ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

constitute

K AA1 N S T AH0 T UW2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -constitute-, *constitute*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
constitute(vt) ก่อตั้ง, See also: สถาปนา, Syn. found, establish, set up
constitute(vt) ประกอบด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
constitute(คอน'สทิทิวทฺ) vt. ประกอบด้วย,ก่อตั้ง,ตั้งขึ้น,สถาปนา,บัญญัติ, See also: constituter, constitutor n., Syn. form

English-Thai: Nontri Dictionary
constitute(vt) ประกอบขึ้น,สถาปนา,แต่งตั้ง,บัญญัติขึ้น,สร้างขึ้น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
constituted quorum(n) ครบองค์ประชุม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
constituteA committee was constituted to investigate prices.
constituteHe was constituted representative of the party.
constituteShe is delicately constituted.
constituteSix members constitute the committee.
constituteSix professors constitute the committee.
constituteSusie is so constituted that she cannot forgive and forget things.
constituteThese things constitute a balanced meal.
constituteThe universe on the earth is constituted of atoms.
constituteTwelve musicians constitute the society.

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSTITUTE K AA1 N S T AH0 T UW2 T
CONSTITUTED K AA1 N S T AH0 T UW2 T AH0 D
CONSTITUTES K AA1 N S T AH0 T UW2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
constitute (v) kˈɒnstɪtjuːt (k o1 n s t i t y uu t)
constituted (v) kˈɒnstɪtjuːtɪd (k o1 n s t i t y uu t i d)
constitutes (v) kˈɒnstɪtjuːts (k o1 n s t i t y uu t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
因となり果となる[いんとなりかとなる, intonarikatonaru] (exp) to constitute the cause and effect [Add to Longdo]
還元脱脂乳[かんげんだっしにゅう, kangendasshinyuu] (n) reconstituted skim milk [Add to Longdo]
気血水[きけっすい, kikessui] (n) life force, blood, and colourless bodily fluids (three elements that constitute an organism according to traditional Chinese medicine) [Add to Longdo]
元に戻す[もとにもどす, motonimodosu] (exp,v5s) to go back to the start; to reset; to restore; to return to the point (of a discussion); to reconstitute [Add to Longdo]
潤びる[ほとびる, hotobiru] (v1,vi) (See 潤ける) to be rehydrated; to be reconstituted; to swell from absorbed moisture [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 constitute
   v 1: form or compose; "This money is my only income"; "The stone
      wall was the backdrop for the performance"; "These
      constitute my entire belonging"; "The children made up the
      chorus"; "This sum represents my entire income for a year";
      "These few men comprise his entire army" [syn:
      {constitute}, {represent}, {make up}, {comprise}, {be}]
   2: create and charge with a task or function; "nominate a
     committee" [syn: {appoint}, {name}, {nominate}, {constitute}]
   3: to compose or represent:"This wall forms the background of
     the stage setting"; "The branches made a roof"; "This makes a
     fine introduction" [syn: {form}, {constitute}, {make}]
   4: set up or lay the groundwork for; "establish a new
     department" [syn: {establish}, {found}, {plant},
     {constitute}, {institute}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top