ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

construct

K AH0 N S T R AH1 K T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -construct-, *construct*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
construct(vt) ผูกเรื่อง, See also: ผูกประโยค, สร้างประโยค
construct(vt) สร้าง, See also: ก่อ, Syn. build, make
constructor(n) ผู้สร้าง
construct of(phrv) สร้างจาก, See also: สร้างด้วย, Syn. construct out of
construction(n) การก่อสร้าง, See also: การปลูกสร้าง, Syn. building
construction(n) การคิดค้น
construction(n) การตีความ, Syn. interpretation
construction(n) คำหรือวลีที่ผูกขึ้น, Syn. expression, grammatical construction
construction(n) โครงสร้าง, Syn. structure
construction(n) สิ่งปลูกสร้าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
construct(คันสทรัคทฺ') {constructed,constructing,constructs} vt. สร้าง,ผูกเรื่อง. n. (คอน'สทรัคทฺ) สิ่งปลูกสร้าง,ความนึกคิดที่ก่อขึ้น., See also: constructor, constructer n. constructible adj., Syn. build, Ant. destroy
construction(คันสทรัค'เชิน) n. การก่อสร้าง,สิ่งปลูกสร้าง,การผูกประโยคหรือคำ,คำหรือวลีที่ผูกขึ้น, Syn. formation, Ant. destruciton
constructionistn. ผู้วิเคราะห์หรือแปล,ผู้ตีความหมาย, See also: constructionism n.
constructive(คันสทรัค'ทิฟว) adj. ซึ่งสร้างสรรค์,เกี่ยวกับการก่อสร้าง,เกี่ยวกับการตีความ,เกี่ยวกับการอนุมาน, See also: constructiveness n. ดูconstructive, Syn. affirmative
reconstruct(รีคันสทรัคทฺ') vt. สร้างใหม่,ก่อสร้างใหม่,ประกอบใหม่,ประกอบเรื่องจากข้อมูล,ฟื้นฟู, See also: reconstructible adj. reconstructor n., Syn. remodel

English-Thai: Nontri Dictionary
construct(vt) สร้าง,ตั้ง,ทำ,ก่อ,ก่อสร้าง,ผูกเรื่อง
construction(n) การสร้าง,การก่อ,การตั้ง,การทำ,สิ่งก่อสร้าง
constructive(adj) เกี่ยวกับการสร้าง,เกี่ยวกับการทำ,เกี่ยวกับการก่อสร้าง
reconstruct(vt) ประกอบใหม่,สร้างใหม่,ปะติดปะต่อใหม่
reconstruction(n) การประกอบใหม่,การสร้างใหม่,การฟื้นฟู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
constructionการตีความตามเจตนารมณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
constructionการตีความตามเจตนารมณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
construction๑. การสร้าง๒. บทสร้าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
construction of documentการตีความเอกสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
construction of statutesการตีความบทกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constructive๑. โดยนัยแห่งกฎหมาย๒. ซึ่งเป็นผลแห่งการตีความกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constructive contractสัญญาที่เกิดขึ้นโดยผลแห่งกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constructive deliveryการส่งมอบโดยปริยาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constructive desertionการละทิ้งร้างคู่สมรสโดยนัยแห่งกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constructive dilemmaทวิบถสร้างเสริม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Constructed wetlandsบึงประดิษฐ์, Example: ระบบบำบัดน้ำเสียที่สร้างขึ้นเลียนแบบบึงธรรมชาติมีระดับน้ำไม่ลึกนัก และปลูกพืชน้ำ เช่น กก แฝก บัว ธูปฤาษี และจอก แหน ไว้เป็นปัจจัยหนึ่งในการบำบัดน้ำเสีย [สิ่งแวดล้อม]
Constructionการก่อสร้าง [เศรษฐศาสตร์]
Constructionการประกอบ [TU Subject Heading]
Constructionงานก่อสร้าง, Example: การประกอบการเกี่ยวกับการก่อสร้างทุกประเภท ซึ่งหมายความรวมถึงการดัดแปลง ซ่อมแซม หรือรื้อถอนสิ่งก่อสร้างนั้นๆ ด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Constructionการก่อสร้าง [การแพทย์]
Construction and demolition debrisขยะจากการก่อสร้างและรื้อถอน [TU Subject Heading]
Construction contractsสัญญาการก่อสร้าง [TU Subject Heading]
construction drawingconstruction drawing, แบบก่อสร้าง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Construction equipmentอุปกรณ์ก่อสร้าง [TU Subject Heading]
Construction equipment industryอุตสาหกรรมอุปกรณ์ก่อสร้าง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
constructionism[คันสทรัค'เชินนิซึม] (n) ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอ "ความรู้ไม่ ใช่มาจากการสอนของครูหรือผู้สอนเพียงอย่างเดียว แต่ความรู้จะเกิดขึ้นและสร้างขึ้นโดยผู้เรียนเอง การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีก็ต่อเมื่อผู้เรียนได้ลงมือกระทำด้วยตนเอง (Learning by doing) นอกจากนั้นมองลึกลงไปถึงการพัฒนาการของผู้เรียนในการเรียนรู้ซึ่งจะมี มากกว่าการได้ลงมือปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้น "
constructivisimconstruction of social reality

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
constructA building under construction.
constructA constructive suggestion.
constructAfter reading his books I feel I can construct a house.
constructAll you ever do is nitpick. I wish you could say something more constructive.
constructA lot of construction is going on these days.
constructA new road is under construction.
constructA new school building is under construction.
constructAn office building, with 22 stories above ground and 2 below, is under construction.
constructA railroad was constructed in this town.
constructEven after being approved, difficulties might arise in the actual construction of the line.
constructHave constructive ideas.
constructI have pretty much forgotten the emphatic constructions.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วัสดุก่อสร้าง(n) construction materials, Syn. วัตถุก่อสร้าง, สิ่งของก่อสร้าง, Example: ปัจจุบันราคาของวัสดุก่อสร้างสูงมากและคาดว่าราคาจะสูงขึ้นไปอีกในอนาคต, Thai Definition: วัตถุต่างๆ ที่นำมาใช้ในการก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง(n) construction site
สร้าง(v) build, See also: construct, Syn. ประดิษฐ์, ก่อ, ก่อสร้าง, Ant. ทำลาย, กำจัด
สิ่งก่อสร้าง(n) construction, See also: building, edifice, Syn. สิ่งปลูกสร้าง, Example: สิ่งก่อสร้างทุกแห่งควรคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ, Thai Definition: สิ่งที่สร้างขึ้นเป็นวัตถุที่แข็งแรง คงทน
เข้ารูป(v) form, See also: construct, take shape, Example: คนงานกำลังเข้ารูปพลาสติกแบบใหม่, Thai Definition: ทำให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา
ค่าก่อสร้าง(n) construction cost, Example: โครงการนี้ดำเนินการประกวดข้อเสนอเป็นเวลานับปี มูลค่าที่ดินที่ประเมินรวมทั้งค่าก่อสร้างเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่อนข้างมาก
เค้าโครง(n) structure, See also: construction, Syn. โครงสร้าง, องค์ประกอบ, ส่วนประกอบ
โครง(n) structure, See also: construction, frame, framework, Syn. โครงสร้าง, โครงร่าง, Example: ช่างปั้นรูปเริ่มต้นด้วยการขึ้นโครงก่อน, Count Unit: โครง, Thai Definition: ร่างของสิ่งต่างๆ ที่คุมกันอยู่เป็นรูป
โครงสร้าง(n) structure, See also: construction, organization, arrangement, Syn. ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ, Example: สถาปัตยกรรมของบ้านก็คือ โครงสร้างหรือรูปแบบที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวบ้าน, Count Unit: โครงสร้าง, Thai Definition: ส่วนประกอบสำคัญๆ ที่มาคุมเข้าด้วยกัน
งานก่อสร้าง(n) construction, See also: building, Syn. การก่อสร้าง, Example: งานก่อสร้างที่ทำการใหม่ของกระทรวงฯกำลังดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง, Count Unit: งาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคาร[ākhān] (n) EN: building ; structure ; hall ; house  FR: immeuble [m] ; bâtiment [m] ; édifice [m] ; construction [f] ; établissement [m] ; hall [m] ; salle [f]
ใบอนุญาตก่อสร้าง[bai anuyāt køsāng] (n, exp) FR: permis de construire [m] ; permis de construction [m] ; permis de bâtir [m]
บริษัทผู้ผลิต[børisat phūphalit] (n, exp) EN: producer ; manufacturer ; maker ; constructor ; creator  FR: société de production [f] ; fabricant [m] ; manufacturier [m] ; constructeur [m]
ช่างก่อสร้าง[chang køsāng] (n) EN: building contractor ; civil construction
หัวงาน[hūa-ngān] (n) EN: construction chief ; projector ; foreman ; forewoman
การฟื้นฟู[kān feūnfū] (n) EN: restoration ; reconstruction ; repair ; revival
การก่อสร้าง[kān køsāng] (n) EN: construction ; construction work  FR: construction [f]
การก่อสร้างบ้าน[kān køsāng bān] (n, exp) FR: home construction
การสร้าง[kān sāng] (n) FR: construction [f] ; édification [f]
การสร้างรัง[kān sāng rang] (n, exp) FR: construction d'un nid [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSTRUCT K AH0 N S T R AH1 K T
CONSTRUCT K AA1 N S T R AH0 K T
CONSTRUCTS K AH0 N S T R AH1 K T S
CONSTRUCTS K AA1 N S T R AH0 K T S
CONSTRUCTOR K AH0 N S T R AH1 K T ER0
CONSTRUCTED K AH0 N S T R AH1 K T IH0 D
CONSTRUCTED K AH0 N S T R AH1 K T AH0 D
CONSTRUCTING K AH0 N S T R AH1 K T IH0 NG
CONSTRUCTORS K AH0 N S T R AH1 K T ER0 Z
CONSTRUCTIVE K AH0 N S T R AH1 K T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
construct (v) kˈənstrˈʌkt (k @1 n s t r uh1 k t)
constructs (v) kˈənstrˈʌkts (k @1 n s t r uh1 k t s)
constructed (v) kˈənstrˈʌktɪd (k @1 n s t r uh1 k t i d)
constructor (n) kˈənstrˈʌktər (k @1 n s t r uh1 k t @ r)
constructing (v) kˈənstrˈʌktɪŋ (k @1 n s t r uh1 k t i ng)
construction (n) kˈənstrˈʌkʃən (k @1 n s t r uh1 k sh @ n)
constructive (j) kˈənstrˈʌktɪv (k @1 n s t r uh1 k t i v)
constructors (n) kˈənstrˈʌktəz (k @1 n s t r uh1 k t @ z)
constructions (n) kˈənstrˈʌkʃənz (k @1 n s t r uh1 k sh @ n z)
constructional (j) kˈənstrˈʌkʃənl (k @1 n s t r uh1 k sh @ n l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
施工[shī gōng, ㄕ ㄍㄨㄥ, ] construction, #1,943 [Add to Longdo]
建造[jiàn zào, ㄐㄧㄢˋ ㄗㄠˋ, ] construct; build, #3,940 [Add to Longdo]
工地[gōng dì, ㄍㄨㄥ ㄉㄧˋ, ] construction site, #4,737 [Add to Longdo]
造价[zào jià, ㄗㄠˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] construction cost, #11,677 [Add to Longdo]
建设性[jiàn shè xìng, ㄐㄧㄢˋ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] constructive; constructiveness, #14,601 [Add to Longdo]
建构正义理论[jiàn gòu zhèng yì lǐ lùn, ㄐㄧㄢˋ ㄍㄡˋ ㄓㄥˋ ㄧˋ ㄌㄧˇ ㄌㄨㄣˋ, / ] constructivist theory [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P) [Add to Longdo]
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor [Add to Longdo]
RC造[アールシーぞう, a-rushi-zou] (n) (See 鉄筋コンクリート) reinforced concrete construction [Add to Longdo]
SRC造[エスアールシーぞう, esua-rushi-zou] (n) (See 鉄骨鉄筋コンクリート造) steel-framed reinforced concrete construction [Add to Longdo]
S造[エスぞう, esu zou] (n) (See 鉄骨造) steel construction [Add to Longdo]
とび職;鳶職[とびしょく, tobishoku] (n) scaffolding or construction worker; steeplejack [Add to Longdo]
とび職人;鳶職人[とびしょくにん, tobishokunin] (n) scaffold constructor; steeplejack [Add to Longdo]
みなし配当[みなしはいとう, minashihaitou] (n) consent dividend; constructive dividend; deemed dividend [Add to Longdo]
イーホームズ[i-ho-muzu] (n) eHomes (Japanese construction certification company) [Add to Longdo]
コンストラクション[konsutorakushon] (n) construction [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンストラクト[こんすとらくと, konsutorakuto] construct [Add to Longdo]
データベース再編成[データベースさいへんせい, de-tabe-su saihensei] data base reconstruction, reorganization [Add to Longdo]
ループ構成体[ループこうせいたい, ru-pu kouseitai] loop construct [Add to Longdo]
言語構成要素[げんごこうせいようそ, gengokouseiyouso] language construct [Add to Longdo]
言語要素[げんごようそ, gengoyouso] language construct, entity [Add to Longdo]
構造[こうぞう, kouzou] structure, construction [Add to Longdo]
構造型符号化[こうぞうがたふごうか, kouzougatafugouka] constructed encoding [Add to Longdo]
構造構文[こうぞうこうぶん, kouzoukoubun] construct [Add to Longdo]
作成中[さくせいちゅう, sakuseichuu] under construction [Add to Longdo]
実行構文[じっこうこうぶん, jikkoukoubun] executable construct [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 construct
   n 1: an abstract or general idea inferred or derived from
      specific instances [syn: {concept}, {conception},
      {construct}] [ant: {misconception}]
   v 1: make by combining materials and parts; "this little pig
      made his house out of straw"; "Some eccentric constructed
      an electric brassiere warmer" [syn: {construct}, {build},
      {make}]
   2: put together out of artificial or natural components or
     parts; "the company fabricates plastic chairs"; "They
     manufacture small toys"; He manufactured a popular cereal"
     [syn: {manufacture}, {fabricate}, {construct}]
   3: draw with suitable instruments and under specified
     conditions; "construct an equilateral triangle"
   4: create by linking linguistic units; "construct a sentence";
     "construct a paragraph"
   5: create by organizing and linking ideas, arguments, or
     concepts; "construct a proof"; "construct an argument"
   6: reassemble mentally; "reconstruct the events of 20 years ago"
     [syn: {reconstruct}, {construct}, {retrace}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top