, constructor, overseer, supervisor, inspector, Thai Definition: ผู้ดูแลการก่อสร้าง, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
ก่อ(v) construct, See also: build, create, form, Syn. ทำ, สร้าง, Ant. ทำลาย, พัง, Example: ช่างปูนกำลังก่อกำแพง
ก่อ(v) construct, See also: build, create, form, Syn. ทำ, สร้าง, Ant. ทำลาย, พัง, Example: พวกเราจะต้องก่อกำแพงที่พังลงไปขึ้นมาใหม่, Thai Definition: ทำให้มีขึ้น หรือเป็นรูปขึ้น
ก่อสร้าง(v) build, See also: construct, Syn. สร้าง, Ant. ทำลาย, พัง, Example: บริษัทดอนเมืองโทลเวย์จะเริ่มก่อสร้างทางด่วนในเดือนหน้า
แน่นหนา(adv) securely, See also: solidly (constructed), firmly (built), Syn. แข็งแรง, มั่นคง, Example: เขาประกบกระดานไว้อย่างแน่นหนา, Thai Definition: อย่างมั่นคงแข็งแรงเป็นปึกแผ่น
สร้างบ้าน(v) build a house, See also: construct a house, Syn. ก่อสร้างบ้าน, Example: หลักการของเราต้องสร้างบ้านก่อนขายให้ลูกค้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคาร[ākhān] (n) EN: building ; structure ; hall ; house  FR: immeuble [m] ; bâtiment [m] ; édifice [m] ; construction [f] ; établissement [m] ; hall [m] ; salle [f]
ใบอนุญาตก่อสร้าง[bai anuyāt køsāng] (n, exp) FR: permis de construire [m] ; permis de construction [m] ; permis de bâtir [m]
บริษัทผู้ผลิต[børisat phūphalit] (n, exp) EN: producer ; manufacturer ; maker ; constructor ; creator  FR: société de production [f] ; fabricant [m] ; manufacturier [m] ; constructeur [m]
ช่างก่อสร้าง[chang køsāng] (n) EN: building contractor ; civil construction
หัวงาน[hūa-ngān] (n) EN: construction chief ; projector ; foreman ; forewoman
การฟื้นฟู[kān feūnfū] (n) EN: restoration ; reconstruction ; repair ; revival
การก่อสร้าง[kān køsāng] (n) EN: construction ; construction work  FR: construction [f]
การก่อสร้างบ้าน[kān køsāng bān] (n, exp) FR: home construction
การสร้าง[kān sāng] (n) FR: construction [f] ; édification [f]
การสร้างรัง[kān sāng rang] (n, exp) FR: construction d'un nid [f]
การตีความ[kān tīkhwām] (n) EN: interpretation ; explanation ; construction ; definition  FR: interprétation [f] ; explication [f]
โครงสร้าง[khrōngsāng] (n) EN: structure ; framework ; skeleton ; construction ; arrangement  FR: structure [f] ; ossature [f] ; organisation [f]
ก่อ[kø] (v) EN: build ; construct ; set up ; erect ; create ; form  FR: construire ; bâtir ; ériger
ก่อสร้าง[køsāng] (v) EN: construct ; build  FR: construire ; édifier ; élever
กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้าง[kotmāi kīokap kān køsāng] (n, exp) EN: constructional laws
กู้ยืมเงินปลูกบ้าน[kūyeūm ngoen plūk bān] (v, exp) EN: take out a construction loan
ไม้[māi] (n) EN: wood ; timber ; lumber  FR: bois [m] ; bois d'oeuvre [m] ; bois de construction [m]
งานก่อสร้าง[ngān køsāng] (n, exp) EN: construction work
งานโยธา[ngān yōthā] (n, exp) EN: construction work
ผู้ผลิต[phūphalit] (n) EN: producer ; manufacturer ; maker ; constructor ; creator  FR: producteur [m] ; fabricant [m] ; manufacturier [m] ; constructeur [m]
ผู้ผลิตเครื่องบิน[phūphalit khreūangbin] (n, exp) EN: aircraft manufacturer  FR: avionneur [m] ; constructeur d'avions [m]
ปลูก[plūk] (v) EN: build ; construct ; erect  FR: bâtir ; construire ; ériger
ปลูกบ้าน[plūk bān] (v, exp) FR: construire une maison ; bâtir une maison
โรง[rōng] (n) EN: building ; structure ; house ; factory ; plant  FR: immeuble [m] ; construction [f] ; building [m] ; établissement [m] ; installation [f] ; usine [f] ; atelier [m] ; hangar [m]
สรรค์[san] (v) EN: build ; construct ; create ; originate ; decorate  FR: créer ; construire ; décorer
สร้าง[sāng] (v) EN: build ; construct ; erect ; make ; create ; establish ; found ; produce ; set up  FR: construire ; bâtir ; édifier ; ériger ; fonder ; établir ; créer ; fabriquer ; élaborer ; générer
สร้างบ้าน[sāng bān] (v, exp) EN: build a house ; construct a house  FR: construire une maison
สร้างขึ้น[sāngkheun] (v) EN: build  FR: construire ; ériger ; édifier
สร้างใหม่[sāng mai] (v, exp) EN: rebuild  FR: reconstruire
สร้างรัง[sāng rang] (v, exp) FR: bâtir un nid ; construire un nid
สร้างเรือ[sāng reūa] (v, exp) EN: build a bridge  FR: construire un bateau
สร้างสรรค์[sāngsan] (v) EN: construct ; build ; establish  FR: établir ; construire
สร้างสะพาน[sāng saphān] (v, exp) EN: build a bridge ; construct a bridge  FR: construire un pont
สร้างทางรถไฟ[sāng thāng rot fai] (v, exp) EN: build a railway  FR: construire une voie ferrée
สร้างตัว[sāng tūa] (v, exp) EN: earn one's own ; build up a fortune ; make's one way  FR: se construire soi-même ; tracer sa propre route
สถานที่ก่อสร้าง[sathānthī køsāng] (n, exp) EN: construction site
สิ่งก่อสร้าง[sing køsāng] (n) EN: construction  FR: construction [f]
ตึก[teuk] (n) EN: building ; brick building ; construction  FR: immeuble [m] ; maison (en dur) [f] ; construction (en briques) [f] ; building [m] ; édifice [m]
ทำ[tham] (v) EN: make ; manufacture ; create ; institute  FR: faire ; fabriquer ; construire ; réaliser ; exécuter
ทำบ้าน[tham bān] (v, exp) EN: build a house  FR: construire une maison
ทำรัง[tham rang] (v, exp) EN: build nest  FR: construire un nid ; nidifier ; airer ; nicher
ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนา[Thanākhān Rawāng Prathēt Pheūa Kān Būrana Lae Phatthanā] (org) EN: International Bank of Reconstruction and Development (BRD)  FR: Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD)
ติเพื่อก่อ[ti pheūa kø] (v, exp) EN: criticize constructively  FR: critiquer de manière constructive ; critiquer de façon constructive
ต่อ[tø] (v) EN: build ; construct ; make
วัสดุก่อสร้าง[watsadu køsāng] (n, exp) EN: building materials  FR: matériaux de construction [mpl]
วัสดุสร้าง[watsadu sāng] (n, exp) EN: building materials  FR: matériaux de construction [mpl]
โยธา[yōthā] (n) EN: works ; public works ; building ; construction  FR: travaux de construction [mpl] ; travaux publics [mpl] ; construction [f]
อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง[yū nai rawāng kān køsāng] (v, exp) EN: be under construction  FR: être en cours de construction

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSTRUE K AH0 N S T R UW1
CONSTRUED K AH0 N S T R UW1 D
CONSTRUCT K AA1 N S T R AH0 K T
CONSTRUCT K AH0 N S T R AH1 K T
CONSTRUCTS K AA1 N S T R AH0 K T S
CONSTRUCTS K AH0 N S T R AH1 K T S
MISCONSTRUE M IH0 S K AH0 N S T R UW1
DECONSTRUCT D IY2 K AH0 N S T R AH1 K T
RECONSTRUCT R IY2 K AH0 N S T R AH1 K T
CONSTRUCTOR K AH0 N S T R AH1 K T ER0
CONSTRUCTED K AH0 N S T R AH1 K T IH0 D
CONSTRUCTED K AH0 N S T R AH1 K T AH0 D
MISCONSTRUES M IH0 S K AH0 N S T R UW1 Z
MISCONSTRUED M IH2 S K AH0 N S T R UW1 D
CONSTRUCTORS K AH0 N S T R AH1 K T ER0 Z
CONSTRUCTING K AH0 N S T R AH1 K T IH0 NG
CONSTRUCTION K AH0 N S T R AH1 K SH AH0 N
CONSTRUCTIVE K AH0 N S T R AH1 K T IH0 V
RECONSTRUCTED R IY2 K AH0 N S T R AH1 K T IH0 D
CONSTRUCTIONS K AH0 N S T R AH1 K SH AH0 N Z
MISCONSTRUING M IH0 S K AH0 N S T R UW1 IH0 NG
RECONSTRUCTING R IY2 K AH0 N S T R AH1 K T IH0 NG
RECONSTRUCTIVE R IY2 K AH0 N S T R AH1 K T IH0 V
RECONSTRUCTION R IY2 K AH0 N S T R AH1 K SH AH0 N
DECONSTRUCTION D IY0 K AH0 N S T R AH1 K SH AH0 N
CONSTRUCCIONES K AH0 N S T R UW1 CH IY0 OW2 N EY0 Z
CONSTRUCTIVELY K AH0 N S T R AH1 K T IH0 V L IY0
RECONSTRUCTIONS R IY2 K AH0 N S T R AH1 K SH AH0 N Z
CONSTRUCTIONIST K AH0 N S T R AH1 K SH AH0 N IH0 S T
UNRECONSTRUCTED AH2 N R IY0 K AH0 N S T R AH1 K T IH0 D

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
工作[gōng zuò, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ, ] job; work; construction; task, #80 [Add to Longdo]
建设[jiàn shè, ㄐㄧㄢˋ ㄕㄜˋ, / ] to build; to construct; construction; constructive, #169 [Add to Longdo]
建立[jiàn lì, ㄐㄧㄢˋ ㄌㄧˋ, ] creation; set up; construction; build; establish; set up, #449 [Add to Longdo]
建筑[jiàn zhù, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˋ, / ] building; to construct, #1,015 [Add to Longdo]
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, ] to establish; to found; to set up; to build; to construct, #1,088 [Add to Longdo]
令人[lìng rén, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ, ] to cause sb (to do); to make one (feel sth); (used in constructing words for feelings such as anger, surprise, sympathy etc), #1,465 [Add to Longdo]
施工[shī gōng, ㄕ ㄍㄨㄥ, ] construction, #1,943 [Add to Longdo]
[duàn, ㄉㄨㄢˋ, / ] absolutely; decidedly (in negative constructions); break; to judge, #2,139 [Add to Longdo]
构建[gòu jiàn, ㄍㄡˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] to construct (sth abstract), #3,600 [Add to Longdo]
建造[jiàn zào, ㄐㄧㄢˋ ㄗㄠˋ, ] construct; build, #3,940 [Add to Longdo]
营造[yíng zào, ㄧㄥˊ ㄗㄠˋ, / ] to build (housing); to construct; to make, #4,338 [Add to Longdo]
开工[kāi gōng, ㄎㄞ ㄍㄨㄥ, / ] to begin work (of a factory or engineering operation); to start a construction job, #4,481 [Add to Longdo]
新建[xīn jiàn, ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄢˋ, ] new construction, #4,521 [Add to Longdo]
工地[gōng dì, ㄍㄨㄥ ㄉㄧˋ, ] construction site, #4,737 [Add to Longdo]
重建[chóng jiàn, ㄔㄨㄥˊ ㄐㄧㄢˋ, ] reconstruction; rebuilding, #5,586 [Add to Longdo]
修建[xiū jiàn, ㄒㄧㄡ ㄐㄧㄢˋ, ] to build; to construct, #5,837 [Add to Longdo]
兴建[xīng jiàn, ㄒㄧㄥ ㄐㄧㄢˋ, / ] build; construct, #7,782 [Add to Longdo]
[gòu, ㄍㄡˋ, / ] Broussonetia papyrifera; to construct; to form; to make up; to compose, #7,887 [Add to Longdo]
架构[jià gòu, ㄐㄧㄚˋ ㄍㄡˋ, / ] to construct; to build; infrastructure; architecture; framework, #8,628 [Add to Longdo]
再现[zài xiàn, ㄗㄞˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] to recreate; to reconstruct (a historical relic), #9,069 [Add to Longdo]
造价[zào jià, ㄗㄠˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] construction cost, #11,677 [Add to Longdo]
基建[jī jiàn, ㄐㄧ ㄐㄧㄢˋ, ] capital construction (project); infrastructure, #13,622 [Add to Longdo]
建设性[jiàn shè xìng, ㄐㄧㄢˋ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] constructive; constructiveness, #14,601 [Add to Longdo]
落成[luò chéng, ㄌㄨㄛˋ ㄔㄥˊ, ] to complete a construction project, #15,400 [Add to Longdo]
再造[zài zào, ㄗㄞˋ ㄗㄠˋ, ] to give a new lease of life; to reconstruct; to reform; to rework; to recycle; to reproduce (copies, or offspring); restructuring; restoration; restructuring, #16,136 [Add to Longdo]
建构[jiàn gòu, ㄐㄧㄢˋ ㄍㄡˋ, / ] to construct (often sth abstract, such as good relations); to set up; to develop; construction (abstract); architecture, #16,197 [Add to Longdo]
复原[fù yuán, ㄈㄨˋ ㄩㄢˊ, / ] heal; recovery; restitution; reconstruction, #17,698 [Add to Longdo]
重塑[chóng sù, ㄔㄨㄥˊ ㄙㄨˋ, ] to reconstruct (an art object); to remodel, #20,388 [Add to Longdo]
承建[chéng jiàn, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄢˋ, ] to construct under contract, #21,393 [Add to Longdo]
土木[tǔ mù, ㄊㄨˇ ㄇㄨˋ, ] building; construction; civil engineering, #24,081 [Add to Longdo]
重修[chóng xiū, ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄡ, ] to reconstruct; to repair; to revamp, #27,372 [Add to Longdo]
空中楼阁[kōng zhōng lóu gé, ㄎㄨㄥ ㄓㄨㄥ ㄌㄡˊ ㄍㄜˊ, / ] pavilion in the air (成语 saw); unrealistic Utopian construction; castles in Spain; imaginary future plans, #49,011 [Add to Longdo]
统建[tǒng jiàn, ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] unified construction, #70,464 [Add to Longdo]
不破不立[bù pò bù lì, ㄅㄨˋ ㄆㄛˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧˋ, ] without destruction there can be no construction, #74,473 [Add to Longdo]
桁架[héng jià, ㄏㄥˊ ㄐㄧㄚˋ, ] truss (weight-bearing construction of cross-beams), #75,378 [Add to Longdo]
实干家[shí gàn jiā, ㄕˊ ㄍㄢˋ ㄐㄧㄚ, / ] practical person; constructive person, #75,556 [Add to Longdo]
百废俱兴[bǎi fèi jù xīng, ㄅㄞˇ ㄈㄟˋ ㄐㄩˋ ㄒㄧㄥ, / ] all neglected tasks are being undertaken; full scale reconstruction is under way, #150,124 [Add to Longdo]
哈利伯顿[hā lì bó dùn, ㄏㄚ ㄌㄧˋ ㄅㄛˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] Halliburton (US construction company), #273,678 [Add to Longdo]
向壁虚构[xiàng bì xū gòu, ㄒㄧㄤˋ ㄅㄧˋ ㄒㄩ ㄍㄡˋ, / ] facing a wall, an imaginary construction (成语 saw); baseless fabrication, #327,318 [Add to Longdo]
向壁虚造[xiàng bì xū zào, ㄒㄧㄤˋ ㄅㄧˋ ㄒㄩ ㄗㄠˋ, / ] facing a wall, an imaginary construction (成语 saw); baseless fabrication, #534,919 [Add to Longdo]
中国建设银行[zhōng guó jiàn shè yín háng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄢˋ ㄕㄜˋ ㄧㄣˊ ㄏㄤˊ, / ] China Construction Bank [Add to Longdo]
中国民主建国会[Zhōng guó Mín zhǔ Jiàn guó huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄢˋ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] China Democratic National Construction Association [Add to Longdo]
主谓结构[zhǔ wèi jié gòu, ㄓㄨˇ ㄨㄟˋ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, / ] subject-predicate construction [Add to Longdo]
人造语言[rén zào yǔ yán, ㄖㄣˊ ㄗㄠˋ ㄩˇ ㄧㄢˊ, / ] artificial language; constructed language [Add to Longdo]
再造手术[zài zào shǒu shù, ㄗㄞˋ ㄗㄠˋ ㄕㄡˇ ㄕㄨˋ, / ] reconstructive surgery [Add to Longdo]
动词结构[dòng cí jié gòu, ㄉㄨㄥˋ ㄘˊ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, / ] verbal construction (clause) [Add to Longdo]
善后借款[shàn hòu jiè kuǎn, ㄕㄢˋ ㄏㄡˋ ㄐㄧㄝˋ ㄎㄨㄢˇ, / ] reconstruction loan provided by Great Powers to Yuan Shikai in 1913 [Add to Longdo]
尺规[chǐ guī, ㄔˇ ㄍㄨㄟ, / ] ruler and compass (in geometric constructions) [Add to Longdo]
尺规作图[chǐ guī zuò tú, ㄔˇ ㄍㄨㄟ ㄗㄨㄛˋ ㄊㄨˊ, / ] ruler and compass construction (geom.) [Add to Longdo]
建构正义理论[jiàn gòu zhèng yì lǐ lùn, ㄐㄧㄢˋ ㄍㄡˋ ㄓㄥˋ ㄧˋ ㄌㄧˇ ㄌㄨㄣˋ, / ] constructivist theory [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
工作[こうさく, kousaku] TH: การสร้าง  EN: construction
字源[じげん, jigen] TH: ที่มาของตัวอักษร  EN: construction of character

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anlage {f}; Errichtung {f} | Anlagen {pl}; Bauten {pl}construction | constructions [Add to Longdo]
Anlagenbau {m}plant engineering; general plant construction [Add to Longdo]
Anlagenbau {m}mechanical engineering and construction [Add to Longdo]
Arbeitsfuge {f}construction joint [Add to Longdo]
Ausführung {f} | verstärkte Ausführung {f}construction | reinforced construction [Add to Longdo]
Ausführungsfortschritt {f}construction progress [Add to Longdo]
Bauarbeiten {pl}construction works [Add to Longdo]
Bau {m}; Errichtung {f} | im Bauconstruction; building | under construction [Add to Longdo]
Bauabschnitt {m}stage of construction [Add to Longdo]
Bauabwicklung {f}execution of construction work [Add to Longdo]
Bauanleitung {f}construction manual [Add to Longdo]
Bauarbeiter {m}; Bauarbeiterin {f}construction worker [Add to Longdo]
Bauart {f} | offene Bauartconstruction type; building technique | open type [Add to Longdo]
Bauaufsicht {f}; Bauüberwachung {f}construction supervision [Add to Longdo]
Bauausführung {f}building construction; execution of construction work [Add to Longdo]
Baubeginn {m}start of construction works [Add to Longdo]
Baueingabeplan {m}pre-construction drawing [Add to Longdo]
Bauen {n} | resourcenschonendes Bauenconstructing; construction | sustainable construction [Add to Longdo]
Baufachmann {m}construction expert [Add to Longdo]
Baufirma {f}; Bauunternehmung {f} | Baufirmen {pl}; Bauunternehmungen {pl}building enterprise; construction firm | building enterprises [Add to Longdo]
Baufolie {f}construction foil [Add to Longdo]
Bauform {f}construction [Add to Longdo]
Baufortschritt {m}progress of the construction works [Add to Longdo]
Baugenehmigung {f}construction approval [Add to Longdo]
Bauholz {n} | Bauhölzer {pl}timber; construction timber [Am.]; lumber | timbers; lumbers [Add to Longdo]
Bauindustrie {f}; Bauwirtschaft {f}building industry; construction industry [Add to Longdo]
Baujahr {n} | Baujahre {pl}year of construction | years of construction [Add to Longdo]
Baukastensystem {n}modular (assembly) system; modular construction system [Add to Longdo]
Baukies {m}construction gravel [Add to Longdo]
Baukosten {pl}construction costs [Add to Longdo]
Baukostenindex {m}construction cost index [Add to Longdo]
Baulärm {m}construction noise [Add to Longdo]
Bauleiter {m}site manager; construction manager; construction supervisor [Add to Longdo]
Bauleitung {f}construction supervision; management of works [Add to Longdo]
Baumaßnahme {f}building measure; constructional measure [Add to Longdo]
Baunorm {f}construction standard [Add to Longdo]
Bauphase {f}construction phase [Add to Longdo]
Bauplan {m}construction plan; building plan [Add to Longdo]
Bauprüfung {f}design and construction test [Add to Longdo]
Bausatz {m}construction kit; self-assembly kit [Add to Longdo]
Bauschild {n}construction sign [Add to Longdo]
Bauschutt {m}rubble; building rubble; construction waste [Add to Longdo]
Baustahl {m} | allgemeine Baustähleconstruction steel; structural steel; engineering steel | general engineering steels [Add to Longdo]
Baustatik {f}construction analysis [Add to Longdo]
Baustelle {f}building site; construction site [Add to Longdo]
Baustellenbereich {m}construction zone [Add to Longdo]
Baustoff {m}building material; construction material [Add to Longdo]
Baustrom {m} [constr.]power consumed on a construction site [Add to Longdo]
Bautafel {f}construction sign building-blackboard [Add to Longdo]
Bautätigkeit {f}construction activity [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P) [Add to Longdo]
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor [Add to Longdo]
RC造[アールシーぞう, a-rushi-zou] (n) (See 鉄筋コンクリート) reinforced concrete construction [Add to Longdo]
SRC造[エスアールシーぞう, esua-rushi-zou] (n) (See 鉄骨鉄筋コンクリート造) steel-framed reinforced concrete construction [Add to Longdo]
S造[エスぞう, esu zou] (n) (See 鉄骨造) steel construction [Add to Longdo]
とび職;鳶職[とびしょく, tobishoku] (n) scaffolding or construction worker; steeplejack [Add to Longdo]
とび職人;鳶職人[とびしょくにん, tobishokunin] (n) scaffold constructor; steeplejack [Add to Longdo]
みなし配当[みなしはいとう, minashihaitou] (n) consent dividend; constructive dividend; deemed dividend [Add to Longdo]
イーホームズ[i-ho-muzu] (n) eHomes (Japanese construction certification company) [Add to Longdo]
コンストラクション[konsutorakushon] (n) construction [Add to Longdo]
コンストラクションマネージメント[konsutorakushonmane-jimento] (n) construction management [Add to Longdo]
コンストラクタ;コンストラクター[konsutorakuta ; konsutorakuta-] (n) constructor [Add to Longdo]
コンストラクト[konsutorakuto] (n) construct [Add to Longdo]
シェル構造[シェルこうぞう, shieru kouzou] (n) shell construction [Add to Longdo]
ゼネコン[zenekon] (n) (abbr) general contractor; major construction contractor; (P) [Add to Longdo]
ゼネラルコントラクタ[zenerarukontorakuta] (n) general contractor; major construction contractor [Add to Longdo]
ツーバイフォー工法[ツーバイフォーこうほう, tsu-baifo-kouhou] (n) wood frame construction [Add to Longdo]
ディコンストラクション[deikonsutorakushon] (n) deconstruction [Add to Longdo]
デコンストラクション[dekonsutorakushon] (n) (See 脱構築) deconstruction [Add to Longdo]
ハニカム構造[ハニカムこうぞう, hanikamu kouzou] (n) honeycomb construction; honeycomb structure [Add to Longdo]
パネル構造建築[パネルこうぞうけんちく, paneru kouzoukenchiku] (n) panel construction [Add to Longdo]
ベクター構築[ベクターこうちく, bekuta-kouchiku] (n) vector construction (biology) [Add to Longdo]
ヨーロッパ復興開発銀行[ヨーロッパふっこうかいはつぎんこう, yo-roppa fukkoukaihatsuginkou] (n) European Bank for Reconstruction and Development; EBRD [Add to Longdo]
リコンストラクション[rikonsutorakushon] (n) reconstruction [Add to Longdo]
ループ構成体[ループこうせいたい, ru-pu kouseitai] (n) {comp} loop construct [Add to Longdo]
安全帯[あんぜんたい, anzentai] (n) safety belt (typically used in Japanese construction work); fall-prevention harness [Add to Longdo]
移築[いちく, ichiku] (n,vs) dismantling an historic building and reconstructing it elsewhere [Add to Longdo]
一坪運動[ひとつぼうんどう, hitotsuboundou] (n) campaign to prevent a public construction work by acquiring a minuscule tract of land [Add to Longdo]
営造[えいぞう, eizou] (n,vs) building; construction [Add to Longdo]
家相[かそう, kasou] (n) construction of a house (divination term) [Add to Longdo]
架設[かせつ, kasetsu] (n,vs) construction; building; (P) [Add to Longdo]
解体[かいたい, kaitai] (n,vs) (1) disassembly; dismantling; deconstruction; dissolution; demolishing; (adj-f) (2) (obsc) dissection (i.e. postmortem); (P) [Add to Longdo]
改築[かいちく, kaichiku] (n,vs) structural alteration of building; reconstruction; (P) [Add to Longdo]
乾式工法[かんしきこうほう, kanshikikouhou] (n) dry construction [Add to Longdo]
管鑰;管籥[かんやく, kanyaku] (n) (1) key; (2) flute constructed of bamboo [Add to Longdo]
寄せ棟;寄棟[よせむね, yosemune] (adj-f,adj-no,n) (See 寄せ棟造り) hipped roof; hip roof; hipped roof construction; hip roof construction [Add to Longdo]
寄せ木造り[よせぎづくり, yosegidukuri] (n) joined block construction of a statue [Add to Longdo]
宮大工[みやだいく, miyadaiku] (n) carpenter specializing in temple, shine, etc. construction [Add to Longdo]
弓場始め[ゆばはじめ, yubahajime] (n) (1) ceremony on the fifth day of the 10th lunar month in which the emperor would watch prize archery (Heian and Kamakura periods); (2) first firing of the bow (after the New Year or the reconstruction of the archery range (in military families)) [Add to Longdo]
急設[きゅうせつ, kyuusetsu] (n,vs) hurried construction; speedy laying [Add to Longdo]
急造[きゅうぞう, kyuuzou] (n,vs,adj-no) hurried construction [Add to Longdo]
強調構文[きょうちょうこうぶん, kyouchoukoubun] (n) {ling} emphatic (sentence) construction [Add to Longdo]
曲解[きょっかい, kyokkai] (n,vs) misconstruction; distortion; misinterpretation; misunderstanding [Add to Longdo]
結構[けっこう, kekkou] (adj-na,n-adv,n) (1) (uk) splendid; nice; wonderful; delicious; sweet; (adj-na) (2) sufficient; fine (in the sense of "I'm fine"); (by implication) no thank you; (3) well enough; OK; tolerable; (adv) (4) reasonably; fairly; tolerably; (n) (5) (arch) construction; architecture; (P) [Add to Longdo]
建てる[たてる, tateru] (v1,vt) to build; to construct; (P) [Add to Longdo]
建て掛け[たてかけ, tatekake] (n) under construction [Add to Longdo]
建て替え;建替え[たてかえ, tatekae] (n,vs) rebuilding; reconstruction; re-erection [Add to Longdo]
建て替える[たてかえる, tatekaeru] (v1,vt) to rebuild; to reconstruct [Add to Longdo]
建て直す;建直す;建てなおす[たてなおす, tatenaosu] (v5s,vt) to rebuild; to reconstruct [Add to Longdo]
建て売り;建売り[たてうり, tateuri] (n) constructing and selling a ready-built house [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンストラクト[こんすとらくと, konsutorakuto] construct [Add to Longdo]
データベース再編成[データベースさいへんせい, de-tabe-su saihensei] data base reconstruction, reorganization [Add to Longdo]
ループ構成体[ループこうせいたい, ru-pu kouseitai] loop construct [Add to Longdo]
言語構成要素[げんごこうせいようそ, gengokouseiyouso] language construct [Add to Longdo]
言語要素[げんごようそ, gengoyouso] language construct, entity [Add to Longdo]
構造[こうぞう, kouzou] structure, construction [Add to Longdo]
構造型符号化[こうぞうがたふごうか, kouzougatafugouka] constructed encoding [Add to Longdo]
構造構文[こうぞうこうぶん, kouzoukoubun] construct [Add to Longdo]
作成中[さくせいちゅう, sakuseichuu] under construction [Add to Longdo]
実行構文[じっこうこうぶん, jikkoukoubun] executable construct [Add to Longdo]
条件構成体[じょうけんこうせいたい, joukenkouseitai] conditional construct [Add to Longdo]
二段構成[にだんこうせい, nidankousei] two stage construction [Add to Longdo]
分岐構成体[ぶんぎこうせいたい, bungikouseitai] branch construct [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top